คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายสื่อสาร ของ บก.ทท.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 1. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาด 3.500 ลูเมน
 2. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว
 3. เครื่องกระจายสัญญาณภาพ
 4. เครื่องผสมเสียงสัญญาณ
 5. เครื่องขยายเสียงแบบดิจิตอล
 6. ลำโพงแบบคอมแพค
 7. ตู้สำหรับวางเครื่องเสียง
 8. เครื่องอ่านภาพ (Scanner)
 9. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน
 10. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน
 11. เครื่องอ่านภาพ (Scanner)
 12. เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
 13. อุปกรณ์ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
 14. ระบบเครือข่ายข้อมูลเพื่อการบริหารเหตุการณ์
 15. ชุดวิทยุแบบ Multi-Band ชนิดประจำที่
 16. ระบบเก็บข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย
 17. ระบบส่งภาพและเสียงด้วยคลื่นไมโครเวฟ
 18. อุปกรณ์วางแผนการรบ
 19. ชุดวิทยุแบบ Multi-Band มือถือ
 20. เครื่อง Hard Disc Drive
 21. เครื่องอ่านภาพ (Scanner)
 22. เครื่องสำรองไฟฟ้า
 23. Note Book สำหรับงานประมวลผล
 24. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
 25. กล้องภายในอาคาร
 26. เครื่อง Digital Video Recorder
 27. เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า UPS
 28. สายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบ
 29. จอ LCD TV ขนาด 32 นิ้ว
 30. ชุดประชุม
 31. กล่องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล
 32. กล่องถ่ายวีดีโอดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์
 33. อุปกรณ์สายสื่อสาร
 34. อุปกรณ์สารสนเทศ
 35. สื่อการเรียนการสอน
 36. กล้องวงจรปิด
 37. เครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS)
 38. เครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ( BASE STATION)
 39. เครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ( BOBILE)
 40. ชุดเครื่องเสียงสำหรับใช้ในห้องประชุม
 41. เครื่องบันทึกเสียง
 42. กล้องถ่ายดีวีโอ
 43. Certificate Authority (CA) Server
 44. เครื่องประมวลผลชนิดพกพาขนาดเล็ก
 45. Laser Printer
 46. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล
 47. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน
 48. เครื่องทวนสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล ( Digital Repeater)
 49. เครื่องรับ - ส่งวิทยุ VHF/FM ระบบดิจิตอล
 50. อุปกรณ์ปฏิบัติการฐานข้อมูลด้านการข่าว
 51. กล้องถ่ายวีดีโอระบบดิจิตอลในเวลากลางคืน
  พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงข้อมูล
 52. อุปกรณ์ปฏิบัติการรวบรวมด้านการข่าว
 53. อุปกรณ์รวมข่าวแบบซ่อนพราง
 54. อุปกรณ์เชื่อมโยงข้อมูลกล้องในที่แคบ
 55. เคเบิลใยแก้วนำแสง
 56. อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยช่องการสื่อสาร
 57. อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง
 58. อุปกรณ์สลับสัญญาณอัตโนมัติ
 59. อุปกรณ์กระจายสัญญาณอัตโนมัติ แบบที่ 1
 60. อุปกรณ์กระจายสัญญาณอัตโนมัติ แบบที่ 2
 61. อุปกรณ์ E1 Over Ethernet
 62. อุปรกรณ์บริหารจัดการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
  ช่องการสื่อสาร
 63. เครื่องสำรองไฟฟ้า
 64. ตู้เก็บอุปกรณ์ ( Rack)
 65. เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS)
 66. อุปกรณ์ KVM Switch
 67. SAN Storage
 68. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับ GIS Web Server
  และ GIS Application Server
 69. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั่วไป
 70. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
 71. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2
 72. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA
 73. สแกนเนอร์แบบเครือข่าย
 74. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA
