กลับสู่หน้าหลัก 

     เมื่อ 5 เม.ย. 64 เวลา 1100 พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร ได้กรุณาให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนหลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง
  จกบ.(บก.ทท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 2 กบ.ทหาร ..เพิ่มเติม..
เมื่อ 1 เม.ย.63 เวลา 1430   กำลังพล กบ.ทหาร  ร่วมพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร โดย พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. รับหน้าที่จาก พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์  ร.น.
   ณ โถงทางเดิน ลิฟต์ A  กบ.ทหาร...เพิ่มเติม...
  เมื่อ 30 มี.ค.64 พล.ร.ท.อนุสารณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร มอบโล่รางวัลบุคคลดีเด่นให้กับข้าราช กบ.ทหาร และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ กบ.ทหาร
  ณ ห้องโถงลิฟท์ เอ    ...เพิ่มเติม...
 เมื่อ 30 มี.ค.64  กบ.ทหาร เป็นเจ้าภาพการจัดงานวันคล้ายวันสถาปณา กพ.ทหาร ขว.ทหาร ยก.ทหาร กบ.ทหาร โดยมี พล.ร.อ.ช่อฉัตร กระเทศ ร.น. รอง ผบ.ทสส.(3)
  เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องนเรศวร ชั้น 1 บก.ทท. ...เพิ่มเติม..
 เมื่อ 23มี.ค.64 เวลา0930 พล.ร.ท.อนุสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร
  ณ ห้องประชุม กบ.ทหาร (1) ชั้น 4 อาคาร 1 บก.ทท. ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ...เพิ่มเติม...
เมื่อ12 มี.ค.64 เวลา1300 พล.ต.พิสิษฐ์ ลิขิตสุภิณ ผอ.สสร.กบ.ทหาร เป็นประธานการประชุมกรรมการพิจารณาผังแม่บทอาคารสิ่งก่อสร้างและการใช้ประโยชน์พื้นที่
  ของส่วนราชการใน บก.ทท. ...เพิ่มเติม..
  เมื่อ 19 มี.ค.64 เวลา0930 พล.ต.พิสิษฐ์ ลิขิตสุภิณ ผอ.สสร.กบ.ทหาร/ ผู้แทน บก.ทท.และคณะฯเข้าเยี่ยมชม รง.ซย.กรซท.ศซส.สพ.ทบ.
  เพื่อรับทราบกระบวน การผลิตการควบคุมคุณภาพ และผลิตภัณฑ์ของโรงงาน ที่สามารถผลิตสนับสนุนความต้องการของ บก.ทท. ตามที่นำเรียนในที่ประชุม
  ผบ.เหล่าทัพ ครั้งที่ 3/2564  ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 19 มี.ค.64  กำลังพล กบ.ทหาร จำนวน  5 นาย   เข้าร่วมบริจาคโลหิต (กองทัพไทยบริจาคโลหิตแก้ COVID-19) ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ให้บริจาค
  โลหิตได้ จำนวน 3 นาย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 1,350 มิลลิลิตร (ซีซี) ..เพิ่มเติม..
 เมื่อ 18 มี.ค.64 เวลา 0900 พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม สน.ทท.เขาคอหงส์
  เพื่อรับทราบปัญหาการทรุดตัวของดินและการแก้ไขปัญหา เพื่อให้หน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 17 มี.ค.64 เวลา1400 พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯเดินทางไปตรวจเยี่ยม นพค.45 สนภ.4 นทพ.
   ...เพิ่มเติม..
  เมื่อ 17 มี.ค.64 เวลา1030 พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น.จก.กบ.ทหาร และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม สนภ.4 นทพ.  ...เพิ่มเติม..
  เมื่อ 16 มี.ค.64  พล.ต. พิสิษฐ์  ลิขิตสุภิณ  ผอ.สสร.กบ.ทหาร / หน.ปชท.บก.ทท.เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่าง
  ปชท.บก.ทท.และJUSMAGTHAI ในหัวข้อThai-US Military Engagement ณ ห้องประชุม jusmagthaiถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ
  โดย ผู้เข้าร่วมประชุม ฝ่ายไทย ประกอบด้วย ผู้แทน สนผ.กห.,กบ.ทบ. ,กบ.ทร., กบ.ทอ., กพ.ทหาร,ขว.ทหาร , ยก.ทหาร , กบ.ทหาร ,
  กร.ทหาร และ สปท. ...เพิ่มเติม..
