Homeประวัติหน่วยวิสัยทัศน์ภารกิจการจัดหน่วยผู้บังคับบัญชาเว็บบอร์ดติดต่อราชการ
...“กล้าหาญ มุ่งมั่น ร่วมกันก้าวไกล โปร่งใส ไร้คอรัปชั่น"...  



พลเรือโท ทิวา  ดาราเมือง

นโยบาย รมว.กห.  
นโยบาย ผบ.ทสส./ผบ.ศบท. งป. 60   
นโยบาย จก.กบ.ทหาร

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) กบ.ทหาร ปี 59-62
ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   กำลังพล บก.ทท. พ.ศ.2559

สมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วม   

 

มาตรฐานคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์ของ บก.ทท. งป.๖๐
   จำนวน ๘๓ รายการ
 

 

การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง บก.ทท.
    รุ่น 2/60

มัลแวร์เรียกค่าไถ่ "WannaCry" 
ก้าวทันไอที
ความรู้ที่เกี่ยวข้องทางทหาร
English Tips of The Day
คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุม
    ระหว่างประเทศ


ตัวอย่างแผน - โครงการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
    บก.ทท.
   
การประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน อาคาร
    บก.ทท. พื้นที่แจ้งวัฒนะ ไตรมาส 3 งป.60 
ประกาศกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่องนโยบาย
    การอนุรักษ์พลังงาน
   
การประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
    อาคาร บก.ทท. พื้นที่แจ้งวัฒนะ งป.60 ครั้งที่ 1

โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด
     Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิม
     ในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ ๑)


คู่มือการจัดการปัญหาที่บังคับการด้านส่งกำลังบำรุง
    (กฝกบ.กฝร.59)

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
    ด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (e-Auction)

คู่มือ/แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบ    
    อิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)

คู่มือการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัด
    ความโปร่งใส สำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ

กร.ทหาร
สยย.ทหาร
สสก.ทหาร
สน.บก.ทท.
สบ.ทหาร
สจร.ทหาร
ยบ.ทหาร
สปท.
ผท.ทหาร
กง.ทหาร
ชด.ทหาร
ศรภ.
สตน.ทหาร
สธน.ทหาร
นทพ.   

  "วิธี Download ไฟล์ Click ขวา เลือก Save link as..."

วิทยากรบรรยาย
การควบคุมและตรวจรับงานก่อสร้าง
ข้อกำหนด กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
การควบคุมและตรวจรับงานก่อสร้าง ชย.ทร.
ประสบการณ์ในการควบคุมงานและตรวจการจ้างงาน
หน้าที่ของกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
คำสั่ง บก.ทท. 270/60
ระบบสารสนเทศที่ดิน บก.ทท. 
 กำหนดการ
 ประมวลกฎหมายที่ดิน
 แนวทางการจัดการที่ดินป่าไม้
 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ
 