 75. ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์
 76. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล
 77. เครื่องพิมแบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
 78. เครื่องสำรองไฟฟ้า
 79. จอรับภาพ
 80. กล้องดิจิตอล
 81. ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์
 82. ระบบป้องกันภัยคุกคามระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  (Mail Scanner)
 83. กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล
 84. กล้องถ่ายวีดีโอแบบ Camcorder
 85. อุปกรณ์สร้างเครือข่ายเสมือนแบบ SSL
 86. เครื่องอัดรูปดิจิตอล
 87. ระบบการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการภาษา ขว.ทหาร
 88. เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์
 89. เครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS)
 90. เครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ ย่าน VHF/ FM เพิ่มเติม
 91. กล้องดิจิตอล
 92. ระบบป้องกันการบุกรุกโปรแกรมประยุกต์ (Web Application
  Firewall,WAF)
 93. ระบบป้องกัน Malware ระดับเครือข่าย (Anti Malware
  Gateway)
 94. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
 95. โทรทัศน์แบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 46 นิ้ว
 96. จอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
 97. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2
 98. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน
 99. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
 100. ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์
 101. ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมสัมมนา พร้อมอุปกรณ์
 102. เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดแบบ ดิจิตอล
 103. กล้องวงจรปิดสี พร้อมแลนส์ และ ตัวครอบกล้อง
  ขนาด 3 - 12 มม.
 104. กล้องวงจรปิดสีทรงโดม พร้อม เลนส์ ขนาด 3.7- 12 มม.
 105. จอแสดงผล LCD และ ขายึดผนัง
 106. เครื่องสำรองไฟฟ้า
 107. อุปกรณ์เชื่อมต่อหมายเลขโทรศัพท์ผู้ใช้ปลายทาง
  (Integrated
  Access Device :IAD)
 108. ระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้า
 109. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (INKJET)
 110. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน
 111. ระบบสื่อสารโทรคมนาคมหลัก IP Telephony
  (Main IP-PABX)
 112. ระบบสื่อสารโทรคมนาคมย่อย (Remote IP-PABX)
 113. เครื่องรับโทรศัพท์ชนิด Analog
 114. ระบบโครงข่ายสายสื่อสารแบบสายใยแก้วนำแสง
 115. ระบบโครงข่ายสายสื่อสารโทรศัพท์ชนิดภายนอกอาคาร
 116. ระบบช่วยสอนอัจฉริยะ
 117. หูฟังพร้อมไมโครโฟน สำหรับผู้เรียนและผู้สอน
 118. ระบบอุปกรณ์สลับสัญญาณและสายสัญญาณ
 119. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
 120. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอน
 121. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เรียน
 122. เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 123. เครื่องวีดีโอโปรเจคเตอร์
 124. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
 125. ระบบอุปกรณ์สลับสัญญาณ
 126. ระบบกระจายเสียงและลำโพง
 127. เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาด 1.2 KVA
 128. เครื่องขยายระยะทางสัญญาณภาพ แบบที่ 1
 129. เครื่องขยายระยะทางสัญญาณภาพ แบบที่ 2
 130. ระบบชุดประชุมพร้อมเครื่องขยายเสียง
 131. เครื่องประมวลผลสำหรับควบคุมชุดประชุม
 132. กล้องโดมสำหรับจับภาพผู้เข้าร่วมประชุม
 133. ฉากรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า
 134. LED TV ขนาด 60 นิ้ว
 135. วิทยุเชื่อมโยงระยะไกลแบบ IP (IP: Internet Protocol)
 136. จานสายอากาศชนิด Dua-POL Dish Antenna
 137. อุปกรณ์เชื่อมต่อหมายเลขโทรศัพท์ผู้ใช้ปลายทาง
  (Integrated Access Device : IAD )
 138. อุปกรณ์กระจายสัญญาณอัตโนมัติแบบที่ 2
 139. เครื่องโทรศัพท์พื้นฐานแบบอนาล็อก
 140. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน
