กลับหน้าหลัก กลับหน้าหลัก

ระเบียบ/คำสั่ง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/คำสั่ง

สิ่งอุปกรณ์

ระเบียบ/คำสั่ง

ยานพาหนะ

ระเบียบ/คำสั่ง

สารสนเทศ

ระเบียบ/คำสั่ง

อาคาร พลังงานและอสังหาริมทรัพย์

ระเบียบ/คำสั่ง  นโยบาย  แผนความมั่นคง

ความร่วมมือระหว่างประเทศและการช่วยเหลือทางทหาร

ระเบียบ/คำสั่ง

กำลังพล การศึกษา การเงิน

นโยบาย ผบ.ทสส.ด้านการส่งกำลังบำรุงในส่วน ระเบียบ บก.ทท.ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2561 ระเบียบ   บก.ทท.  ว่าด้วยการควบคุมและ คำสั่ง กบ.ทหาร(เฉพาะ) ที่26/61แต่งตั้งผู้บริหารความ คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานอนุุสรณ์สถาน คำสั่ง กห.(เฉพาะ)ที่ 96/61 เรื่องตั้งคณะกรรมการด้าน คำสั่ง บก.ทท.เฉพาะ ที่ 198/60 แต่งตั้งคณะ
กับการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการจัดซื้อ การกำหนดรหัสคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวรของ บก.ทท การใช้รถราชการ พ.ศ.2561และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับสูง กบ.ทหาร และ แห่งชาติ (เฉพาะ)ที่ 3/60 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรม อุตสาหกรรมป้องกันประเทศร่วมกับ กห.มิตรประเทศ กรรมการพิจารณาการศึกษา ฝึกงาน ดูงาน 
จัดจ้างของ บก.ทท. คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ)ที่ 406/57  เรื่อง แต่งตั้ง   นายทหารรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กบ.ทหาร การด้านการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเกี่ยวกับการ คำสั่ง ทท.(เฉพาะ)ที่ 38/61 แต่งตั้งคณะกรรมการและ ประชุุมและสัมมนา  ณ ต่างประเทศ ของ
เอกสารบรรยายระเบียบกระทรวงการคลังว่า .คณะกรรมการพิจารณาจัดทำเกณฑ์ และกำหนดอัตรา   ระเบียบ กบ.ทหาร ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย เยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ การจัดประชุม ผบ.ทสส.อาเซี่ยน ข้าราชการ สังกัด บก.ทท
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  รายการสิ่งอุปกรณ์และเกณฑ์การพิขารณากำหนดอัตรา   ระบบสารสนเทศ พ.ศ.2561 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานอนุุสรณ์สถาน อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 16 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง คำสั่ง บก.ทท.เฉพาะ ที่ 197/60 แต่งตั้งคณะ
พ.ศ.2560 สิ่งอุปกรณ์ บก.ทท. พ.ศ.2557   คำสั่งกบ.ทหาร(เฉพาะ)ที่277/58จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง แห่งชาติ (เฉพาะ)ที่ 2/60 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรม คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 435/60 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ การพิจารณาการลาไปศึกษา ฝึกงาน และ
ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทยว่าด้วยใบสั่งซื้อ  ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทยว่าด้วย ความรับ   เว็บไซต์หมิ่นสถาบัน พระมหากษัตริย์ กบ.ทหาร การจัดและตกแต่งอนุุสรณ์สถานแห่งชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ อุตสาหกรรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศโดยทุนส่วนตัว
ใบสั่งจ้าง และใบสั่งเช่า พ.ศ.2560  ผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2556     คำสั่ง กบ.ทหาร (เฉพาะ)ที่215/56แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานอนุุสรณ์สถาน ป้องกันประเทศ กห. ของข้าราชการ สังกัด บก.ทท.
คำสั่งกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 222/60 เรื่อง ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการส่งกำลัง     ข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร แห่งชาติ (เฉพาะ)ที่ 1/60 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรม คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 63/60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ระเบียบ บก.ทท.ว่าด้วยการประเมินผล 
การกำหนดอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการทำ อาวุธ  กระสุน และวัตถุระเบิด พ.ศ.2560    กบ.ทหาร     การบริหารโครงการดำรงสภาพและพัฒนาอนุสรณ์ พิจารณาดำเนินงานความร่วมมือด้านการส่งกำลังและการ การปฏิบัติราชการกำลังพล บก.ทท.พ.ศ.2559
นิติกรรมของ ผบ.ทสส.ในนาม บก.ทท.  คณะกรรมการมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์     คำสั่ง กบ.ทหาร (เฉพาะ) ที่ 188/61เรื่องแต่งตั้ง สถานแห่งชาติ ซ่อมบำรุงอาวุธและยุทโธปกรณ์กับมิตรประเทศ ระเบียบ บก.ทท.ว่าด้วยการเข้ารับการศึกษา
คำสั่งกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 400/60 เรื่องการจัด ของ บก.ทท   คณะทำงานพํฒนาระบบฐานข้อมูลของกบ.ทหาร คำสั่ง บก.ทท.(เฉพาะ)ที่ 555/60 เรื่อง แต่งตั้ง คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 59/60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ภายในประเทศ พ.ศ.2552
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ กห. ระเบียบ บก.ทท.ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2560   คำสั่งกบ.ทหาร (เฉพาะ)ที่7/60 แต่งตั้งคณะผู้บริหาร คณะกรรมการพิจารณาผังแม่บทอาคารสิ่งก่อสร้าง กลั่นกรองการจัดทำความตกลงระหว่าง กห.กับมิตร  
พ.ร.บ.การรจัดซื้อจัดจ้างและการบริหา คำสั่ง ทท.(เฉพาะ) ที่ 31/61 เรื่องการรายงานสถานภาพ   เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กบ.ทหาร และการใช้ประโยชน์พื้นที่ของส่วนราชการใน บก.ทท. ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ  