พล.ร.ท.ทิวา ดาราเมือง ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีผู้แทนจากเหล่าทัพ กองทัพบก กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ เข้าร่วมการประชุม เมื่อ 5 ก.ย.60 ณ ห้องประชุม กบ.ทหาร (1)
พล.ร.ท.ทิวา ดาราเมือง ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธานในพิธี
ประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล สังกัด กบ.ทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
เมื่อ 5 ก.ย.60 ณ ห้องรับรอง สำนักงาน จก.กบ.ทหาร
กบ.ทหาร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา
28 กรกฎาคม 2560
รอง เสธ.ทหาร (3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
การตรวจรับพัสดุงาน/โครงการของส่วนราชการใน บก.ทท. 
สายยุทธโยธา สายช่าง และสายการสัตว์ โดยมี รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร/ผู้แทน
จก.กบ.ทหาร/กรรมการ ร่วมคณะฯ เดินทางไปตรวจสอบและประเมินผล
การตรวจรับรถลากจูงพร้อมพ่วงชานต่ำจำนวน 12 คัน
พล.ร.ท.ทิวา ดาราเมือง ร.น. จก.กบ.ทหาร /ประธานอนุกรรมการ
ฝ่ายสนับสนุนการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุนฯ ครั้งที่ 2/2560
พ.อ. นาวิน วัฒนมงคล รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร/รองประธานอนุกรรมการฯ
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์
ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพาวุธ ครั้งที่ 3/60 ณ ห้องประชุม
กบ.ทหาร (1) ชั้น 4 อาคาร บก.ทท. ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อ 19 ก.ค.60
กบ.ทหาร ร่วมการฝึกการฝึกร่วมกองทัพไทยประจำปี 2560
(การฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ) โดยจัดตั้งศูนย์
ประสานการส่งกำลังบำรุงร่วม (Joint Logistics Operation Center : JLOC)
ณ สนามกีฬาบ้านเพ จังหวัดระยอง ระหว่าง 19 - 23 มิ.ย.60
พล.ร.ท.ทิวา ดาราเมือง ร.น.จก.กบ.ทหาร เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
ร่วมกับกำลังพล กบ.ทหาร เนื่องในโอกาสวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ วัดคลองบ้านใหม่ (สันติบุญมาราม) เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2560
พ.อ. นาวิน วัฒนมงคล รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร เป็นประธานฯ การประชุม
การตรวจสอบและติดตามประเมินผลการใช้งานระบบควบคุมสิ่งอุปกรณ์ด้วยระบบ
บาร์โค้ดกับโปรแกรมบริหารสินทรัพย์ บก.ทท. ของส่วนราชการใน บก.ทท.
จำนวน ๒๗ หน่วย ณ ห้องประชุม กบ.ทหาร ระหว่าง 13 - 14 มิ.ย.60


กบ.ทหาร จัดอบรมและสัมมนาติดตามประเมินผล
    ด้านการส่งกำลังบำรุง บก.ทท. ครั้งที่ 2
 
แนวทางการปฏิบัติในการใช้รถยนต์เช่า ตามโครงการ
    เช่ารถยนต์จากเอกชน สำหรับใช้งานในราชการ
    กองบัญชาการกองทัพไทย
 
กบ.ทหาร จัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
    ด้านการส่งกำลังบำรุง ครั้งที่ 1 (25-26 พ.ค.60)

กบ.ทหาร รับสมัครนายทหารประทวน สังกัด กบ.ทหาร
    สอบคัดเลือกเป็นนายทหารสัญญาบัตร งป.๖๐
 
การอบรมสัมมนาติดตามประเมินผลด้านการส่งกำลัง
    บำรุงของ บก.ทท. ครั้งที่ 1
 
คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร    
การอบรมสัมมนาคิดคามประเมินผลด้านการส่งกำลังบำรุง
    ของ บก.ทท. ครั้งที่ 1 ประจำปี งป. พ.ศ.2560

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมดำเนินการขนส่งสิ่งอุปกรณ์
    สป. เอฟ.เอ็ม.เอฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง บก.ทท.
    รุ่น 2/60

แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ
    (สำนักนายกรัฐมนตรี)

แนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์   
ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด กบ.ทหาร   
แผนผังแสดงกระบวนการจัดการ ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ
    และข้อคิดเห็น ของ กบ.ทหาร

ตารางแสดงกลุ่มงานตามพันธกิจของ กบ.ทหาร
    และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ

    และข้อคิดเห็น

มาตรฐานระยะเวลาการปฏิบัติงาน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์หมิ่นสถาบัน
    พระมหากษัตริย์ กบ.ทหาร

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
    พ.ศ.2560 (1 ต.ค.59 - 31 มี.ค.60) กบ.ทหาร
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
    พ.ศ.2559 กบ.ทหาร
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของ บก.ทท.
    ประจำปี งป.60
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งป.60 กบ.ทหาร
    (ลงเมื่อ 15 ก.ย.59)
แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ บก.ทท.
    ประจำปีงบประมาณ 2560


