Homeประวัติหน่วยวิสัยทัศน์ภารกิจการจัดหน่วยผู้บังคับบัญชาติดต่อราชการ
...“กล้าหาญ มุ่งมั่น ร่วมกันก้าวไกล โปร่งใส ไร้คอรัปชั่น"...  
     
ภารกิจ
 
          กรมส่งกำลังบำรุงทหาร ตาม อฉก. หมายเลข 1400 กบ.ทหาร มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผนอำนวยการ ประสานงาน กำกับ ดูแล และดำเนินการในด้านการส่งกำลังบำรุงของ บก.ทท. รวมทั้ง ประสานงาน ด้านการส่งกำลังบำรุงกับเหล่าทัพ มีเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 
 
ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญ
 

1. พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล การจัดการ ในด้านการส่งกำลังบำรุง ของกองบัญชาการกองทัพไทย

2. พิจารณาเสนอความเห็น การจัดทำแผนการส่งกำลังบำรุง ระเบียบปฏิบัติประจำ การส่งกำลังบำรุง แผนการส่งกำลังบำรุง ของเหล่าทัพ ให้สามารถสนับสนุน แผนยุทธศาสตร์ แผนป้องกันร่วมตามสัญญา และความตกลงทางทหารระหว่างประเทศ

3. พิจารณาเสนอความเห็น นโยบาย และดำเนินการเกี่ยวกับความต้องการ การจัดหา การแจกจ่าย การจำหน่าย การควบคุมสิ่งอุปกรณ์และการซ่อมบำรุงของ
กองบัญชาการทหารสูงสุด รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ การแลือกระดับสะสม และการจัดการต่อยุทโธปกรณ์สำรองสงคราม ตลอดจนประสานการส่งกำลังบำรุงกับเหล่าทัพ

4. พิจารณาความเห็น นโยบาย การดำเนินการเกี่ยวกับการขนส่งและการเคลื่อนย้าย การขนส่งทางทหารระหว่างประเทศ กำหนดความต้องการและการปฏิบัติ
ที่สำคัญ พัฒนาหลักการเกี่ยวกับการขนส่งและ การเคลื่อนย้ายให้เหมาะสม เพื่อสนองความต้องการทางทหาร

5. พิจารณาเสนอความเห็น นโยบาย และดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง อาคารสถานที่และสิ่งอำนวย ความสะดวก การอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาฐานทัพ การ
แรงงานสนับสนุน การส่งกำลังบำรุง การอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม การบริการทางการแพทย์ และการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งกำลังบำรุง

6. พิจารณาเสนอความเห็น นโยบาย และดำเนินการเกี่ยวกับการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารในด้านการส่งกำลังบำรุง รวมทั้งการระดมสรรพกำลังทาง
อุตสาหกรรม เพื่อการทหาร วิเคราะห์และประเมินค่า ข้อมูลทรัพยากรของชาติ ลำดับความเร่งด่วนและการแบ่งมอบ การจัดการ ทรัพยากร ตลอดจนรวบรวมความ ต้องการวัสดุยุทธศาสตร์ของเหล่าทัพ

7. พิจารณาเสนอความเห็น นโยบาย และดำเนินการเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุงตามสัญญาและความตกลงทางทหารระหว่างประเทศ การให้และรับความ
ช่วยเหลือทางทหารระหว่างประเทศ ตลอดจนสิทธิของเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือทางทหารทั้งทางทหารราบและพลเรือนที่เข้ามาปฏิบัติการในประเทศ ที่เกี่ยวกับงาน
ด้านการส่งกำลังบำรุง

8. พิจารณาเสนอความเห็น นโยบาย และดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบคำสั่ง ข้อบังคับ และมาตรการด้าน การส่งกำลังบำรุงขอ กองบัญชาการกองทัพไทย

9 พิจารณาเสนอความเห็น นโยบาย ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการ พัฒนาระบบ หมายเลข สิ่งอุปกรณ์ทหารทหาร งานด้านสถิติ
การวิเคราะห์ระบบงานและกรรมวิธีข้อมูลด้านการส่งกำลังบำรุง ตลอดจนการฝึกอบรมทั้งในด้านหลักการและการปฏิบัติ และการจัดทำหมายเลขสิ่งอุปกรณฺ์
ทางทหารที่ใช้ร่วมกันของกองทัพและเหล่าทัพ รวมถึงการควบคุมและการบริหารจัดการข้อมูลด้าน การส่งกำลังบำรุง เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร
ทั้งในยามปกติ และยามสงคราม

10. พิจารณาเสนอความเห็น นโยบาย และดำเนินการเกี่ยวกับโครงการและงบประมาณ ในด้านการส่งกำลัง บำรุง ของกองบัญชาการกองทัพไทย

11.พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดหน่วย กำลังพล หลักนิยม ระเบียบปฏิบัติประจำ การปฏิบัติการร่วม การฝึกศึกษาและด้านวิชาการในด้าน
การส่งกำลัง บำรุง รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข วิจัย พัฒนา ประเมินผล

12 พิจารณาและให้ข้อเสนออื่น ๆ ทางด้านการส่งกำลังบำรุง

 
 
 
หน้าหลัก : ประวัติหน่วย : วิสัยทัศน์ : ภารกิจ : การจัดหน่วย : ผู้บังคับบัญชา : ติดต่อราชการ

ปรับปรุงล่าสุด 1 November, 2017
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.ทหาร 572 1429
อีเมล์ : j4@rtarf.mi.th
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ web
analytics ตั้งแต่ 18 ธ.ค.56