>>>พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค จากเดิมวันที่ 24 ต.ค. 2562 เวลา 15.30 น. เป็นวันที่ 12 ธ.ค. 2562 เวลา 15.30 น.อนึ่ง ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ที่แสดงถึงพระบารมีอันแผ่ไพศาลของพระเจ้าแผ่นดิน ถือเป็นประเพณีอันงดงาม และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของไทยที่สืบทอดมายาวนานจนถึงปัจจุบัน<<<
 
 

นโยบาย รมว.กห.  
นโยบาย ผบ.ทสส./ผบ.ศบท. งป. 61   
นโยบาย จก.กบ.ทหาร

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) กบ.ทหาร ปี 59-62
ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   กำลังพล บก.ทท. พ.ศ.2559

สมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วม   

 
 
 

การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง บก.ทท.
    รุ่นที่ 3/61 

มัลแวร์เรียกค่าไถ่ "WannaCry" 
ก้าวทันไอที
ความรู้ที่เกี่ยวข้องทางทหาร
English Tips of The Day
คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุม
    ระหว่างประเทศ


     
คู่มือการจัดการปัญหาที่บังคับการด้านส่งกำลังบำรุง
    (กฝกบ.กฝร.59)

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
    ด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (e-Auction)

คู่มือ/แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบ    
    อิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)

คู่มือการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัด
    ความโปร่งใส สำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ

กร.ทหาร
สยย.ทหาร
สสก.ทหาร
สน.บก.ทท.
สบ.ทหาร
สจร.ทหาร
ยบ.ทหาร
สปท.
ผท.ทหาร
กง.ทหาร
ชด.ทหาร
ศรภ.
สตน.ทหาร
สธน.ทหาร
นทพ. 
ศซบ.ทหาร (ร่าง)  

  "วิธี Download ไฟล์ Click ขวา เลือก Save link as..."

 
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการระดมสรรพกำลัง
การระดมทรัพยากรเครื่องจักรกลวัสดุและอุปกรณ์
    ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ
แผนการระดมสรรพกำลัง
การจัดทำแผนการระดมสรรพกำลังของ กห. พ.ศ.2561
 
 
การควบคุมและตรวจรับงานก่อสร้าง
ข้อกำหนด กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
การควบคุมและตรวจรับงานก่อสร้าง ชย.ทร.
ประสบการณ์ในการควบคุมงานและตรวจการจ้างงาน
หน้าที่ของกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
คำสั่ง บก.ทท. 270/60
ระบบภูมิสารสนเทศที่ดินกองบัญชาการกองทัพไทย   
 
 ประมวลกฎหมายที่ดิน
 แนวทางการจัดการที่ดินป่าไม้
 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ

 

 

 

 

   
             เมื่อวันที่ 18 พ.ย.62 พล.ร.ท.ก่อเกียรติ  ปั้นดี จก.กบ.ทหาร  ร่วมงาน  defense and
security 2019 เพื่อชมการสาธิตและงานแสดงยุทโธปกรณ์ 3 เหล่าทัพ เทคโนโลยีด้านการ
ทหารและความปลอดภัยระดับเอเชีย จากบริษัทชั้นนำทั่วโลกณ ศุนย์แสดงสินค้าเมืองทอง
พล.อ.ต.วิรัตน์  เอี่ยมสาย รอง จก.กบ.ทหาร  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
เรื่อง การกำหนดหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร บก.ทท. ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 พ.ย..62
ณ ห้องประชุม กบ.ทหาร (2) ชั้น 4 อาคาร บก.ทท....เพิ่มเติม...
   พล.ร.ท.ก่อเกียรติ ปั้นดี จก.กบ.ทหาร มอบให้ พล.ต.นันทภพ  วรมิศร์ ผอ.สบส.กบ.ทหาร
เป็นผู้แทน รอง ผบ.ทสส. เข้าร่วมประชุม กมย.กห. ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 3 ก.ย.62
เวลา 1330 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร สป. (ศรีสมาน)
  การจัดนิทรรศการของ กมส.สบส.กบ.ทหาร ในกิจกรรม RTARF HQ KM DAY 2019
ณ สโมสร บก.ทท.
   เมื่อ 15 ส.ค.62 น.อ. ศิลป์ชัย มานิกบุตร ผอ.กมส.สบส.กบ.ทหาร เป็นผู้แทน กบ.ทหาร
นำเสนอผลงานการจัดการความรู้ในรอบ Final จำนวน ๙ หน่วย โดยคัดเลือกจาก 31 หน่วย
ในกิจกรรม RTARF HQ KM DAY 2019 ณ สโมสร บก.ทท.
   พล.ร.ท.ก่อเกียรติ  ปั้นดี ร.น.จก.กบ.ทหาร  ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งกำลังบำรุงร่วม
ระหว่าง กห.ไทย - กห.สเปน ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 1 - 4 ก.ค.62 โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อพัฒนาความสัมพันธความร่วมมือในงานด้านการส่งกำลังบำรุงร่วมและ
เทคโนโลยีป้องกันประเทศอันพาไปสู่การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมป้องกันต่อไป...เพิ่มเติม...
พล.ร.ท.ก่อเกียรติ  ปั้นดี ร.น. จก.กบ.ทหาร ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม ด้านการส่งกำลัง  
บำรุง(FTX) ประจำปี 2562 ระหว่าง 26 - 27 มิ.ย.62 ณ พื้นที่ จ.ระยอง...เพิ่มเติม..
   เมื่อ 19 เม.ย.62 เวลา 0900 พล.ร.ท.ก่อเกียรติ  ปั้นดี  จก.กบ.ทหาร/ประธาน กจส.
ได้นำคณะกรรมการ กจส. ตรวจเยี่ยมชม บริษัท โปรเฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
พร้อมรับฟังแผนการประกอบธุรกิจวิสัยทัศน์ ขีดความสามารถ ของบริษัท ณ สำนักงาน
ใหญ่ของบริษัท ...เพิ่มเติม..
 