  เมื่อ 15 มี.ค.64   พล.ต. กฤษฎา วราทร รอง จก.กบ.ทหาร (1) ,พล.ต. พิสิษฐ์ ลิขิตสุภิณผอ.สสร.กบ.ทหาร
  ,น.อ.สกาย เภกะนันทน์ ร.น.รอง ผอ.สสร.กบ.ทหาร,พล.ร.ต.เบ็ญจคัพภ์เวศม์วิบูลย์ ร.น. ฯลฯข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีฯ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 12 มี.ค.64   กำลังพล ของ กบ.ทหาร จำนวน  5  นาย  เข้าร่วมบริจาคโลหิต(กองทัพไทยบริจาคโลหิตแก้ COVID19)
  ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ให้บริจาคได้จำนวน 3 นาย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน  1,350  มิลลิลิตร (ซีซิ) ...เพิ่มเติม..
  เมื่อ 4 มี.ค.64 เวลา 1330 พล.ร.ท.อนุสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร.และคณะฯตรวจเยี่ยม สปท.
  เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องการบริหารจัดการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยในพื้นที่ สปท.ตามนโยบายผบ.ทสส.
  สำหรับการติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ที่อยู่ในอำนาจ ผบ.ทสส  ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 4 มี.ค.64 เวลา 1000 พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯตรวจเยี่ยม กบ.ทอ.
  สำหรับการติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ที่อยู่ในอำนาจ ผบ.ทสส. และ ปลัดกระทรวงกลาโหม
  เพื่อแก้ไขปัญหาและเร่งรัดให้ทันกรอบระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป  ...เพิ่มเติม..
 เมื่อ 3 มี.ค.64 เวลา 1345 พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯตรวจเยี่ยม กบ.ทร.
  สำหรับการติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ที่อยู่ในอำนาจผบ.ทสส.และปลัดกระทรวงกลาโหม
  เพื่อแก้ไขปัญหาและเร่งรัดให้ทันกรอบระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ...เพิ่มเติม..
  เมื่อ 3 มี.ค.64 เวลา 1000 พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯตรวจเยี่ยม กบ.ทบ. สำหรับการติดตาม
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ที่อยู่ในอำนาจ ผบ.ทสส.และปลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อแก้ไขปัญหาและเร่งรัดให้ทันกรอบ
  ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 1 มี.ค.64 พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร ร่วมกับ พล.ท.อรรถนพ  ลาภชุ่มศรี จก.ยบ.ทหาร
  และคณะฯตรวจเยี่ยมกองสูทกรรม ยบ.ทหารเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาสถานที่ประกอบเลี้ยงเพื่อดำเนินการปรับปรุง
  สวัสดิภาพให้กับกำลังพล บก.ทท. ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 1 มี.ค.64 พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร กรุณาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง
  จกบ.(บก.ทท.)  ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564  ณ บริเวณห้องโถง ลิฟท์ เอ กบ.ทหาร  ...เพิ่มเติม..
  เมื่อ 23 ก.พ.64 พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการเกาะกูด
  เพื่อรับทราบภารกิจในการปกป้องประเทศด้านฝั่งตะวันออกและรับทราบอุปสรรคข้อขัดข้องด้านความเป็นอยู่
  ของกำลังพลและระบบสาธารณูปโภคที่กองทัพไทยให้การสนับสนุน ...เพิ่มเติม..
    เมื่อ 22 ก.พ.64  พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯเดินทางไปตรวจเยี่ยม นพค.14 สนภ.1 นทพ.
  เพื่อรับทราบการจัดทำแผนแม่บทฯ อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคตามนโยบาย ผบ.ทสส.ปัญหาการบุกรุกที่ดิน
  มาตรการประหยัดพลังงาน และการจัดเก็บขยะ ...เพิ่มเติม...
เมื่อ 15 ก.พ.64 พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น.จก.กบ.ทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมรร.ชท.สปท. เพื่อรับทราบแผนการ
  ซ่อมบำรุงอาคารที่พักระยะเวลา 5 ปี รวมทั้งงานแก้ปัญหาเสาเข็มงานก่อสร้าง บก.รร.ชท.สปท. ...เพิ่มเติม...
เมื่อ 8 ก.พ.64 พล.ต.กฤษฎา วราทร  รอง จก.กบ.ทหาร (1)  เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
   กพ.ทหาร  ขว.ทหาร  ยก.ทหาร  กบ.ทหารและ สลก.บก.ทท. ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม กบ.ทหาร 1 ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 4 ก.พ.64   กำลังพล กบ.ทหาร   จำนวน 6 นาย  เข้าร่วมบริจาคโลหิตณ ศูนย์รับบริจาคเลือด ศิริราช 
  โรงพยาบาลศิริราช   ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 3 ก.พ.64 พล.ร.ท.อนุสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะ เดินทางไปตรวจพื้นที่สำหรับการแก้ปัญหา
  การจอดอากาศยานของกองทัพไทย ณ กองบินภาพถ่ายทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร บก.ทท.   ...เพิ่มเติม..