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ
    เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
    กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
    ประจำปีงบประมาณ 2560
(ลงเมื่อ 19 ก.ย.60) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา
    ซื้อเครื่องออกกำลังกายของ บก.ทท.
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    (ลงเมื่อ 29 ส.ค.60) 
ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบ
    ปรับอากาศและติดตั้งช่อง SERVICE AIR พื้นที่ชั้น 4
    อาคารหมายเลข 1 บก.ทท. โดยวิธีตกลงราคา

    (ลงเมื่อ 21 ส.ค.60) 
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงโถงทางเข้าห้อง
    ประชุม บก.ทท. โดยวิธีพิเศษ
(ลงเมื่อ 21 ส.ค.60)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
    การจ้างผู้รับจัดบริการขนส่ง สป.เอฟ.เอ็ม.เอส.
    ให้แก่ ทท. ประจำปี งป.61
   
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับงบประมาณการจัดสรร
    ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างผู้รับจัดบริการขนส่ง
    สป.เอฟ.เอ็ม.เอส.  ให้แก่ ทท. ประจำปี งป.61
 
ประกาศ กบ.ทหาร เรื่องประกวดราคาจัดซื้อ
    เครื่องออกกำลังกายของ บก.ทท. 21 รายการ ด้วยวิธี
    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 2 ลง 24 ก.ค.60)

ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย
    ของ บก.ทท. 21 รายการ (ครั้งที่ 2 ลง 24 ก.ค.60)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายของ บก.ทท.
    จำนวน 21 รายการ ครั้งที่ 2 (ลงเมื่อ 18 ก.ค.60)
 
ประกาศ กบ.ทหาร เรื่องยกเลิกการจัดซื้อการจัดซื้อ
    เครื่องออกกำลังกายของ บก.ทท.
   
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ
    ซื้อเครื่องออกกำลังกายของ บก.ทท. 21 รายการ

ราคากลางงานจ้างปรับปรุง สนง.ประสานการช่วยเหลือ
    ทางทหารกับต่างประเทศ (ปชท.บก.ทท.) 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายของ บก.ทท.
    จำนวน 21 รายการ
   
ประกาศ กบ.ทหาร เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุง
    ผ้าม่าน สำนักงาน กบ.ทหาร อาคาร 1 ชั้น 4
    (ลงประกาศเมื่อ 16 พ.ค.60) 

ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมปรับปรุงผ้าม่าน
    สำนักงาน กบ.ทหาร อาคาร 1 ชั้น 4
     (ลงประกาศเมื่อ 16 พ.ค.60)
 
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบ
    เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการฝึกปัญหาที่บังคับการ
    กฝกบ.กฝร.60
 
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงห้องน้ำ กบ.ทหาร
    (ชั้น 4 อาคาร 1 บก.ทท แจ้งวัฒนะ)
 
ประกาศราคากลาง โครงการ งานเช่ารถยนต์จากเอกชน
    สำหรับใช้งานในราชการ บก.ทท

    (ลงประกาศเมื่อ 20 ธ.ค.59)
ประกาศ กบ.ทหาร เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน  
    นขต.กบ.ทหาร และจัดทำพื้นที่ชั้น 4 อาคารหมายเลข 1

ประกาศราคากลาง โครงการ งานจ้างปรับปรุงสำนักงาน
    นขต.กบ.ทหาร และจัดทำพื้นที่ชั้น 4 อาคารหมายเลข 1

ประกาศราคากลางและงบประมาณการจ้าง
    ผู้รับจัดบริการขนส่ง สป.เอฟ.เอ็ม.เอส. ด้วยวิธีพิเศษ
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตารางการเสนอราคาจัดจ้างผู้รับจัดบริการขนส่ง สป. FMS
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วิดีโอแนะนำระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รูปแบบใหม่

เอกสารบรรยายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
    การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
    พ.ศ. 2560
   
ร่างระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการ
    ส่งกำลังอาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด พ.ศ.2560
 
ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการจำหน่าย
    สิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2560
   
ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการส่งกำลัง
    สิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 พ.ศ.2560
   
คณะกรรมการมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
    ของ บก.ทท.
   
