รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร สำรวจภูมิประเทศและประสานข้อมูล ฯ
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg
thn00005.jpg thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg
thn00009.jpg thn00010.jpg thn00011.jpg thn00012.jpg
พ.อ.นาวิน วัฒนมงคล รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร และคณะ ฯ เดินทางไปประสานงาน ณ ด่านศุลกากรมาบตาพุด จว.ร.ย. เพื่อถอนคืนสัญญาค้ำประกันที่มีไว้ต่อกรมศุลกากร
ที่ได้ผ่อนผันไปก่อนพิธีการครบถ้วนในการส่งและรับกลับ ยุทโธปกรณ์สนับสนุน กกล.980 ไทย/ดาร์ฟูเมื่อปี 2556 จำนวนวงเงินประกัน 357,000,000 บาท
และเดินทางไปสำรวจภูมิประเทศและประสานข้อมูลการส่งกำลังบำรุง ณ ท่าเรือแหลมเทียน สัตหีบ จว.ช.บ. เมื่อ 1 ก.พ.60