  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
 141. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA
 142. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
 143. เครื่องถ่ายทอดสัญญาณขึ้นจอภาพ (Projector)
 144. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อม
  เครื่องสำรองไฟ
 145. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
 146. เครื่องสแกนเนอร์
 147. อุปกรณ์ Access Point
 148. อุปกรณ์เก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย NAS
 149. เครื่องรับ-ส่งวิทยุ UHF/FM ชนิดติดรถยนต์ กำลังส่ง 25 วัตต์
  พร้อมอุปกรณ์
 150. เครื่องรับ-ส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ กำลังส่ง 25 วัตต์
  พร้อมอุปกรณ์
 151. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ขนาด 3,000 Lumens
 152. ชุดประชุมทางไกลผ่านจอภาพแม่ข่าย
 153. ชุดประชุมทางไกลผ่านจอภาพลูกข่าย
 154. อุปกรณ์สลับสัญญาณภาพ
 155. อุปกรณ์ผสมสัญญาณเสียง
 156. อุปกรณ์ทำสัญญาณภาพซ้อนภาพ
 157. ชุดประชุมทางไกลผ่านจอภาพแบบใช้งานภายนอก
 158. อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 24 ช่อง
 159. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
 160. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2
 161. เครื่องาคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
  18 นิ้ว) พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 750 VA
 162. เครื่องถ่ายทอดสัญญาณขึ้นจอภาพ (Projector ) ระดับ XGA
 163. เครื่องโทรทัศน์สี แอล ซี ดี (LCD TV)
 164. เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ แบบ
  Network (40 หน้า/นาที)
 165. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด IKVA
 166. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch ) ขนาด 24 ช่อง
  แบบที่ 1
 167. เครื่องขยายสัญญาณหูฟัง
 168. ลำโพงพร้อมเครื่องขยายสัญญาณ
 169. ชุดควบคุมการออกอากาศ
 170. การ์ดเสียง
 171. เครื่องป้องกันไฟฟ้ากระโชก
 172. ซอฟต์แวร์สำหรับการออกอากาศ
 173. เครื่องรับสัญญาณโทรศัพท์
 174. เครื่องผสมสัญญาณเสียงสำหรับออกอากาศ
 175. เครื่องเล่นแผ่นซีดี
 176. เครื่องรับวิทยุ
 177. ไมโครโพน
 178. หูฟัง
 179. ระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 180. ระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูล
 181. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรวมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
 182. ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine)
 183. ระบบเครื่อข่ายการเก็บข้อมูลความเร็วสูง (Storage Area
  Network SAN)
 184. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 185. อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1
 186. อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2
 187. อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Firewall)
 188. ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 189. ระบบสำรองและรักษาแรงดันกระแสไฟฟ้า (UPS)
 190. ระบบกล้องวงจรปิด
 191. เครื่องเสียงและระบบนำเสนอห้องอเนกประสงค์อาคาร 7
  บก.ทท.
 192. ระบบปรับอากาศควบคุมความชื้นสำหรับอุปกรณ์สารสนเทศ
 193. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย
 194. ระบบประตูเข้ารหัส
 195. สายเคเบิลใยแก้วนำแสง
 196. อุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณแบบ DWDM
 197. อุปกรณ์จัดช่องสัญญาณแบบที่ 1
 198. อุปกรณ์จัดช่องสัญญาณแบบที่ 2
 199. ระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้า
 200. ระบบป้องกันไฟฟ้ากระโชก
 201. อุปกรณ์เลือกเส้นทางและสลับสัญญาณ
 202. อุปกรณ์กระจายสัญญาณอัตโนมัติแบบที่ 2
 203. อุปกรณ์เชื่อมต่อโทรศัพท์หมายเลขปลายทาง
 204. เครื่องมือซ่อมบำรุงระบบโทรคมนาคม
 205. เครื่องมือตรวจวัดอิเล็กทรอนิกส์
 206. ระบบServerหลักสำหรับAntivirus server และ Database
  Server
 207. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 KVA.
