กลับหน้าหลัก กลับหน้าหลัก

แผนปฏิบัติราชการ กบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติราชการ กบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนปฎิบัติราชการ กบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของ บก.ทท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของ บก.ทท.    ประจำปี งป.60
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งป.60 กบ.ทหาร  (ลงเมื่อ 15 ก.ย.59)
แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ บก.ทท ประจำปีงบประมาณ 2560