Homeประวัติหน่วยวิสัยทัศน์ภารกิจการจัดหน่วยผู้บังคับบัญชาติดต่อราชการ
...“กล้าหาญ มุ่งมั่น ร่วมกันก้าวไกล โปร่งใส ไร้คอรัปชั่น"...  พลเรือโท ทิวา  ดาราเมือง

นโยบาย รมว.กห.  
นโยบาย ผบ.ทสส./ผบ.ศบท. งป. 61   
นโยบาย จก.กบ.ทหาร

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) กบ.ทหาร ปี 59-62
ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   กำลังพล บก.ทท. พ.ศ.2559

สมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วม   

 

มาตรฐานคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์ของ บก.ทท. งป.๖๐
   จำนวน ๘๓ รายการ  

 

การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง บก.ทท.
    รุ่นที่ 3/61 

มัลแวร์เรียกค่าไถ่ "WannaCry" 
ก้าวทันไอที
ความรู้ที่เกี่ยวข้องทางทหาร
English Tips of The Day
คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุม
    ระหว่างประเทศ


 
ตัวอย่างแผน - โครงการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
    บก.ทท.
   
การประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน อาคาร
    บก.ทท. พื้นที่แจ้งวัฒนะ ไตรมาส 3 งป.60 
ประกาศกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่องนโยบาย
    การอนุรักษ์พลังงาน
   
การประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
    อาคาร บก.ทท. พื้นที่แจ้งวัฒนะ งป.60 ครั้งที่ 1

โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด
     Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิม
     ในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ ๑)


คู่มือการจัดการปัญหาที่บังคับการด้านส่งกำลังบำรุง
    (กฝกบ.กฝร.59)

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
    ด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (e-Auction)

คู่มือ/แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบ    
    อิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)

คู่มือการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัด
    ความโปร่งใส สำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ

กร.ทหาร
สยย.ทหาร
สสก.ทหาร
สน.บก.ทท.
สบ.ทหาร
สจร.ทหาร
ยบ.ทหาร
สปท.
ผท.ทหาร
กง.ทหาร
ชด.ทหาร
ศรภ.
สตน.ทหาร
สธน.ทหาร
นทพ. 
ศซบ.ทหาร (ร่าง)  

  "วิธี Download ไฟล์ Click ขวา เลือก Save link as..."

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการระดมสรรพกำลัง
การระดมทรัพยากรเครื่องจักรกลวัสดุและอุปกรณ์
    ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ
แผนการระดมสรรพกำลัง
การจัดทำแผนการระดมสรรพกำลังของ กห. พ.ศ.2561
 
วิทยากรบรรยาย
การควบคุมและตรวจรับงานก่อสร้าง
ข้อกำหนด กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
การควบคุมและตรวจรับงานก่อสร้าง ชย.ทร.
ประสบการณ์ในการควบคุมงานและตรวจการจ้างงาน
หน้าที่ของกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
คำสั่ง บก.ทท. 270/60
ระบบสารสนเทศที่ดิน บก.ทท. 
 กำหนดการ
 ประมวลกฎหมายที่ดิน
 แนวทางการจัดการที่ดินป่าไม้
 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ
 

 

1
     พล.ต.กฤดา    เต๋วิยะ   ผอ.สบส.กบ.ทหาร   เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำสมุด
       รายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพวุธ  ณ ห้องประชุม กบ.ทหาร (1) เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มี.ค.61
       พล.อ.ต.กีรติ   วรทรัชต์ รอง.จก.กบ.ทหาร (1) ((ผู้แทน จก.กบ.ทหาร)
       เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง ของ บก.ทท. รุ่นที่ 3/61
      เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 มี.ค.61  ณ บริเวณห้องโถง กบ.ทหาร (ลิฟท์ A)
p1
        พล.ร.ท.ทิวา ดาราเมือง ร.น. จก.กบ.ทหาร , พล.ร.ต.พิชัย ล้อชูสกุล ร.น. และ น.อ.สกาย เภกะนันทน์ ร.น.          นำกำลังพลสังกัด กบ.ทหาร และ ทหารกองประจำการ รวมจำนวน 93 นาย ร่วมกับ ข้าราชการ กทม.และประชาชนในพื้นท๊๋ จำนวน 150 คน เป็นจิตอาสาตามโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี (วัดบวรนิเวศวิหาร) คลองสามวา กทม. เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เมื่อวันพุธ ที่ 21 ก.พ.61 ระหว่างเวลา 0800 - 1300 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 พ.อ.นาวิน วัฒนมงคล รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
 ร่างแผนระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารครั้งที่ 2/61 การปรุชุมสัมมนาเป็นการร่างแผนระดมสรรพกำลัง ทท.
 จัดทำบัญชีความต้องการทางทหาร จากพลเรื่อน รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน จัดทำ สป.รายการวิกฤติ ตามแผน
 ป้องกันประเทศ มีผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วย ข้าราชการที่เกี่ยวข้องจาก กกส.กห บก.ทท. ทบ. ทร. และ ทอ.
 ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บ.แหลมแท่น ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
เมื่อ วันที่ 12 - 13 มี.ค.61
     พล.ต.กฤดา เต๋วิยะ ผอ.สบส.กบ.ทหาร เป็นประธานการประชุมชี้แจ้งการดำเนินการ
  ตาม คำสั่ง ทท. (เฉพาะ) ที่ 31/61เรื่อง การรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ 
ณ ห้องประชุม กบ.ทหาร (1) เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 มี.ค.61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ
    มกราคม 2561 