 208. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2
 209. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA
 210. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสำหรับงานประมวลผล
 211. เครื่องบันทึกข้อมูลระบบHDพร้อมอุปกรณ์
 212. เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นแบบฉีดหมึก
 213. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์LEDขาวดำ
 214. เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นเลเซอร์LED ชนิดสี
 215. เครื่องพิมพ์Dot Matrixแคร่สั้น
 216. สแกนเนอร์สำหรับงานจัดเก็บเอกสารทั่วไป
 217. A3 Scanner
 218. สแกนเนอร์สำหรับงานจัดเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ
  แบบที่ 1
 219. Network Storage พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
 220. ชุดจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ความจุสูง
 221. เครื่องระบุพิกัดโลกด้วยดาวเทียม
 222. ระบบรับส่งเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์
 223. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบAccess Switch
 224. อุปกรณ์รับส่งข้อมูลข่าวสารมัลติมีเดีย
 225. แผงวงจรแสดงข้อความขนาด 25x195cm
 226. ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conferrence
 227. อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก
 228. เครื่องป้องกันข้อมูลสารสนเทศ
 229. รั้วไร้สาย
 230. ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
 231. เครื่องโทรสาร
 232. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์แบบที่ 1
 233. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
 234. เครื่องรับ-ส่งวิทยุVHF-FMชนิดติดตั้งรถยนต์
 235. เครื่องรับ-ส่งวิทยุVHF-FMชนิดมือถือ
 236. ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุง สป.สาย ส.
 237. แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบ DC
 238. ตู้เครื่องมือสื่อสารและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบติดตั้ง
  ภายนอกอาคาร ขนาด 15U
 239. ตู้เครื่องมือและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟา้แบบติดตั้ง
  ภายในอาคาร ขนาด 15U
 240. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 6000 VA
 241. ตู้ควบคุมหลัก (Fire Alam Control Pnel)
 242. อุปกรณ์รับสัญญาณอินพุต (Inteface Module)
 243. อุปกรณ์ส่งสัญญาณเอาท์พุด (Control Module)
 244. อุปกรณ์เชื่อมต่อเอาท์พุต (Relay Module)
 245. อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)
 246. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector)
 247. อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Prll Station)
 248. อุปกรณ์แจ้งเตือนด้วยเสียง (Alarm Bell)
 249. ตู้แสดงผล (Graphic Annunciator Panel)
 250. อุปกรณ์แจ้งเตือนทางโทรศัพท์ (Auto Dialer)
 251. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานพร้อมเครื่องสำรอง
  ไฟฟ้า ขนาด 750 VA
 252. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสำหรับงานสำนักงาน
 253. เครื่องพิมเลเซอร์LEDชนิดขาวดำ
 254. เครื่องคอมพิวเตอร์
 255. กล้องวงจรปิดแบบ CCTV ภายในอาคาร
 256. กล้องวงจรปิดแบบ CCTV ภายนอกอาคาร
 257. กล้องส่องป้ายทะเบียน
 258. เครื่องบันทึกภาพระบบ Digital Video Recorder (DVD)
  แบบที่ 1
 259. เครื่องบันทึกภาพระบบ Digital Video Recorder (DVD)
  แบบที่ 2ฃ
 260. ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ชนิดเคลื่อนที่ได้
 261. ชุดไมโครโฟนเคลื่อนที่พร้อมลำโพงขยายเสียง
 262. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับทำ Virtualization
 263. โปรแกรมสำหรับทำ Virtualization
 264. โปรแกรมบริหารส่วนกลางสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
  เสมือน
 265. โปรแกรมบริหารระบบคอมพิวเตอร์สำรองสำหรับคอมพิวเตอร์
  เสมือน
 266. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage)
 267. ตู้เก็บอุปกรณ์ (Rack)
 268. อุปกรณ์ KVM Switch พร้อมจอภาพแสดงผล
 269. อุปกรณ์ขยายเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
