กลับหน้าหลัก กลับหน้าหลัก

แผนปฎิบัติราชการ กบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของ บก.ทท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 (1 ต.ค.59 - 31 มี.ค.60) กบ.ทหาร 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 กบ.ทหาร 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของ บก.ทท.    ประจำปี งป.60
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งป.60 กบ.ทหาร  (ลงเมื่อ 15 ก.ย.59)
แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ บก.ทท ประจำปีงบประมาณ 2560