ต้องการตรวจสอบข้อมูล กรุณาติดต่อ
กองบริการ สำนักส่งกำลังบำรุงร่วม กรมส่งกำลังบำรุงทหาร
(กบก.สสร.กบ.ทหาร)
โทร.ทศท. 0 2575 6101 โทร.ทหาร 572 1420

กลับสู่หน้าหลัก