กองกลาง
กำลังพล

                 

น.อ.ธานินทร์ มั่งสวัสดิ์ ร.น.
ผอ.กกล.กบ.ทหาร
 

พ.อ.กฤษฎ์  คำหอม
รอง ผอ.กกล.สบส.กบ.ทหาร
 
 

พ.อ.หญิง พจนีย์ ปิ่นจินดา
ผช.ผอ.กกล.กบ.ทหาร
 

พ.อ.สุรพล เอโกบล
ผช.ผอ.กกล.กบ.ทหาร
 
   

 

พ.ต. คณิต รัสมิภูตานนท์
ประจำ กกล.กบ.ทหาร

 
   
แผนกสารบรรณ
 

 

น.ท.หญิง พัชรินทร์  พลับแก้ว ร.น.
หน.สารบรรณ กกล.กบ.ทหาร

 
แผนกธุรการและกำลังพล

 
พ.ท. อุดมศักดิ์ สิงหวิบูลย์
หน.ธุรการและกำลังพล
แผนกส่งกำลังและบริการ
 

 
น.ท.หญิง วชิราภรณ์ มงคลลักษณ์
หน.ส่งกำลังและบริการ
 
   
 

 

 


นายทหารกำลังพล แผนกธุรการและ ฯ

 

 

 


ประจำแผนกส่งกำลังและบริการ

น.ต.หญิง นัทธรมย์  พ่วงดี  ร.น.
ประจำแผนกสารบรรณ ฯ
   
 

 
ร.ท.หญิง ณิศรา ลาภากรณ์
ประจำแผนกสารบรรณ ฯ
 

 
ร.อ.หญิง กาญจนา สุวรรณภาพ ร.น.
นายทหารกำลังพล แผนกธุรการและ ฯ
 

 

 
 
 

 

 

ผู้พัฒนาเว็บไซต์ : ร.ท.ประเสริฐ  สุขทรัพย์ศรี  ร.น.  
กองบริหารสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร สำนักบริหารสิ่งอุปกรณ์ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรทหาร 572 1429 อีเมล์ : j4@rtarf.mi.th