กลับหน้าหลัก กลับหน้าหลัก

กรมบัญชีกลาง กำหนดสินค้าสินค้าสำหรับการดำเนินการด้วย e-market
บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน ก.ค.62
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ก.ค.62
บัญชีนวัตกรรม ฉบับเพิ่มเติม มิ.ย.62
-ประกาศผลสอบบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปี งป.2562
ขออนุมัติให้ใช้ ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยการส่งกำลังอาวุธปืน เครื่องกระสุนและวัตถุระเบิด พ.ศ.2562
รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปี งป.2562
แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งฃาติกำหนด
บัญชีนวัตกรรมไทย พ.ค.62
การพิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ เพื่อรับรางวัล “เพชรพัสดุ” จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณี
คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้ วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2542 เป็นวันหยุดราชการ
การดำเนินการคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุเพื่อรับรางวัล "เพชรพัสดุ" จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
แนวทางการปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการการพัฒนาระบบยาแหน่งชาติกำหนด
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
บัญชีนวัตกรรมไทย  
การกำหนดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของ กห.
สงป.กห. เลขรับ 2714/62 เรื่อง บัญชีนวัฒกรรมไทย
แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้างกรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา(BOQ)มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)
การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่ิงก่อนการคืนหลักประกันสัญญา
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียด งานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานราคา (BQQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน
แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญ
อนุมัตินโยบาย ผบ.ทสส. ด้านส่งกำลังบำรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ บก.ทท.
การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 168 กรณีการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
ที่มีกฎหมายธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นกำหนดให้ไม่ต้องวางหลักประกันสัญญา
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ข้อ 215 วรรคหนึ่ง(1) 
การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 183 
สำนักงบประมาณ ที่  0731.2/ว41 เรื่อง บัญชีนวัฒตกรรมไทย   
สำนักงบประมาณ ที่  0731.2/ว52 เรื่อง บัญชีนวัฒตกรรมไทย   
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กำหนด  ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2)   
การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพกรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP 
กรมบัญชีกลาง เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๑   
แนวทางการปฏิบัติกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมานในปีใหม่
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560
การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุงของ บก.ทท. รุ่นที่ 4/62 ประจำปีงบประมาณ 2562  
การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 162  วรรค 1 ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือประกาศ
  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)
ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 (3)   
การยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรายปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถที่มีมาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา 19
แห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม
การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560    
แนวทางปฏิบัติในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย  
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ   
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
แจ้งการใช้รหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์ (e-GP)   
แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผูยื่นขอเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
โหลดบัญชีความต้องการทางทหารที่ต้องระดมทรัพยากรจากฝ่ายพลเรือน
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล 
โหลด File -ข้อมมูลประกอบการประชุมชี้แจงผู้ปฎิบัติงงานในบทบาทกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  29 ส.ค.61   
ร่างระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ.2561  
การดำเนินการคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฎิบัติงานด้านการพัสดุเพื่อรับรางวัล"เพชรพัสดุ"จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย   
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ  มกราคม 2561 
กบ.ทหาร จัดอบรมและสัมมนาติดตามประเมินผล  ด้านการส่งกำลังบำรุง บก.ทท. ครั้งที่ 2 
แนวทางการปฏิบัติในการใช้รถยนต์เช่า ตามโครงการเช่ารถยนต์จากเอกชน สำหรับใช้งานในราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย 
กบ.ทหาร จัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ด้านการส่งกำลังบำรุง ครั้งที่ 1 (25-26 พ.ค.60)
กบ.ทหาร รับสมัครนายทหารประทวน สังกัด กบ.ทหาร  สอบคัดเลือกเป็นนายทหารสัญญาบัตร งป.๖๐ 
การอบรมสัมมนาติดตามประเมินผลด้านการส่งกำลังบำรุงของ บก.ทท. ครั้งที่ 1 
คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร    
การอบรมสัมมนาคิดคามประเมินผลด้านการส่งกำลังบำรุง ของ บก.ทท. ครั้งที่ 1 ประจำปี งป. พ.ศ.2560
เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมดำเนินการขนส่งสิ่งอุปกรณ์  สป. เอฟ.เอ็ม.เอฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง บก.ทท รุ่น 2/60
แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ (สำนักนายกรัฐมนตรี)
แนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์   
ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด กบ.ทหาร   
แผนผังแสดงกระบวนการจัดการ ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ของ กบ.ทหาร
ตารางแสดงกลุ่มงานตามพันธกิจของ กบ.ทหารและผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
มาตรฐานระยะเวลาการปฏิบัติงาน