กลับสู่หน้าหลัก

เมื่อ 4 พ.ย.63 พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น.จก.กบ.ทหาร และคณะฯ ตรวจเยี่ยม
  กบ.ทบ. เพื่อรับทราบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  และ
  ปัญหาข้อขัดข้องการดำเนินการที่ผ่านมา...เพิ่มเติม...
  เมื่อ 29 ต.ค.63 COL.Stephen Francis Fomiatti ผชท.ทหาร Australia  และCdr.Paul Welch 
  รองผชท.ทหาร Australia ประจำประเทศไทย  เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ท.อนุสรณ์   ศรีศิริวิบูลย์ ร.น.
  จก.กบ.ทหาร ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 21 ต.ค.63 พล.ร.ท.อนุสรณ์   ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร พร้อมคณะฯ ได้เดินทาง
  ตรวจภูมิประเทศเพื่อวางแผนและเตรียมการฝึก กฝร.รอ./เหล่าทัพ 64  ณ  พื้นที่การฝึกฯ
  ของเหล่าทัพ จ.ลพบุรี ... เพิ่มเติม..
เมื่อ 16 ต.ค.63 พล.ร.ท.อนุสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์ ร.น.  จก.กบ.ทหาร และคณะฯ ตรวจเยี่ยม
  โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 3-4,สส.ทหาร,นาวงและ
  ศรภ.  พร้อมรับฟังรายละเอียด ที่เกี่ยวข้อง  (เพิ่มเติมพื้นที่ทุ่งสีกันฯ สส.ทหาร,นาวง) ...(พิ่มเติม ศรภ.)
เมื่อ 15 ต.ค.63 พล.ร.ท.อนุสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯ ตรวจเยี่ยม
  อาคารบ้านพักฯ และสถานที่ก่อสร้างอาคารบ้านพักสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ ประชาชื่น
  พร้อมรับฟังรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 7 ต.ค.63 เวลา 10.00 น. พล.ร.ท. อนุสรณ์   ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร
  เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลสังกัด กบ.ทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศ
  สูงขึ้น ณ บริเวณโถงลิฟท์ เอ กบ.ทหาร ...เพิ่มเติม..
     เมื่อ 30 ก.ย.63 เวลา 14.00 พล.ร.ท.อนุสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. เป็นประธานการประชุม
  บรรยายสรุปภารกิจ และการจัดหน่วย ของ นขต.กบ.ทหาร เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ของ
  นขต.กบ.ทหาร ในวาระรับหน้าที่ จก.กบ.ทหาร ใหม่ ณ ห้องประชุม กบ.ทหาร1..เพิ่มเติม..
เมื่อ 30 ก.ย.63 เวลา 13.00  กำลังพล ร่วมพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร
  โดย พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์  ร.น.  รับหน้าที่จาก  พล.ร.ท.ก่อเกียรติ์ ปั้นดี  ร.น.
  ณ โถงทางเดิน ลิฟต์ A  กบ.ทหาร...เพิ่มเติม...
  เมื่อ 11 ส.ค.63 พล.ร.ท.ก่อเกียรติ ปั้นดี ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธานพิธีลงนาม
  ถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคา 2563 ณ บริเวณโต๊ะหมูู่
  ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ โถงลิฟต์ A ชั้น 4 กบ.ทหาร ...เพิ่มเติม....
  เมื่อ 22 ก.ค.63 พล.ร.ต. สุรพงศ์  เจริญวัฒนสุข ร.น. รอง จก.กบ.ทหาร(1) เป็นประธาน
  กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
  พระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ วัดเทียนถวาย ต.บ้านใหม่
  อ.เมือง จ.ปทุมธานี ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 16 มิ.ย.63 พล.ต. กฤษฎา  วราทร ผอ.สบส.กบ.ทหาร เป็นประธานกิจกรรมบำเพ็ญ
  สาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน ประจำปีพุทธศักราช 2563
  ณ วัดเตย ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 15 มิ.ย.63 พล.ร.ต. สุรพงศ์ เจริญวัฒนสุข ร.น. รอง จก.กบ.ทหาร เป็นประธานจัดพิธี
  ลงนามถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน ประจำปีพุทธศักราช 2563
  ณ ห้องโถง ลิฟต์ เอ กบ.ทหาร ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 29 พ.ค.63 พล.ร.ท.ก่อเกียรติ ปั้นดี ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธานในพิธีมอบโล่
  ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โต๊ะหมู่ประดิษฐาน
  พระบรมฉายาลักษณ์ โถงลิฟท์ เอ ...เพิ่มเติม...
เมื่อ 14 พ.ค.63 เวลา 0900 น. พล.ร.ท.ก่อเกียรติ ปั้นดี ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธานใน
  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2563
  ณ โต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ โถงลิฟท์ เอ ...เพิ่มเติม....
เมื่อ 17 ธ.ค.62 พล.ร.อ. เจริญพล  คุ้มราษี ร.น. รอง เสธ.ทหาร (3) ได้กรุณาเป็นประธานการ
  ประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงานของ บก.ทท. ครั้งที่ 1/63  ณ ห้องประชุมกบ.ทหาร(1)
  ..เอกสารการประชุมฯ....รายงานการประชุมฯ....เพิ่มเติม...
เมื่อ 7 ม.ค.63  พล.ร.ต. สุรพงศ์  เจริญวัฒนะสุข ร.น.   รอง จก.กบ.ทหาร (1)ได้กรุณาเป็นประธาน
  การประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานอาคาร บก.ทท.พื้นที่แจ้งวัฒนะ ครั้งที่ ๑/๖๓
  ณ ห้องประชุม กบ.ทหาร(1).ดาวน์โหลดเอกสาร....เพิ่มเติม..
เมื่อ 26 ธ.ค.62 พล.อ.ต.วิรัตน์ เอี่ยมสาย รอง จก.กบ.ทหาร เป็นประธานพิธีปิดอบรม
  หลักสูตรกำหนดหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางหารในระบบ NCS และมอบใบประกาศนียบัตร
  ให้แก่ ผู้จบหลักสูตรฯ ณ บริเวณห้องโถง หน้าลิฟต์ เอ...เพิ่มเติม
    เมื่อ 25 ธ.ค.62  พล.ร.ท.ก่อเกียรติ  ปั้นดี ร.น. จก.กบ.ทหาร/ประธานอนุกรรมการ
  สนับสนุนฯพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธี
  บรมราชาภิเษกพุทธศักราช  ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย   ร่วมคณะ ผบ.ทสส.
  ตรวจสถานที่ตามฉากพิธีฯ ณ ศูนย์การทหารม้า อ.เมือง จว.สระบุรี...เพิ่มเติม
  เมื่อ 16 ธ.ค. 62 พล.อ.ต.วิรัตน์  เอี่ยมสาย รอง จก.กบ.ทหาร  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
  เรื่อง การกำหนดหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร บก.ทท. ให้กับนักเรียนหลักสูตร NCS63
  ณ ห้องประชุม2 กบ.ทหาร ชั้น 4 อาคาร บก.ทท... เพิ่มเติม
เมื่อ 16 ธ.ค.62 พล.อ.ต.วิรัตน์ เอี่ยมสาย รอง จก.กบ.ทหาร เป็นประธานพิธีเปิดอบรม
  หลักสูตรกำหนดหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางหารในระบบNCS ณ บริเวณห้องโถง หน้าลิฟต์ เอ
  ชั้น 4 กบ.ทหาร  อาคาร บก.ทท. ...เพิ่มเติม...
เมื่อวันที่ 18 พ.ย.62 พล.ร.ท.ก่อเกียรติ  ปั้นดี จก.กบ.ทหาร  ร่วมงาน  defense and security 2019
  เพื่อชมการสาธิตและงานแสดงยุทโธปกรณ์ 3 เหล่าทัพ เทคโนโลยีด้านการทหารและความปลอดภัย
  ระดับเอเชียจากบริษัทชั้นนำทั่วโลกณ ศุนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานี               ...เพิ่มเติม..
พล.อ.ต.วิรัตน์  เอี่ยมสาย รอง จก.กบ.ทหาร  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
 
