กลับหน้าหลัก

 

ระเบียบ/คำสั่ง การจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบาย ผบ.ทสส.ด้านการส่งกำลังบำรุงในส่วนกับการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างของ บก.ทท.
เอกสารบรรยายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560
ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทยว่าด้วยใบสั่งซื้อ  ใบสั่งจ้าง และใบสั่งเช่า พ.ศ.2560 
คำสั่งกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 222/60 เรื่อง การกำหนดอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการทำนิติกรรมของ ผบ.ทสส.ในนาม บก.ทท. 
คำสั่งกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 400/60 เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ กห.
พ.ร.บ.การรจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้
การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมและยกเว้นการปฏิบัติตาม 
     แนวทางปฏิบัติ ในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electroic Market : e-maket)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding : e-bidding)
การบริหารสัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง   ของ บก.ทท.
การลดขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ของ บก.ทท. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558
ระเบียบ กห.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติโดยวิธี Foreign Military Sales (FMS)และโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล
    (Government to Government : G to G) พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบ/คำสั่ง สิ่งอุปกรณ์

รายการสิ่งอุปกรณ์และเกณฑ์การพิจารณากำหนดอัตราสิ่งอุปกรณ์ของ บก.ทท. พ.ศ.๒๕๕๗ (ขออนุมัติแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำเกณฑ์และกำหนด
     อัตราสิ่งอุปกรณ์ บก.ทท.และขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรายการสิ่งอุปกรณ์และเกณฑ์การพิจารณาฯ พ.ศ.2552)
ระเบียบ บก.ทท.ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2561
การกำหนดรหัสคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวรของ บก.ทท
คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ)ที่ 406/57  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำเกณฑ์ และกำหนดอัตรา
รายการสิ่งอุปกรณ์และเกณฑ์การพิขารณากำหนดอัตราสิ่งอุปกรณ์ บก.ทท. พ.ศ.2557
ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทยว่าด้วย ความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2556  
ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการส่งกำลัง  อาวุธ  กระสุน และวัตถุระเบิด พ.ศ.2560 
คณะกรรมการมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ของ บก.ทท
ระเบียบ บก.ทท.ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2560
คำสั่ง ทท.(เฉพาะ) ที่ 31/61 เรื่องการรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์

ระเบียบ/คำสั่งยานพาหนะ

ระเบียบ   บก.ทท.  ว่าด้วยการควบคุมและการใช้รถราชการ พ.ศ.2561และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ระเบียบ/คำสั่งสารสนเทศ

คำสั่ง กบ.ทหาร(เฉพาะ) ที่26/61แต่งตั้งผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับสูง กบ.ทหาร และนายทหารรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กบ.ทหาร
ระเบียบ กบ.ทหาร ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.2561
คำสั่งกบ.ทหาร(เฉพาะ)ที่277/58จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์หมิ่นสถาบัน พระมหากษัตริย์ กบ.ทหาร
คำสั่ง กบ.ทหาร (เฉพาะ)ที่215/56แต่งตั้งผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กบ.ทหาร    
คำสั่ง กบ.ทหาร (เฉพาะ) ที่ 188/61เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพํฒนาระบบฐานข้อมูลของกบ.ทหาร
คำสั่งกบ.ทหาร (เฉพาะ)ที่7/60 แต่งตั้งคณะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กบ.ทหาร
ระเบียบ/คำสั่ง อาคาร พลังงาน อสังหาริมทรัพย์
มาตรการประหยัดพลังงาน บก.ทท. ฉบับปี พ.ศ.2562
ขออนุมัติยกเลิกมาตรการประหยัดพลังงาน บก.ทท.ฉบับปี พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1และขออนุมัติใช้ (ร่าง)มาตรการประหยัดพลังงาน บก.ทท. ฉบับปี พ.ศ.2562
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานอนุุสรณ์สถานแห่งชาติ (เฉพาะ)ที่ 3/60 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเกี่ยวกับการเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานอนุุสรณ์สถานแห่งชาติ (เฉพาะ)ที่ 2/60 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดและตกแต่งอนุุสรณ์สถานแห่งชาติ
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานอนุุสรณ์สถานแห่งชาติ (เฉพาะ)ที่ 1/60 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการดำรงสภาพและพัฒนาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
คำสั่ง บก.ทท.(เฉพาะ)ที่ 555/60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผังแม่บทอาคารสิ่งก่อสร้างและการใช้ประโยชน์พื้นที่ของส่วนราชการใน บก.ทท.
คำสั่ง บก.ทท.(เฉพาะ)ที่ 453/59 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานของ บก.ทท
คำสั่ง บก.ทท.(เฉพาะ)ที่ 292/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของ บก.ทท.
คำสั่ง บก.ทท.(เฉพาะ)ที่ 544/56 เรื่อง แต่งตั้งแต่งตั้งคณะทำงานด้านจัดการพลังงานอาคาร บก.ทท.พื้นที่ แจ้งวัฒนะ
คำสั่ง บก.ทท.(เฉพาะ)ที่ 542/56 เรื่อง มอบอำนาจให้จก.กบ.ทหาร สั่งการและทำการแทนในการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์ลังงานพ.ศ.2535
     แก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ฉบับที่2)พ.ศ.2550 ในนาม ผบ.ทสส.ในฐานะเจ้าของอาคารควบคุม
ระเบียบ บก.ทท.ว่าด้วยการจัดหา ปกครอง ดูแลบำรุงรักษา และใช้ประโยชน์ที่ดินในราชการทหาร พ.ศ.2555
คำสั่ง บก.ทท.(เฉพาะ) ที่ 706/61 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจประเมินการจัดการพลังงาน อาคาร บก.ทท. พื้นที่แจ้งวัฒนะ

