การติดตามประเมินผลการใช้ระบบควบคุม สป. ด้วยบาร์โค้ด
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg
thn00005.jpg thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg
thn00009.jpg thn00010.jpg thn00011.jpg thn00012.jpg
จก.กบ.ทหาร กรุณาอนุมัติให้คณะทำงานฯ พัฒนาระบบควบคุมสิ่งอุปกรณ์ด้วยระบบสารสนเทศ กบ.ทหาร โดย พ.อ.นาวิน วัฒนมงคล รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร เป็นประธานฯ
ดำเนินการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการใช้งานระบบควบคุมสิ่งอุปกรณ์ด้วยระบบบาร์โค้ดกับโปรแกรมบริหารสินทรัพย์ บก.ทท. ของส่วนราชการใน บก.ทท. จำนวน ๒๗ หน่วย
พร้อมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการใช้งาน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงให้สามารถใช้ควบคุมสิ่งอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
ณ ห้องประชุม กบ.ทหาร อาคาร บก.ทท. แจ้งวัฒนะ ระหว่าง ๑๓ - ๑๔ มิ.ย.๖๐