กบ.ทหาร จัดอบรมและสัมมนาติดตามประเมินผล
    ด้านการส่งกำลังบำรุง บก.ทท. ครั้งที่ 2
 
แนวทางการปฏิบัติในการใช้รถยนต์เช่า ตามโครงการ
    เช่ารถยนต์จากเอกชน สำหรับใช้งานในราชการ
    กองบัญชาการกองทัพไทย
 
กบ.ทหาร จัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
    ด้านการส่งกำลังบำรุง ครั้งที่ 1 (25-26 พ.ค.60)

กบ.ทหาร รับสมัครนายทหารประทวน สังกัด กบ.ทหาร
    สอบคัดเลือกเป็นนายทหารสัญญาบัตร งป.๖๐
 
การอบรมสัมมนาติดตามประเมินผลด้านการส่งกำลัง
    บำรุงของ บก.ทท. ครั้งที่ 1
 
คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร    
การอบรมสัมมนาคิดคามประเมินผลด้านการส่งกำลังบำรุง
    ของ บก.ทท. ครั้งที่ 1 ประจำปี งป. พ.ศ.2560

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมดำเนินการขนส่งสิ่งอุปกรณ์
    สป. เอฟ.เอ็ม.เอฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง บก.ทท.
    รุ่น 2/60

แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ
    (สำนักนายกรัฐมนตรี)

แนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์   
ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด กบ.ทหาร   
แผนผังแสดงกระบวนการจัดการ ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ
    และข้อคิดเห็น ของ กบ.ทหาร

ตารางแสดงกลุ่มงานตามพันธกิจของ กบ.ทหาร
    และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ

    และข้อคิดเห็น

มาตรฐานระยะเวลาการปฏิบัติงาน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์หมิ่นสถาบัน
    พระมหากษัตริย์ กบ.ทหาร
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
    พ.ศ.2560 (1 ต.ค.59 - 31 มี.ค.60) กบ.ทหาร
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
    พ.ศ.2559 กบ.ทหาร
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของ บก.ทท.
    ประจำปี งป.60
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งป.60 กบ.ทหาร
    (ลงเมื่อ 15 ก.ย.59)
แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ บก.ทท.
    ประจำปีงบประมาณ 2560
 
y3 ประกาศราคากลางงานปรับปรุง กนผ.สสร.กบ.ทหาร และ
 
y1
 
 
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟฟ้า
    LED จำนวน 10 ชนิด (รวมค่ารื้อถอนและติดตั้ง)
    (ประกาศเมื่อ วันที่ 23 ม.ค.61)
   
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟ LED
    จำนวน 10 ชนิด (รวมค่ารื้อถอนและติดตั้ง)
    (เลขที่โครงการ : 60117140099) ประกาศเมื่อ
    23 พ.ย.60
   
ราคากลางจัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟ LED
    จำนวน 10 ชนิด (รวมค่ารื้อถอนและติดตั้ง)
    ประกาศเมื่อ 23 พ.ย.60
   
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้ง
    หลอดไฟ LED จำนวน 10 ชนิด
    (รวมค่ารื้อถอนและติดตั้ง) 
 
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่ม
    ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
(ลงมื่อ 17 ต.ค.60) 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ
    เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
    กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
    ประจำปีงบประมาณ 2560
(ลงเมื่อ 19 ก.ย.60) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา
    ซื้อเครื่องออกกำลังกายของ บก.ทท.
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    (ลงเมื่อ 29 ส.ค.60) 
ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบ
    ปรับอากาศและติดตั้งช่อง SERVICE AIR พื้นที่ชั้น 4
    อาคารหมายเลข 1 บก.ทท. โดยวิธีตกลงราคา