เรื่อง การกำหนดหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร บก.ทท. ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 พ.ย..62
 
ณ ห้องประชุม กบ.ทหาร (2) ชั้น 4 อาคาร บก.ทท....เพิ่มเติม...
    พล.ร.ท.ก่อเกียรติ  ปั้นดี ร.น.จก.กบ.ทหาร  ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งกำลังบำรุงร่วม
 
ระหว่าง กห.ไทย - กห.สเปน ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 1 - 4 ก.ค.62 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
 
เพื่อพัฒนาไปสู่การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมป้องกันต่อไป...เพิ่มเติม...
  พล.ร.ท.ก่อเกียรติ ปั้นดี ร.น. จก.กบ.ทหารตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามด้านการส่งกำลังบำรุง
 
(FTX) ประจำปี 2562 ระหว่าง 26 - 27 มิ.ย.62 ณ พื้นที่ จ.ระยอง ...เพิ่มเติม.
  เมื่อ 19 เม.ย.62 เวลา 0900 พล.ร.ท.ก่อเกียรติ  ปั้นดี  จก.กบ.ทหาร/ประธาน กจส.
 
ได้นำคณะกรรมการ กจส. ตรวจเยี่ยมชม บริษัท โปรเฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 
พร้อมรับฟังแผนการประกอบธุรกิจวิสัยทัศน์ ขีดความสามารถ ของบริษัท ณ สำนักงาน
 
ใหญ่ของบริษัท ...เพิ่มเติม..
  เมื่อ 21 มี.ค. 62 จก.กบ.ทหาร/ประธานคณะกรรมการส่งกำลังบำรุง ร่วมกับ กห.มิตรประเทศ
 
ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งกำลังบำร่วมระหว่าง กห. ไทย-ฝรั่งเศส ครั้งที่ 16
 
ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้แทน หน่วยงานของ กห. ได้แก่
 
สนผ.กห. ศอพท. กบ.ทหาร กบ.เหล่าทัพ สทป. และบริษัทอุตสาหกรรมการบินจำกัด
 
เข้าร่วม  ....เพิ่มเติม...
    เมื่อ 4 ก.พ. 62 เวลา 0900 พล.อ.ต.วิรัตน์ เอี่ยมสาย รอง จก.กบ.ทหาร(2) เป็นประธานพิธี
 
เปิดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุงของ บก.ทท. รุ่นที่ 4/62 ปีงบประมาณ 2562
 
ณ ห้องโถง กบ.ทหาร (ลิฟ A) บก.ทท. แจ้งวัฒนะ เพิ่มเติม...
  เมื่อ 7 - 9 ม.ค.62 พล.อ.ต.วิรัตน์ เอี่ยมสาย รอง จก.กบ.ทหาร(2) เป็นประธานสัมมนาระบบ
 
สารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
 
กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บ.แหลมแท่น ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี..เพิ่มเติม
    เมื่อ 25 ธ.ค.61 พล.ร.ท.ก่อเกียรติ ปั้นดี จก.กบ.ทหาร/ประธานกรรมการด้านการส่งกำลัง
 
อาวุธปืนฯดำเนินการตรวจสอบสถานภาพอาวุธปืนในความควบคุมของ ยบ.ทหาร
 
ที่ฝากเก็บรักษาไว้ที่ รร.ตท.สปท. ณ รร.ตท.สปท...เพิ่มเติม...
   เมื่อ 19 ธ.ค.61 การประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสิ่งอุปกรณ์ของ  บก.ทท. ประจำปี
 
งบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/62  ณ ห้องประชุม บก.ทท. อาคาร 1 ชั้น4..เพิ่มเติม
    เมื่อ 17  ธ.ค.61 พล.ต. นันทภพ  วรมิศร์  ผอ.สบส.กบ.ทหาร เป็นประธานพิธีเปิด
 
อบรมหลักสูตรการกำหนดหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ตามระบบ NCS (NATO
 
Codification System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นายทหารชั้นประทวน
 
ของ บก.ทท.และเหล่าทัพ  ณ ห้องโถง กบ.ทหาร  (ลิฟท์ เอ)..เพิ่มเติม...
เมื่อ 30 พ.ย.61 พล.ร.ท.ก่อเกียรติ ปั้นดี จก.กบ.ทหาร ร่วมประชุม กอป.กห.ครั้งที่ 1/62
 
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร สป.(ศรีสมาน) ...เพิ่มเติม..
   เมื่อ 27 พ.ย.61 พล.ร.ท.ก่อเกียรติ ปั้นดี จก.กบ.ทหาร /กรรมการฯได้รับมอบเป็นผู้แทน
 