ระเบียบ/คำสั่ง  นโยบาย  แผนความมั่นคงความร่วมมือระหว่างประเทศและการช่วยเหลือทางทหาร

คำสั่ง กห.(เฉพาะ)ที่ 96/61 เรื่องตั้งคณะกรรมการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศร่วมกับ กห.มิตรประเทศ
คำสั่ง ทท.(เฉพาะ)ที่ 38/61 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ การจัดประชุม ผบ.ทสส.อาเซี่ยนอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 16 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 435/60 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กห.
คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 63/60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินงานความร่วมมือด้านการส่งกำลังและการซ่อมบำรุงอาวุธและยุทโธปกรณ์กับมิตรประเทศ
คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 59/60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดทำความตกลงระหว่าง กห.กับมิตรประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
คำสั่ง สมช.ที่ 1/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินงานความร่วมมือด้านการส่งกำลังและการซ่อมบำรุงอาวุธยุทโธปกรณ์กับมิตรประเทศ (เฉพาะ) ที่ 1/60 เรืองคำสั่งคณะกรรมการ
    พิจารณาดำเนินงานความร่วมมือด้านการส่งกำลังและการซ่อมบำรุงอาวุธยุทโธปกรณ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีน
คำสั่งคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ที่ 5/2560เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564)
คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 47/59 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการฝึกร่วมร่วมระหว่างคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหารกับคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้
     ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ
คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่124/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน(ASEAN Defence Ministers Meeting :ADMM)
คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 123/58 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอาเซียนกระทรวงกลาโหม
คำสั่ง บก.ทท.(เฉพาะ)ที่ 921/57 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาทหาร บก.ทท.
คำสั่ง ทท.(เฉพาะ) ที่ 320/55 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาระบบ C4Iกองทัพไทย
คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 1/53 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งกำลังบำรุงร่วมกับกระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ
คำสั่ง บก.ทท. ที่ 44/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ บก.ทท.
คำสั่ง ทท.(เฉพาะ) ที่406/52 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กองทัพไทย
คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 6/51 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการร่วมมือทางทหารระหว่าง กห.ไทยกับ กห.ออสเตรเลีย
คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 150/41 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการประสานการช่วยเหลือทางทหารกับต่างประเทศ

ระเบียบ/คำสั่ง กำลังพล การศึกษา การเงิน

คำสั่ง บก.ทท.เฉพาะ ที่ 198/60 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการศึกษา ฝึกงาน ดูงาน  ประชุุมและสัมมนา  ณ ต่างประเทศ ของข้าราชการ สังกัด บก.ทท
คำสั่ง บก.ทท.เฉพาะ ที่ 197/60 แต่งตั้งคณะการพิจารณาการลาไปศึกษา ฝึกงาน และหรือดูงาน ณ ต่างประเทศโดยทุนส่วนตัวของข้าราชการ สังกัด บก.ทท.
ระเบียบ บก.ทท.ว่าด้วยการประเมินผล  การปฏิบัติราชการกำลังพล บก.ทท.พ.ศ.2559
ระเบียบ บก.ทท.ว่าด้วยการเข้ารับการศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.2552