การประชุมสัมมนาระบบสารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุง
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg
thn00005.jpg thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg
thn00009.jpg thn00010.jpg thn00011.jpg thn00012.jpg
กบ.ทหาร จัดการประชุมสัมมนาระบบสารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่าง ๑๙ - ๒๒ พ.ย.๖๐
ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมี พล.ร.ท.ทิวา ดาราเมือง ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ พ.ย.๖๐ และ พ.อ.ต.กีรติ วรทรัชต์ รอง จก.กบ.ทหาร เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนา เมื่อวันพุธที่ ๒๒ พ.ย.๖๐
ผลการอบรมสัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