รอง ผบ.ทสส (1) /รองประธานฯ ร่วมประชุม กมย.กห.ครั้งที่ 1/62  ห้องหลักเมือง(2)
 
ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม...เพิ่มเติม...
    เมื่อ 29-30 พ.ย.61 กบ.ทหาร   จัดสัมมนาพัฒนาบุคลากรภายในหน่วย ประจำปี
 
งบประมาณ  พ.ศ.2562  ณ วังน้ำเขียวโฮเทล อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา...เพิ่มเติม..
    เมื่อ26 พ.ย.61 พล.ร.ท.ก่อเกียรติ ปั้นดี จก.กบ.ทหาร ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตรวจนับ
 
ยอดอาวุธปืน  ของคณะทำงานด้านการส่งกำลังอาวุธปืนฯ ณ กรมการสื่อสารทหาร...เพิ่มเติม...
   เมื่อ  23 พ.ย.61  พล.ร.ท.ก่อเกียรติ   ปั้นดี ร.น.  จก.กบ.ทหาร    ให้การต้อนรับ
 
พล.อ.อนุชิต   อินทรทัต ผอ.สงป.กห. ในการตรวจติดตามการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ
 
การดำเนินโครงการ และรับทราบปัญหาด้านงบประมาณ รวมทั้งด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ของ บก.ทท.ประจำปี งป.62 โดย จก.กบ.ทหาร ได้ชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างได้ชี้แจง
 
 การจักซื้อจัดจ้าง ของ บก.ทท. ที่อยู่อำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ของ ปล.กห. ...เพิ่มเติม...
   เมื่อ 19 พ.ย.61 พล.ร.ท.ก่อเกียรติ ปั้นดี ร.น. จก.กบ.ทหาร มอบเงินบริจาคสนับสนุน
 
การจัดงานกาชาด ปี 61 ให้กับ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ...เพิ่มเติม...
   เมื่อ 19 พ.ย.61 พล.ร.ท.ก่อเกียรติ ปั้นดี ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับ
 
เครื่องหมายยศให้ แก่ ว่าที่ น.อ.พิเชษฐ เข็มทอง ร.น. ณ ห้อง จก.กบ.ทหาร ...เพิ่มเติม...
   เมื่อ 15 พ.ย.61 พล.ร.ท.ก่อเกียรติ ปั้นดี จก.กบ.ทหาร ให้การต้อนรับ General engineer
 
Cyril  CROZES , Director “ Asia – Pacific ” International Directorate of the
 
Procurement Agency of the French Ministry of Defernce (DGA)... เพิ่มเติม.....
    เมื่อ 14 พ.ย.61 พล.ร.ท.ก่อเกียรติ ปั้นดี จก.กบ.ทหาร ตรวจการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
 
ในการส่งออก-นำเข้าราชอาณาจักรไทย ณ ด่านศุลกากรมาบตาพุด และตรวจเยี่ยมการ
 
ปฏิบัตการขนถ่ายยุทโธปกรณ์ของ  ร้อย ช.ฉก.ไทย/เซาท์ซูดาน   ณ  ท่าเรือจุกเสม็ด
 
   เมื่อ 5 พ.ย.61 เวลา 0900 พล.ร.ท. ก่อเกียรติ  ปั้นดี ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธาน
 
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ กำลังพลสังกัด กบ.ทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
 
ณ  บริเวณห้องโถง กบ.ทหาร (ลิฟท์ เอ)...เพิ่มเติม..
   เมื่อ 5 พ.ย.61 เวลา 0900 พล.ร.ท. ก่อเกียรติ  ปั้นดี ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธาน
 
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ กำลังพลสังกัด กบ.ทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
 
ณ  บริเวณห้องโถง กบ.ทหาร (ลิฟท์ เอ)...เพิ่มเติม..
   เมื่อ 12 ต.ค.61 เวลา 1300 พล.ร.ท. ก่อเกียรติ  ปั้นดี ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธาน 
 
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ กำลังพลสังกัด กบ.ทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
 
ณ  บริเวณห้องโถง กบ.ทหาร (ลิฟท์ เอ)...เพิ่มเติม...