กลับหน้าหลัก กลับหน้าหลัก

แผนปฏิบัติราชการ กบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนปฎิบัติราชการ กบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของ บก.ทท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของ บก.ทท.    ประจำปี งป.60
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งป.60 กบ.ทหาร  (ลงเมื่อ 15 ก.ย.59)
แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ บก.ทท ประจำปีงบประมาณ 2560