พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการกำหนดหมายเลข สป.ทางทหาร
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg
thn00005.jpg thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg
thn00009.jpg thn00010.jpg thn00011.jpg thn00012.jpg
พ.อ.นาวิน วัฒนมงคล รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร (ผู้แทน จก.กบ.ทหาร) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร
การกำหนดหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหารตามระบบ NATO Codification System : NCS รุ่นที่ 1/61 เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 ธ.ค.60
ณ บริเวณห้องโถง กบ.ทหาร (ลิฟท์ A) โดยดำเนินการฝึกอบรมให้กับกำลังพลจาก บก.ทท. และเหล่าทัพ จำนวน 30 นาย ระหว่าง 18 - 29 ธ.ค.60
ณ ห้องประชุม กบ.ทหาร 2 เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการกำหนดหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหารตามระบบ NCS
จนสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุงร่วมของกองทัพไทยต่อไป