กลับหน้าหลัก กลับหน้าหลัก

 

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญสำหรับ บุตร-ธิดา ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ หน่วย กบ.ทหาร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.25464
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงประกาศเมื่อ 19มี.ค.64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงประกาศเมื่อ 18มี.ค.64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงประกาศเมื่อ 12มี.ค.64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2
  (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1
  (เดือนตุลาาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสาร เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง(จกบ.) บก.ทท. งป.2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ลงประกาศเมื่อ 24 ก.พ.64
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรูปเล่มและตำรา เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง(จกบ.) บก.ทท. งป.2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงประกาศเมื่อ 24 ก.พ.64 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง(จกบ.) บก.ทท. งป.2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงประกาศเมื่อ 24 ก.พ.64 
   

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศฯ ยกเลิกการจัดจ้างอากาศยานเช่าเหมาลำเพื่อเคลื่อนย้ายกำลังพลส่วนใหญ่ ของ ร้อย.ช.ฉก. ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 1 กลับประเทศไทย  ลงประกาศเมื่อ 17 ก.ย.63
ประกาศราคากลางงานจ้างอากาศยานเช่าเหมาลำเพื่อเคลื่อนย้ายกำลังพลส่วนใหญ่ ของ ร้อย.ช.ฉก. ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 1 กลับประเทศไทย ลงประกาศเมื่อ 16 ก.ค.63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว ของ ฝกบ.ศปม. โดยวิธิเฉพาะเจาะจง ลงประกาศเมื่อ 18 มิ.ย.63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (ราคากลางขั้นหลังลงนามในสัญญา 29 เม.ย.63) ลงประกาศเมื่อ 2 มิ.ย.63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ลงประกาศเมื่อ 18 มิ.ย.63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ปรับปรุงพื้นที่ สำนักงาน กบ.ทหาร)ลงประกาศเมื่อ 26 พ.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุม กบ.ทหาร พร้อมติดตั้งและรื้อถอนของเดิมออก ลงประกาศ เมื่อ 18 พ.ค.63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ลงประกาศ เมื่อ 1 พ.ค.63
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (ปรับปรุงพื้นที่และสุขภัณฑ์ฯ) ลงประกาศเมื่อ 25 เม.ย.63
แสดงตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและรายงานรายละเอียดค่าใช้จ่ายการซื้อการจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดหารถควบคุมบังคับบัญชาฯ) ลงประกาศเมื่อ 15 เม.ย.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างผู้รับจัดบริการขนส่ง สป.เอฟ.เอ็ม.เอส. ให้แก่ ทท. ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก ลงประกาศ เมื่อ 26 มี.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงาน พื้นที่ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร ชั้น 4 อาคาร 1 กองบัญชาการกองทัพไทย(กองกลาง กรมส่งกำลังบำรุงทหาร
  และ แผนกการเงิน กรมส่งกำลังบำรุงทหาร) ลงประกาศเมื่อ 23 มี.ค. 63
ประกาศ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนพื้นและสุขภัณฑ์ห้องน้ำภายในกรมส่งกำลังบำรุงทหาร
  ลงประกาศเมื่อ 17 มี.ค.63
ประกาศ กบ.ทหาร  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อรถควบคุมบังคับบัญชาและปฏิบัติการพร้อมติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ (แบบที่ 11) จำนวน 2 คัน 1 งาน
  โดยวิธีคัดเลือก ลงประกาศเมื่อ 4 มี.ค.63
วิดีโอแนะนำระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รูปแบบใหม่