  เมื่อ 29 ม.ค.64 พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯตรวจเยี่ยม
  กิจการบ้านพัก 17 หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและให้คำแนะ
  นำแนวทางการปรับปรุงรวมทั้งแนวคิดในการบริหารจัดการภายใน  ...เพิ่มเติม...
 เมื่อ 28 ม.ค.64 เวลา1030 พล.ร.ท.อนุสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯตรวจเยี่ยมนพค.13 สนภ.1
  นทพ.เพื่อรับทราบภารกิจ ปัญหาการบุกรุกที่ดิน อาคารที่พักกำลังพล ปัญหาการจัดการขยะ และปัญหาข้อขัดข้อง
  ด้านการส่งกำลังบำรุง..เพิ่มเติม..
เมื่อ 28 ม.ค.64 กำลังพล กบ.ทหาร จำนวน 10 นาย เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์​บริจาค
  โลหิต​ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ  ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 28 ม.ค.64 เวลา0830 พล.ร.ท.อนสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯ
  ตรวจเยี่ยมสถานีโทรคมนาคมทหาร จ.เพชรบุรี เพื่อรับทราบภารกิจและปัญหาข้อขัดข้อง
  ด้านการส่งกำลังบำรุง   ...เพิ่มเติม...
เมื่อ 19 ม.ค.64 เวลา0930 พล.อ.สุพจน์  มาลานิยม เสธ.ทหาร/ประธานกรรมการคณะกรรมการพิจารณา
  ผังแม่บทฯได้กรุณาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผังแม่บทฯ ณ ห้องประชุม บก.ทท.
  ชั้น 4 บก.ทท. โดยมีคณะกรรมการฯผู้แทนหน่วย จำนวน 9 หน่วยเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบVTC
  ...เอกสารประกอบการประชุมฯ...
 เมื่อ 13 ม.ค.64 พ.อ.เลิศชาย สกุลสัตตบุษย์  รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร และคณะฯ ตรวจเยี่ยมบ้านพัก
  กำลังพล กบ.ทหาร พื้นที่ทุ่งสีกัน 2 และ เมืองทองธานี อาคารหมายเลข T13, T14 เพื่อรับทราบ
  ปัญหาความเป็นอยู่และข้อขัดข้องต่างๆของกำลังพล กบ.ทหาร...เพิ่มเติม..
   เมื่อ12 ม.ค.64 พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯ ตรวจเยี่ยม
  ปชท.บก.ทท. และ JUSMAGTHAI เพื่อรับทราบภารกิจและความร่วมมือระหว่างประเทศ
  ในด้านการฝึก การศึกษา และความร่วมมือในการส่งกำลังบำรุงระหว่างประเทศ...เพิ่มเติม..
  เมื่อ 11 ม.ค.64 พล.ร.ท.อนุสรณ์   ศรีศิริวิบูลย์  ร.น. จก.กบ.ทหาร และ คณะฯ ตรวจเยี่ยม
  อาคารบ้านพัก พื้นที่ เมืองทองธานี อาคารหมายเลข  T13 และ T14 เพื่อรับทราบปัญหา
  ความเป็นอยู่ของกำลังพล บก.ทท. อีกทั้งรับทราบโครงการปรับปรุงฯ อาคารที่พัก อาคาร
  จอดรถ และการจัดการด้านขยะ   ...เพิ่มเติม...
  เมื่อ 5 ม.ค.64 1330 พล.ร.ท.อนุสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหารได้กรุณาเป็นประธาน
  การประชุมจัดทำแผนการซ่อมบำรุงบ้านพักสวัสดิการประจำหน่วย  ณ ห้องประชุม   
  กบ.ทหาร(1) ) ชั้น 4 บก.ทท. โดยมีผู้แทนหน่วย จำนวน 9 หน่วย  เข้าร่วมประชุม
  เพื่อพิจารณาจัดทำแผนการซ่อมบำรุงบ้านพักสวัสดิการประจำหน่วย 5ปี (2565–2569)
  ต่อไป  ....เอกสารการประชุม....เพิ่มเติม..
  เมื่อ 5 ม.ค.64 พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯ ตรวจเยี่ยม
  ยบ.ทหาร เพื่อเยี่ยมชมคลัง ยบ.ทหาร (พื้นที่บางซ่อน) และโครงการก่อสร้างอาคารคลัง ยบ.ทหาร  ...เพิ่มเติม..