รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร และคณะ เดินทางไปสำรวจภูมิประเทศ
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg
thn00005.jpg thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg
พ.อ.นาวิน วัฒนมงคล รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร พร้อมด้วย ผอ.กขค.สบส.กบ.ทหาร และคณะ เดินทางไปสำรวจภูมิประเทศ
และรับฟังบรรยายสรุปภารกิจและรวบรวมข้อมูลด้านการส่งกำลังบำรุง ณ สำนักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่ กรมทางหลวง เมื่อ 28 มี.ค.60