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
    ภาครัฐ พ.ศ.2560
   
ร่างระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยการจำหน่าย สป.60 
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน
    พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
    พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้

การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ
    โดยยกเว้น การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
    ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการ จัดหา
    พัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electroic Market
    : e-maket) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    (Electronic Bidding : e-bidding)

การบริหารสัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    ของ บก.ทท.

การลดขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ บก.ทท.
    ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558

แนวทางการแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
    การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อรองรับ
    การจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ผบ.ทสส. ได้กรุณาอนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปประชุม
    กลุ่มผู้วางแผนการประชุมนายทหารส่งกำลังบำรุงอาวุโส
    ภาคพื้นแปซิฟิก (PASOLS Planning Group : PPG)
    ครั้งที่ 46 ณ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ระหว่าง 6 - 11 พ.ค.60

    โดยมี พ.อ. นาวิน วัฒนมงคล รอง ผอ.สบส.
    กบ.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะฯ

พล.ร.ท. ทิวา ดาราเมือง ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธาน
   ในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา ข้าราชการ
   ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กบ.ทหาร
   เมื่อ 30 มี.ค.60 ณ ห้องประชุม กบ.ทหาร (2)

พล.ร.ท. ทิวา ดาราเมือง ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธาน
   ในพิธีจัดกิจกรรมร่วมกับกำลังพลของ กบ.ทหาร
   เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กบ.ทหาร ประจำปี 2560
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มี.ค.60 ณ วัดพระราม 9
   กาญจนาภิเษก

รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร และคณะ เดินทางไปสำรวจ
    ภูมิประเทศและรับฟังบรรยายสรุปภารกิจและรวบรวมข้อมูล
    ด้านการส่งกำลังบำรุง ณ สำนักงานทางหลวงที่ 1
    เชียงใหม่ กรมทางหลวง

รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร และคณะเดินทางไปประสานงาน
    ณ ด่านศุลกากรมาบตาพุด และสำรวจภูมิประเทศ
    ณ ท่าเรือแหลมเทียน สัตหีบ

รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะนำ นทน.
    รับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมภารกิจ พธ.ทบ.

รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร และคณะเดินทางไปสำรวจข้อมูล
    ด้านการส่งกำลังบำรุง ณ ขนส่งจังหวัดชุมพร ขนส่ง
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่ใกล้เคียง

รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะนำ นทน.
    เยี่ยมชมกิจการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะนำ นทน.
    ศึกษาดูงาน ณ พัน สอ.12 กรม สอ.1 สอ.รฝ.

รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะนำ นทน.
    เยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปจากมหาวิทยาลัยบูรพา
    และกิจการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ฯ

รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร เป็นประธานในการประชุม
    พิจารณาปรับปรุงแก้ไข อสอ. ส่วนราชการใน บก.ทท. 

กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
กรมการสรรพกำลังกลาโหม
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย บก.ทท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ บก.ทท. จำกัด (สอ.บก.ทท.)
กรมบัญชีกลาง
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.)

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
สำนักงานคณะกรรมการข้่อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE)
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
กรมสรรพากร
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบกรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

หน้าหลัก : ประวัติหน่วย : วิสัยทัศน์ : ภารกิจ : การจัดหน่วย : ผู้บังคับบัญชา : เว็บบอร์ด : ติดต่อราชการ : ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงล่าสุด 20 September, 2017
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.ทหาร 572 1429
อีเมล์ : j4@rtarf.mi.th
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ web
analytics ตั้งแต่ 18 ธ.ค.56