รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร เป็นประธานการประชุมพิจารณา อสอ.
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg
thn00005.jpg thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg
thn00009.jpg thn00010.jpg thn00011.jpg thn00012.jpg
พ.อ.นาวิน วัฒนมงคล รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร เป็นประธานการประชุมพิจารณาปรับปรุงแก้ไข อสอ. ของส่วนราชการใน บก.ทท.
สายงานแพทย์ 21 หน่วย ณ ห้องประชุม กบ.ทหาร 1 บก.ทท.เมื่อ 13 และ 15 มี.ค.60