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  สิ่งอุปกรณ์     คำสั่ง บก.ทท.(เฉพาะ)ที่ 453/59 เรื่อง แต่งตั้งคณะ คำสั่ง สมช.ที่ 1/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ  
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุุ       ทำงานลดใช้พลังงานของ บก.ทท เตรียมพร้อมแห่งชาติ  
ก่อน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี       คำสั่ง บก.ทท.(เฉพาะ)ที่ 292/58 เรื่อง แต่งตั้ง คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินงานความร่วมมือ  
 งบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้       คณะทำงานเพื่อพัฒนาพลังงานและส่งเสริมการใช้ ด้านการส่งกำลังและการซ่อมบำรุงอาวุธยุทโธปกรณ์กับ  
การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหา       พลังงานทดแทนของ บก.ทท. มิตรประเทศ (เฉพาะ) ที่ 1/60 เรืองคำสั่งคณะกรรมการ  
พัสดุุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ        คำสั่ง บก.ทท.(เฉพาะ)ที่ 544/56 เรื่อง แต่งตั้ง พิจารณาดำเนินงานความร่วมมือด้านการส่งกำลัง  
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535       แต่งตั้งคณะทำงานด้านจัดการพลังงานอาคาร บก.ทท. และการซ่อมบำรุงอาวุธยุทโธปกรณ์กับสาธารณรัฐ  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมและยกเว้นการปฏิบัติตาม       พื้นที่ แจ้งวัฒนะ ประชาชนจีน  
แนวทางปฏิบัติ ในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธี       คำสั่ง บก.ทท.(เฉพาะ)ที่ 542/56 เรื่อง มอบอำนาจให้ คำสั่งคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ที่ 5/2560  
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electroic Market : e-maket)       จก.กบ.ทหาร สั่งการและทำการแทนในการดำเนินการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ  
และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์       ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์ลังงานพ.ศ.2535 เตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564)  
(Electronic Bidding : e-bidding)       แก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 47/59 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ  
การบริหารสัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ          (ฉบับที่2)พ.ศ.2550 ในนาม ผบ.ทสส.ในฐานะเจ้าของ นโยบายการฝึกร่วมร่วมระหว่างคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญ  
การจัดซื้อจัดจ้าง   ของ บก.ทท.       อาคารควบคุม ด้านการแพทย์ทหารกับคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้  
การลดขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                ระเบียบ บก.ทท.ว่าด้วยการจัดหา ปกครอง ดูแล ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ  
ของ บก.ทท. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558       บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์ที่ดินในราชการทหาร คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่124/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ  
ระเบียบ กห. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และ       พ.ศ.2555 ดำเนินการในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน  
การบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ       คำสั่ง บก.ทท.(เฉพาะ) ที่ 706/61 เรื่อง การแต่งตั้ง (ASEAN Defence Ministers Meeting :ADMM)  
โดยวิธี Foreign Military Sales (FMS)และโดยวิธีรัฐบาล        คณะทำงานเพื่อตรวจประเมินการจัดการพลังงาน คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 123/58 เรื่อง การแต่งตั้ง  
ต่อรัฐบาล(Government to Government : G to G)       อาคาร บก.ทท. พื้นที่แจ้งวัฒนะ คณะกรรมการอาเซียนกระทรวงกลาโหม  
พ.ศ. ๒๕๖๐         คำสั่ง บก.ทท.(เฉพาะ)ที่ 921/57 เรื่อง แต่งตั้ง  
          คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาทหาร บก.ทท.  
          คำสั่ง ทท.(เฉพาะ) ที่ 320/55 เรื่อง การแต่งตั้ง  
          คณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาระบบ C4I  
          กองทัพไทย  
          คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 1/53 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ  
          ส่งกำลังบำรุงร่วมกับกระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ  
          คำสั่ง บก.ทท. ที่ 44/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ  
          และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ บก.ทท.  
          คำสั่ง ทท.(เฉพาะ) ที่406/52 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ  
          ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กองทัพไทย  
          คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 6/51 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ  
          ดำเนินงานตามโครงการร่วมมือทางทหารระหว่าง กห.ไทย  
          กับ กห.ออสเตรเลีย  
          คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 150/41 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้ง  
          คณะกรรมการประสานการช่วยเหลือทางทหารกับต่าง  
          ประเทศ