กลับหน้าหลัก กลับหน้าหลัก

ประกาศ กบ.ทหาร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด  สายพลาธิการ (ลงประกาศเมื่อ 23 เม.ย.62)

ประกาศ กบ.ทหาร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด สายสื่อสาร (คอมพิวเตอร์) (ลงประกาศเมื่อ 22 เม.ย.62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงสำนักงาน พื้นที่ กบ.ทหาร ชั้น 4 อาคารหมายเลข 1 บก.ทท. (กสล.สสร.กบ.ทหาร และ กบก.สสร.กบ.ทหาร) (ลงประกาศเมื่อ 11 ธ.ค.61) 

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงสำนักงาน พื้นที่ กบ.ทหาร ชั้น 4 อาคารหมายเลข 1 บก.ทท.( ลงประกาศเมื่อ 17 ต.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้รับจัดบริการขนส่ง สป.เอ็ฟ.เอ็ม.เอส.ให้แก่ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงประกาศเมื่อ 1 ต.ค.61)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ป.ป.ช.07)     (ลงประกาศเมื่อ 27 ส.ค.61) 

ประกาศ กบ.ทหาร  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างผู้รับจัดบริการขนส่ง สป.เอฟ.เอ็มเอส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงประกาศเมื่อ 22 ส.ค.61)

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 19 รายการ  (ลงประกาศเมื่อ 2 ส.ค.61 ) 

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561  (งวดที่ 2 ) โดยวิธีเฉพาะ ประกาศเมื่อ 30 พ.ค.61   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานปรับปรุง กนผ.สสร.กบ.ทหาร และ กยป.สสร.กบ.ทหาร พื้นที่ บก.ทท.โดยวิธีคัดเลือก  ( ลง ประกาศเมื่อ 14 มี.ค.61)        

y3 ประกาศราคากลางงานปรับปรุง กนผ.สสร.กบ.ทหาร และ กยป.สสร.กบ.ทหาร พื้นที่ บก.ทท. ( ลง ประกาศเมื่อ 1 มี.ค.61)

y1ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED จำนวน 10 ชนิด (รวมค่ารื้อถอนและติดตั้ง)ประกาศเมื่อ วันที่ 7 ก.พ.61

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟฟ้า    LED จำนวน 10 ชนิด (รวมค่ารื้อถอนและติดตั้ง)    (ประกาศเมื่อ วันที่ 23 ม.ค.61) 

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟ LED  จำนวน 10 ชนิด (รวมค่ารื้อถอนและติดตั้ง)   (เลขที่โครงการ : 60117140099) ประกาศเมื่อ   23 พ.ย.60 

ราคากลางจัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟ LED    จำนวน 10 ชนิด (รวมค่ารื้อถอนและติดตั้ง)    ประกาศเมื่อ 23 พ.ย.60  

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้ง    หลอดไฟ LED จำนวน 10 ชนิด    (รวมค่ารื้อถอนและติดตั้ง) 

 

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่ม   ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (ลงมื่อ 17 ต.ค.60) 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ประจำปีงบประมาณ 2560 (ลงเมื่อ19ก.ย.60)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา  ซื้อเครื่องออกกำลังกายของ บก.ทท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลงเมื่อ 29 ส.ค.60) 

ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบ ปรับอากาศและติดตั้งช่อง SERVICE AIR พื้นที่ชั้น 4 อาคารหมายเลข 1 บก.ทท. โดยวิธีตกลงราคา  (ลงเมื่อ 21 ส.ค.60) 

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงโถงทางเข้าห้องประชุม บก.ทท. โดยวิธีพิเศษ (ลงเมื่อ 21 ส.ค.60)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างผู้รับจัดบริการขนส่ง สป.เอฟ.เอ็ม.เอส. ให้แก่ ทท. ประจำปี งป.61    

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับงบประมาณการจัดสรร ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างผู้รับจัดบริการขนส่ง สป.เอฟ.เอ็ม.เอส.  ให้แก่ ทท. ประจำปี งป.61

  ประกาศ กบ.ทหาร เรื่องประกวดราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายของ บก.ทท. 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 2 ลง 24 ก.ค.60)

ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ของ บก.ทท. 21 รายการ (ครั้งที่ 2 ลง 24 ก.ค.60)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายของ บก.ทท. จำนวน 21 รายการ ครั้งที่ 2 (ลงเมื่อ 18 ก.ค.60)  

ประกาศ กบ.ทหาร เรื่องยกเลิกการจัดซื้อการจัดซื้อ เครื่องออกกำลังกายของ บก.ทท.

ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายของ บก.ทท. 21 รายการ

ราคากลางงานจ้างปรับปรุง สนง.ประสานการช่วยเหลือทางทหารกับต่างประเทศ (ปชท.บก.ทท.) 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายของ บก.ทท.จำนวน 21 รายการ   

ประกาศ กบ.ทหาร เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงผ้าม่าน สำนักงาน กบ.ทหาร อาคาร 1 ชั้น 4 (ลงประกาศเมื่อ 16 พ.ค.60) 

วิดีโอแนะนำระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รูปแบบใหม่