  เมื่อ 21 มี.ค. 62 จก.กบ.ทหาร/ประธานคณะกรรมการส่งกำลังบำรุง ร่วมกับ กห.มิตรประเทศ
 
ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งกำลังบำร่วมระหว่าง กห. ไทย-ฝรั่งเศส ครั้งที่ 16
 
ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้แทน หน่วยงานของ กห. ได้แก่
 
สนผ.กห. ศอพท. กบ.ทหาร กบ.เหล่าทัพ สทป. และบริษัทอุตสาหกรรมการบินจำกัด
 
เข้าร่วม  ....เพิ่มเติม...
    เมื่อ 4 ก.พ. 62 เวลา 0900 พล.อ.ต.วิรัตน์ เอี่ยมสาย รอง จก.กบ.ทหาร(2) เป็นประธานพิธี
 
เปิดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุงของ บก.ทท. รุ่นที่ 4/62 ปีงบประมาณ 2562
 
ณ ห้องโถง กบ.ทหาร (ลิฟ A) บก.ทท. แจ้งวัฒนะ เพิ่มเติม...
  เมื่อ 7 - 9 ม.ค.62 พล.อ.ต.วิรัตน์ เอี่ยมสาย รอง จก.กบ.ทหาร(2) เป็นประธานสัมมนาระบบ
 
สารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
 
กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บ.แหลมแท่น ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี..เพิ่มเติม
    เมื่อ 25 ธ.ค.61 พล.ร.ท.ก่อเกียรติ ปั้นดี จก.กบ.ทหาร/ประธานกรรมการด้านการส่งกำลัง
 
อาวุธปืนฯดำเนินการตรวจสอบสถานภาพอาวุธปืนในความควบคุมของ ยบ.ทหาร
 
ที่ฝากเก็บรักษาไว้ที่ รร.ตท.สปท. ณ รร.ตท.สปท...เพิ่มเติม...
 
งบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/62  ณ ห้องประชุม บก.ทท. อาคาร 1 ชั้น4..เพิ่มเติม
    เมื่อ 17  ธ.ค.61 พล.ต. นันทภพ  วรมิศร์  ผอ.สบส.กบ.ทหาร เป็นประธานพิธีเปิด
 
อบรมหลักสูตรการกำหนดหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ตามระบบ NCS (NATO
 
Codification System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นายทหารชั้นประทวน
 
ของ บก.ทท.และเหล่าทัพ  ณ ห้องโถง กบ.ทหาร  (ลิฟท์ เอ)..เพิ่มเติม...
เมื่อ 30 พ.ย.61 พล.ร.ท.ก่อเกียรติ ปั้นดี จก.กบ.ทหาร ร่วมประชุม กอป.กห.ครั้งที่ 1/62
 
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร สป.(ศรีสมาน) ...เพิ่มเติม..
   เมื่อ 27 พ.ย.61 พล.ร.ท.ก่อเกียรติ ปั้นดี จก.กบ.ทหาร /กรรมการฯได้รับมอบเป็นผู้แทน
 
รอง ผบ.ทสส (1) /รองประธานฯ ร่วมประชุม กมย.กห.ครั้งที่ 1/62  ห้องหลักเมือง(2)
 
ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม...เพิ่มเติม...
    เมื่อ 29-30 พ.ย.61 กบ.ทหาร   จัดสัมมนาพัฒนาบุคลากรภายในหน่วย ประจำปี
 
งบประมาณ  พ.ศ.2562  ณ วังน้ำเขียวโฮเทล อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา...เพิ่มเติม..
    เมื่อ26 พ.ย.61 พล.ร.ท.ก่อเกียรติ ปั้นดี จก.กบ.ทหาร ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตรวจนับ
 
ยอดอาวุธปืน  ของคณะทำงานด้านการส่งกำลังอาวุธปืนฯ ณ กรมการสื่อสารทหาร...เพิ่มเติม...
   เมื่อ  23 พ.ย.61  พล.ร.ท.ก่อเกียรติ   ปั้นดี ร.น.  จก.กบ.ทหาร    ให้การต้อนรับ
 
พล.อ.อนุชิต   อินทรทัต ผอ.สงป.กห. ในการตรวจติดตามการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ
 
การดำเนินโครงการ และรับทราบปัญหาด้านงบประมาณ รวมทั้งด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ของ บก.ทท.ประจำปี งป.62 โดย จก.กบ.ทหาร ได้ชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างได้ชี้แจง
 
 การจักซื้อจัดจ้าง ของ บก.ทท. ที่อยู่อำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ของ ปล.กห. ...เพิ่มเติม...
   เมื่อ 19 พ.ย.61 พล.ร.ท.ก่อเกียรติ ปั้นดี ร.น. จก.กบ.ทหาร มอบเงินบริจาคสนับสนุน
 
การจัดงานกาชาด ปี 61 ให้กับ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ...เพิ่มเติม...
   เมื่อ 19 พ.ย.61 พล.ร.ท.ก่อเกียรติ ปั้นดี ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับ
 
เครื่องหมายยศให้ แก่ ว่าที่ น.อ.พิเชษฐ เข็มทอง ร.น. ณ ห้อง จก.กบ.ทหาร ...เพิ่มเติม...
   เมื่อ 15 พ.ย.61 พล.ร.ท.ก่อเกียรติ ปั้นดี จก.กบ.ทหาร ให้การต้อนรับ General engineer
 
Cyril  CROZES , Director “ Asia – Pacific ” International Directorate of the
 
Procurement Agency of the French Ministry of Defernce (DGA)... เพิ่มเติม.....
    เมื่อ 14 พ.ย.61 พล.ร.ท.ก่อเกียรติ ปั้นดี จก.กบ.ทหาร ตรวจการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
 
ในการส่งออก-นำเข้าราชอาณาจักรไทย ณ ด่านศุลกากรมาบตาพุด และตรวจเยี่ยมการ
 
ปฏิบัตการขนถ่ายยุทโธปกรณ์ของ  ร้อย ช.ฉก.ไทย/เซาท์ซูดาน   ณ  ท่าเรือจุกเสม็ด
 
   เมื่อ 5 พ.ย.61 เวลา 0900 พล.ร.ท. ก่อเกียรติ  ปั้นดี ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธาน
 
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ กำลังพลสังกัด กบ.ทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
 
ณ  บริเวณห้องโถง กบ.ทหาร (ลิฟท์ เอ)...เพิ่มเติม..
   เมื่อ 5 พ.ย.61 เวลา 0900 พล.ร.ท. ก่อเกียรติ  ปั้นดี ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธาน
 
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ กำลังพลสังกัด กบ.ทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
 
ณ  บริเวณห้องโถง กบ.ทหาร (ลิฟท์ เอ)...เพิ่มเติม..
   เมื่อ 12 ต.ค.61 เวลา 1300 พล.ร.ท. ก่อเกียรติ  ปั้นดี ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธาน 
 
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ กำลังพลสังกัด กบ.ทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
 
ณ  บริเวณห้องโถง กบ.ทหาร (ลิฟท์ เอ)...เพิ่มเติม...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
กรมการสรรพกำลังกลาโหม
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย บก.ทท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ บก.ทท. จำกัด (สอ.บก.ทท.)
กรมบัญชีกลาง
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.)

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
สำนักงานคณะกรรมการข้่อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE)
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
กรมสรรพากร
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบกรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

หน้าหลัก : ประวัติหน่วย : วิสัยทัศน์ : ภารกิจ : การจัดหน่ว : ผู้บังคับบัญชา : ติดต่อราชการ

ปรับปรุงล่าสุด 18 November, 2019
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.ทหาร 572 1429
อีเมล์ : j4@rtarf.mi.th
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ web
analytics ตั้งแต่ 18 ธ.ค.56