...“กล้าหาญ มุ่งมั่น ร่วมกันก้าวไกล โปร่งใส ไร้คอรัปชั่น"...  พลเรือโท ทิวา  ดาราเมือง

นโยบาย รมว.กห.  
นโยบาย ผบ.ทสส./ผบ.ศบท. งป. 61   
นโยบาย จก.กบ.ทหาร

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) กบ.ทหาร ปี 59-62
ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   กำลังพล บก.ทท. พ.ศ.2559

สมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วม   

 

มาตรฐานคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์ของ บก.ทท. งป.๖๐
   จำนวน ๘๓ รายการ  

 

การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง บก.ทท.
    รุ่นที่ 3/61 

มัลแวร์เรียกค่าไถ่ "WannaCry" 
ก้าวทันไอที
ความรู้ที่เกี่ยวข้องทางทหาร
English Tips of The Day
คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุม
    ระหว่างประเทศ


 
ตัวอย่างแผน - โครงการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
    บก.ทท.
   
การประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน อาคาร
    บก.ทท. พื้นที่แจ้งวัฒนะ ไตรมาส 3 งป.60 
ประกาศกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่องนโยบาย
    การอนุรักษ์พลังงาน
   
การประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
    อาคาร บก.ทท. พื้นที่แจ้งวัฒนะ งป.60 ครั้งที่ 1

โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด
     Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิม
     ในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ ๑)


คู่มือการจัดการปัญหาที่บังคับการด้านส่งกำลังบำรุง
    (กฝกบ.กฝร.59)

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
    ด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (e-Auction)

คู่มือ/แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบ    
    อิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)

คู่มือการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัด
    ความโปร่งใส สำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ

กร.ทหาร
สยย.ทหาร
สสก.ทหาร
สน.บก.ทท.
สบ.ทหาร
สจร.ทหาร
ยบ.ทหาร
สปท.
ผท.ทหาร
กง.ทหาร
ชด.ทหาร
ศรภ.
สตน.ทหาร
สธน.ทหาร
นทพ. 
ศซบ.ทหาร (ร่าง)  

  "วิธี Download ไฟล์ Click ขวา เลือก Save link as..."

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการระดมสรรพกำลัง
การระดมทรัพยากรเครื่องจักรกลวัสดุและอุปกรณ์
    ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ
แผนการระดมสรรพกำลัง
การจัดทำแผนการระดมสรรพกำลังของ กห. พ.ศ.2561
 
วิทยากรบรรยาย
การควบคุมและตรวจรับงานก่อสร้าง
ข้อกำหนด กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
การควบคุมและตรวจรับงานก่อสร้าง ชย.ทร.
ประสบการณ์ในการควบคุมงานและตรวจการจ้างงาน
หน้าที่ของกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
คำสั่ง บก.ทท. 270/60
ระบบสารสนเทศที่ดิน บก.ทท. 
 กำหนดการ
 ประมวลกฎหมายที่ดิน
 แนวทางการจัดการที่ดินป่าไม้
 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ

 

 

 

 

 
พล.ร.ท.ทิวา  ดาราเมือง จก.กบ.ทหาร เป็นประธานกิจกรรมทำความสะอาด คู คลอง
ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 ส.ค.61
กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ สำนักงานเขตบางกะปิ
ในวัน พฤหัสบดี ที่ 9 ส.ค.61 ณ ลำรางสาธารณะโรงเรียนบ้านบางกะปิ  ซอยลาดพร้าว 129
พล.ร.ท.ทิวา  ดาราเมือง ร.น. เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร
ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามด้านส่งกำลังบำรุง  การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2561
ในพื้นที่ จ.สระบุรี  ระหว่าง 20-21 มิ.ย.61

พลเรือโท ทิวา  ดาราเมือง เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร เป็นประธาน
ในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561
ทั้งนี้โดยมีกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 60 นาย
กรมส่งกำลังบำรุงทหาร ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561
โดยมี พลเรือโท ทิวา  ดาราเมือง เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร เป็นประธาน            
ณ สำนักปฏิบัติธรรมอุดมทรัพย์ (วัดอโศการาม) คลอง 10
 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
เมื่อ วันศุกร์ที่ 8 มิ.ย.61
พล.ร.ท.ทิวา  ดาราเมือง ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้แก่กำลังพล สังกัด กบ.ทหาร  ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ณ บริเวณห้องโถง กบ.ทหาร (ลิฟท์ A) เมื่อ 16 พ.ค.61
     พล.ต.กฤดา    เต๋วิยะ   ผอ.สบส.กบ.ทหาร   เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำสมุด
       รายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมสายสรรพวุธ  ณ ห้องประชุม กบ.ทหาร (1) เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มี.ค.61
       พล.อ.ต.กีรติ   วรทรัชต์ รอง.จก.กบ.ทหาร (1) ((ผู้แทน จก.กบ.ทหาร)
       เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง ของ บก.ทท. รุ่นที่ 3/61
      เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 มี.ค.61  ณ บริเวณห้องโถง กบ.ทหาร (ลิฟท์ A)
p1
        พล.ร.ท.ทิวา ดาราเมือง ร.น. จก.กบ.ทหาร , พล.ร.ต.พิชัย ล้อชูสกุล ร.น. และ น.อ.สกาย เภกะนันทน์ ร.น.          นำกำลังพลสังกัด กบ.ทหาร และ ทหารกองประจำการ รวมจำนวน 93 นาย ร่วมกับ ข้าราชการ กทม.และประชาชนในพื้นท๊๋ จำนวน 150 คน เป็นจิตอาสาตามโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี (วัดบวรนิเวศวิหาร) คลองสามวา กทม. เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เมื่อวันพุธ ที่ 21 ก.พ.61 ระหว่างเวลา 0800 - 1300 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จก.กบ.ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับ
    เครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร
    สังกัด กบ.ทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
    ณ ห้องรับรอง จก.กบ.ทหาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร
    กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อ 24 และ 30 ต.ค.60

พ.อ.นาวิน วัฒนมงคล รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร/
    อนุกรรมการจัดการสัมมนานานาชาติพิเศษ
    ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ/ผู้แทน บก.ทท.
    เข้าร่วมการสัมมนาฯ ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อม
    ของฝ่ายทหารในการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรม
    และการบรรเทาสาธารณภัยพิบัติ เมื่อ 7 พ.ย.60
    ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี ปล.กห. เป็นประธานฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
กรมการสรรพกำลังกลาโหม
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย บก.ทท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ บก.ทท. จำกัด (สอ.บก.ทท.)
กรมบัญชีกลาง
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.)

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
สำนักงานคณะกรรมการข้่อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE)
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
กรมสรรพากร
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบกรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

หน้าหลัก : ประวัติหน่วย : วิสัยทัศน์ : ภารกิจ : การจัดหน่ว : ผู้บังคับบัญชา : ติดต่อราชการ

ปรับปรุงล่าสุด 15 August, 2018
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.ทหาร 572 1429
อีเมล์ : j4@rtarf.mi.th
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ web
analytics ตั้งแต่ 18 ธ.ค.56