การฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg
thn00005.jpg thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg
thn00009.jpg thn00010.jpg thn00011.jpg thn00012.jpg
กบ.ทหาร ร่วมการฝึกการฝึกร่วมกองทัพไทยประจำปี 2560 (การฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ)
โดยจัดตั้งศูนย์ประสานการส่งกำลังบำรุงร่วม (Joint Logistics Operation Center : JLOC) ขึ้นการบังคับบัญชากับศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยกองทัพไทยส่วนหน้า (ศบภ.ทท.สน.)
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดระยอง (ศบก.สน.จ.รย.) ณ สนามกีฬาบ้านเพ จังหวัดระยอง ระหว่าง 19 - 23 มิ.ย.60