Homeวิสัยทัศน์ภารกิจการจัดหน่วยผู้บังคับบัญชาเว็บบอร์ดติดต่อราชการผังเว็บไซต์
...“กล้าหาญ มุ่งมั่น ร่วมกันก้าวไกล โปร่งใสไร้คอรัปชั่น Bravery Endeavour Synergy Transparency (BEST)"...


วิดีโอแนะนำระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่

กรมบัญชีกลางได้จัดทำวิดีโอแนะนำระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ ทั้งหมด 12 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. สารคดีสั้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่
 2. สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 3. หลักการระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-Market)
 4. หลักการระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
 5. ภาพรวมระบบ e-GP (animation)
 6. ระบบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ (animation)
 7. ระบบ e-market (animation)
 8. ระบบ e-bidding (animation)
 9. สาธิตขั้นตอนวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) สำหรับส่วนราชการ
 10. สาธิตขั้นตอนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) สำหรับส่วนราชการ
 11. สาธิตขั้นตอนวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ
 12. สาธิตขั้นตอนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ
: หน้าหลัก : ประวัติหน่วย : วิสัยทัศน์ : ภารกิจ : การจัดหน่วย : ผู้บังคับบัญชา : เว็บบอร์ด : ติดต่อราชการ : ผังเว็บไซต์ :
ผู้พัฒนาเว็บไซต์ : พ.อ.บุญเลิศ สุกใส :  ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 14 October, 2016
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.ทหาร 572 1429
อีเมล์ : j4@rtarf.mi.th
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ ตั้งแต่ 18 ธ.ค.56