Homeประวัติหน่วยวิสัยทัศน์ภารกิจการจัดหน่วยผู้บังคับบัญชาติดต่อราชการ
...“กล้าหาญ มุ่งมั่น ร่วมกันก้าวไกล โปร่งใส ไร้คอรัปชั่น"...  
     
   
     
 

วันสถาปนา วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๐๓              

     กรมส่งกำลังบำรุงทหาร จัดตั้งขึ้นครั้งแรกโดยเป็นแผนกที่ ๔ ของกรมเสนาธิการทหาร มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๘๘ มีหน้าที่ด้านการส่งกำลังบำรุง ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๔๙๑ - ๒๕๐๐ เปลี่ยนชื่อหน่วยเป็นแผนกสรรพกำลัง ขึ้นตรงต่อกรมเสนาธิการกลาโหม โดยได้รับการยกฐานะขั้นเป็นกองและกรมตามลำดับ จนถึงพุทธศักราช ๒๕๐๑ ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยอีกครั้งเป็นกรมส่งกำลังบำรุงกลาโหม มีหน้าที่เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายส่งกำลังบำรุง วางแผนส่งกำลังบำรุง ประสานแผนกส่งกำลังบำรุงของกองทัพ และการประมาณการที่เกี่ยวกับการทหาร ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ เมื่อจัดตั้งกองบัญชาการทหารสูงสุด โดยแปรสภาพจากกรมเสนาธิการกลาโหม กรมส่งกำลังบำรุงกลาโหมจึงแปรสภาพเป็นกรมส่งกำลังบำรุงทหาร ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองบัญชาาการทหารสูงสุด พุทธศักราช ๒๕๐๓ ตั้งแต่นั้นมา
          ในฐานะหน่วยขึ้นตรงกองบัญ๙าการทหารสูงสุด และเป็นกรมเสนาธิการร่วม กรมส่งกำลังบำรุงทหาร ได้รับมอบภารกิจหน้าที่ในการพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลและดำเนินการในด้านการส่งกำลังบำรุงของกองบัญ๙าการทหารสูงสุด รวมทั้งประสานงานด้านการส่งกำลังบำรุงกับเหล่าทัพ มีเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ สำหรับงานสำคัญที่กรมส่งกำลังบำรุงทหารได้ดำเนินการและประสบผลอันเป็นประโยชน์แก่ทางราชการทหารและกองทัพไทย กับเป็นเกียรติประวัติของหน่วยคือ

  • การจัดทำแผนส่งกำลังบำรุงร่วมไทย-สหรัฐอเมริกา เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบส่งกำลังบำรุงสนับสนุนแผนป้องกันประเทศให้เป็นรูปธรรม กรมมส่งกำลังบำรุงทหารเป็นหน่วยงานหลักพิจารณาร่วมกับฝ่ายสหีัฐอเมริกา ในการกำหนดความต้องการด้ายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร สิ่งอึปกรณ์ทางทหาร ขีดความสามารถของท่าเรือ/อากาศยาน เส้นทางคมนาคม ความต้องการด้านขนส่ง และเกณฑ์สะสม จนกระทั่งสามารถลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งกำลังบำรุงระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ การจัดตั้งคลังสะสมยุทโธปกรณ์จากกองทัพสหรัฐฯ
  • การแสวงหาแหล่งส่งกำลังบำรุงยามฉุกเฉินและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ กรมส่งกำลังบำรุงทหารได้รับมอบจากกองบัญ๙าการทหารสูงสุด ให้แสวงหาแหล่งส่งกำลังบำรุงยามฉุกเฉินจากมิตรประเทศเพื่อเตรียมการ ให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น จึงดำเนินการติดต่อนานาประเทศในนามรัฐบาลไทย จนวสมารถจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกับมิตรประเทศรวม ๑๑ ประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านการส่งกำลังบำรุงและขยายความสัมพันธ์กับคู่ภาคีให้เป็นรูปธรรม
  • การฝึกการส่งกำลังบำรุงร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมตามแผนป้องกันประเทศให้สามารถปฏิบัติการส่งกำลังบำรุงร่วมสนับสนุนการบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความมุ่งหมายในการฝึกในเรื่องการอำนวยการ การวางแผน และการควบคุมการส่งกำลังบำรุงร่วม การทดสอบและพัฒนาแผนและระเบียบปฏิบัติประจำด้านการส่งกำลังบำรุง และการทดสอบการพัฒนาข้อมูลด้านการส่งกำลังบำรุงร่วม ตามแผนป้องกันประเทศ
  • โครงการคลังสะสมยุทโธปกรณ์ สำรองสงครามในประเทศไทย กรมส่งกำลังบำรุงทหารเป็นผู้แทนกองทัพไทยในการติดต่อประสานกับกองทัพสหรัฐอเมริกา เพื่อดำเนินการจัดตั้งคลังสะสมยุทโธปกรณ์สำรองสงครามภายในประเทศ เพื่อให้กองทัพไทยมีความพร้อมกรณีเกิดสงคราม โดยมียุทโธปกรณ์เพียงพอในการสู้รบ โดยเฉพาะสิ่งอุปกรณ์รายการวิกฤติที่มีผลต่อการรบ ซึ่งได้มีการลงนามร่วมกันในบันทึกความตกลงระหว่างกองทัพทั้งสอง  เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๐
  • การระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารในการสนับสนุนกองทัพไทยด้านการส่งกำลังบำรุงกองทัพไทย ได้รับมอบภารกิจในการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารตามนโยบายการเตรนียมความพร้อมแห่งชาติ ประกอบด้วย การระดมสพพกำลังทางทหาร กับการระดมสรรพกำลังทางอุตสาหกรรมเพื่อการทหาร และจัดว่าเป็นงานที่สำคัญยิ่งของรัฐบาลในวันที่จะดำเนินการให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนโดยตรงต่อการป้องกันประเทศ
  • การพัฒนาระบบการกำหนดหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ ทางทหารตามหลักสากล (NCS) สำหรับใช้ร่วมกับกองทัพมิตรประเทศ เป็นประโยชน์ต่อการให้การสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงร่วมระหว่างเหล่าทัพกับมิตรประเทศที่ใช้ระบบเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกร่วมหรือการปฏิบัติการร่วม โดยกรมส่งกำลังบำรุงทหารเป็นศูนย์กลางข้อมูล และกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของระบบ NCS
             

        กรมส่งกำลังบำรุงทหาร ในฐานะเป็นกรมฝ่ายเสนาธิการร่วมของกองทัพไทย ไดกำหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ๗ ประเด็น และกลยุทธ์หลัก ๒๐ กลยุทธ์ ของกองบัญ๙าการทหารสูงสุด ในฐานะกองบัญ๙าการกองทัพไทย โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างศักยภาพด้านการส่งกำลังบำรุงร่วมด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการส่งกำลังบำรุงได้มีความพร้อมในการป้องกันประเทศ โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ ๓ ประเด็น คือ การป้องกันประเทศ การเสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศ และบริหารจัดการระบบการส่งกำลังบำรุงร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้หน่วยขึ้นตรงของกรมส่งกำลังบำรุงทหาร ใช้เป็นหลักในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 
 
หน้าหลัก : ประวัติหน่วย : วิสัยทัศน์ : ภารกิจ : การจัดหน่วย : ผู้บังคับบัญชา : เว็บบอร์ด : ติดต่อราชการ : ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงล่าสุด 5 October, 2017
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.ทหาร 572 1429
อีเมล์ : j4@rtarf.mi.th
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ web
analytics ตั้งแต่ 18 ธ.ค.56