    (ลงเมื่อ 21 ส.ค.60) 
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงโถงทางเข้าห้อง
    ประชุม บก.ทท. โดยวิธีพิเศษ
(ลงเมื่อ 21 ส.ค.60)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
    การจ้างผู้รับจัดบริการขนส่ง สป.เอฟ.เอ็ม.เอส.
    ให้แก่ ทท. ประจำปี งป.61
   
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับงบประมาณการจัดสรร
    ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างผู้รับจัดบริการขนส่ง
    สป.เอฟ.เอ็ม.เอส.  ให้แก่ ทท. ประจำปี งป.61
 
ประกาศ กบ.ทหาร เรื่องประกวดราคาจัดซื้อ
    เครื่องออกกำลังกายของ บก.ทท. 21 รายการ ด้วยวิธี
    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 2 ลง 24 ก.ค.60)

ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย
    ของ บก.ทท. 21 รายการ (ครั้งที่ 2 ลง 24 ก.ค.60)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายของ บก.ทท.
    จำนวน 21 รายการ ครั้งที่ 2 (ลงเมื่อ 18 ก.ค.60)
 
ประกาศ กบ.ทหาร เรื่องยกเลิกการจัดซื้อการจัดซื้อ
    เครื่องออกกำลังกายของ บก.ทท.
   
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ
    ซื้อเครื่องออกกำลังกายของ บก.ทท. 21 รายการ

ราคากลางงานจ้างปรับปรุง สนง.ประสานการช่วยเหลือ
    ทางทหารกับต่างประเทศ (ปชท.บก.ทท.) 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายของ บก.ทท.
    จำนวน 21 รายการ
   
ประกาศ กบ.ทหาร เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุง
    ผ้าม่าน สำนักงาน กบ.ทหาร อาคาร 1 ชั้น 4
    (ลงประกาศเมื่อ 16 พ.ค.60) 

วิดีโอแนะนำระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รูปแบบใหม่
นโยบาย ผบ.ทสส. ด้านการส่งกำลังบำรุง ในส่วน
    ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทาง
    การจัดซื้อจัดจ้างของ บก.ทท.
 
รายการสิ่งอุปกรณ์และเกณฑ์การพิขารณากำหนด
    อัตราสิ่งอุปกรณ์ บก.ทท. พ.ศ.2557
 
ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทยว่าด้วย
    ความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2556
 
เอกสารบรรยายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
    การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
    พ.ศ. 2560
   
ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการ
    ส่งกำลังอาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด พ.ศ.2560
 
ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วย
    ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง และใบสั่งเช่า พ.ศ.2560
 
คำสั่งกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 222/60 เรื่อง
    การกำหนดอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำ
    นิติกรรมของ ผบ.ทสส. ในนาม บก.ทท.
   
คำสั่งกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 400/60 เรื่อง
    การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
    ของกระทรวงกลาโหม 
   
คณะกรรมการมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
    ของ บก.ทท.
   
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
    ภาครัฐ พ.ศ.2560
   
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน
    พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
    พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้

การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ
    โดยยกเว้น การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
    ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการ จัดหา
    พัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electroic Market
    : e-maket) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    (Electronic Bidding : e-bidding)

การบริหารสัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    ของ บก.ทท.

การลดขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ บก.ทท.
    ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558

แนวทางการแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
    การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อรองรับ
    การจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

จก.กบ.ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับ
    เครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร
    สังกัด กบ.ทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
    ณ ห้องรับรอง จก.กบ.ทหาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร
    กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อ 24 และ 30 ต.ค.60

พ.อ.นาวิน วัฒนมงคล รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร/
    อนุกรรมการจัดการสัมมนานานาชาติพิเศษ
    ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ/ผู้แทน บก.ทท.
    เข้าร่วมการสัมมนาฯ ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อม
    ของฝ่ายทหารในการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรม
    และการบรรเทาสาธารณภัยพิบัติ เมื่อ 7 พ.ย.60
    ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี ปล.กห. เป็นประธานฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
กรมการสรรพกำลังกลาโหม
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย บก.ทท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ บก.ทท. จำกัด (สอ.บก.ทท.)
กรมบัญชีกลาง
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.)

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
สำนักงานคณะกรรมการข้่อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE)
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
กรมสรรพากร
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบกรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

หน้าหลัก : ประวัติหน่วย : วิสัยทัศน์ : ภารกิจ : การจัดหน่วย : ผู้บังคับบัญชา : ติดต่อราชการ

ปรับปรุงล่าสุด 21 May, 2018
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.ทหาร 572 1429
อีเมล์ : j4@rtarf.mi.th
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ web
analytics ตั้งแต่ 18 ธ.ค.56