Homeวิสัยทัศน์ภารกิจการจัดหน่วยผู้บังคับบัญชาเว็บบอร์ดติดต่อราชการผังเว็บไซต์
...“กล้าหาญ มุ่งมั่น ร่วมกันก้าวไกล โปร่งใสไร้คอรัปชั่น Bravery Endeavour Synergy Transparency (BEST)"...

ประวัติความเป็นมา

 • เมื่อปี 2491 กรมส่งกำลังบำรุงทหาร เป็นแผนกหนึ่งใน "กรมเสนาธิการกลาโหม" เรียกว่า "แผนกสรรพกำลัง”
  รับผิดชอบงานด้านการช่วยรบโดยตรง และได้มีการพัฒนาปรับปรุงจนเป็น กรมส่งกำลังบำรุงกลาโหม" และเป็น
  "กรมส่งกำลังบำรุงทหาร" ตามพระราชบัญญัติ การจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2506
 • ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองบัญชาการทหารสูงสุด
  กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2533 กำหนดให้เป็นส่วนราชการลำดับที่ 5 ของ กองบัญชาการทหารสูงสุด
 • ในปัจจุบัน กรมส่งกำลังบำรุงทหาร มีฐานะเป็น "กรมฝ่ายเสนาธิการร่วม" ของกองบัญชาการกองทัพไทย ตาม
  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย
  กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2552 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2552
: หน้าหลัก : ประวัติหน่วย : วิสัยทัศน์ : ภารกิจ : การจัดหน่วย : ผู้บังคับบัญชา : เว็บบอร์ด : ติดต่อราชการ : ผังเว็บไซต์ :
ผู้พัฒนาเว็บไซต์ : พ.อ.บุญเลิศ สุกใส :  ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 9 August, 2015
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.ทหาร 572 1429
อีเมล์ : j4@rtarf.mi.th
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ ตั้งแต่ 18 ธ.ค.56