รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะนำ นทน. ศึกษาดูงาน
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg
thn00005.jpg thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg
พ.อ.นาวิน วัฒนมงคล รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะนำ นทน.หลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุงของ บก.ทท. รุ่นที่ 2/60 เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป
จากคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา จว.ช.บ. และเยี่ยมชมกิจการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แหลมแท่น จว.ช.บ. เมื่อ 9 มี.ค.60