 270. เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
 271. อุปกรณ์วิเคราะห์ข่าวระยะไกลเพื่อบริหารเหตุการณ์
 272. ระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลด้านการข่าวชนิดเคลื่อนที่
  เพื่อบริหารเหตุการณ์
 273. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
  ในประเทศและต่างประเทศ
 274. ระบบค้นหาอุปกรณ์ด้านการข่าวเพื่อบังคับบัญชาและบริหาร
  สถานการณ์
 275. อุปกรณ์สำหรับห้องติดตามสถานการณ์
 276. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000
  ANSi Lumens
 277. จอรับภาพชนิดควบคุมด้วยมอร์เตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า
  200 นิ้ว
 278. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens
 279. ทีวี LED ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
 280. เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ได้
 281. เครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย
 282. ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ
 283. ไมโครโฟนไร้สายชนิดติดปกเสื้อ
 284. เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมชุดประชุม
 285. ชุดประชุม
 286. ไมโครโฟนพร้อมก้านสำหรับชุดประชุม
 287. เครื่องสลับสัญญาณภาพ
 288. จอรับภาพชนิดควบคุมด้วยมอร์เตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว
 289. เครื่องควบคุมอัตโนมัติ
 290. เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า
 291. เครื่องควบคุมมอร์เตอร์ไฟฟ้า
 292. เครื่องส่งสัญญาณไร้สาย
 293. Control Set
 294. สายส่งกำลัง
 295. สายอากาศเชื่อมโยงสัญญาณ U-Link
 296. เครื่องอัดอากาศสำหรับสายส่งกำลัง
 297. สายอากาศวิทยุ FM
 298. ระบบกล้องวงจรปิด
 299. ชุดวิทยุ VHF/AM แบบประจำที่
 300. ชุดวิทยุ VHF / AM แบบมือถือ
 301. ชุดวิทยุ VHF / FM แบบมือถือ
 302. อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS)
 303. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสำหรับงานประมวลผล
 304. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2
 305. เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นเลเซอร์ชนิด LED สี
 306. สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1
 307. ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
 308. ระบบวิเคราะห์สัญญาณเสริมประสิทธิภาพข่าวกรอง
  ทางการสื่อสารระยะไกล
 309. กว้านไฟฟ้าแบบติดรถยนต์
 310. ชุดเครื่องมือซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 311. ชุดเครื่องมือซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูม
 312. LED TV ขนาด 60 นิ้ว
 313. ชุดอุปกรณ์สลับสัญญาณภาพผ่านเครือข่ายสารสนเทศ
  แบบ Matrix ขนาด 16 x 32 ช่อง
 314. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบติดตั้งคงที่ (Fixed Camera)
 315. อุปกรณ์ระบบเครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล (Digital Video
  Recorder)
 316. จอแสดงภาพ (Display)
 317. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
 318. รถปฏิบัติการ ศบท.ฯ
 319. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 320. เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS
 321. เครื่องปรับอากาศ
 322. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน
 323. เครื่องพิมพ์ Multifunction
 324. ระบบประชุมทางไกล
 325. โทรทัศน์
 326. เครื่องเล่น Blu - Ray
 327. เครื่องแสดงภาพจาก Tablet
 328. กล้องวงจรปิด
 329. กล้องมองท้ายรถ
 330. อุปกรณ์ GPS แบบมือถือ
 331. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 332. กระดานิอเล็กทรอนิกส์
 333. ไมโครโฟนไร้สาย
 334. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook Computer)
 335. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer)
 336. ระบบโปรแกรมบริหารจัดการสื่อแและบันทึกการเรียน
  การสอน แบบออนไลน์ (Webcast)
 337. เครื่องเสียงพกพา
 338. เครื่องสำรองไฟฟ้า 3000 VA (UPS) แบบติดตั้งในตู้ RacK
 339. เครื่องบันทึกภาพเคลื่อนไหว (Video Recorder)
 340. ชุดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณภาพ
 341. เครื่องแปลงสัญญาณ HDMI แบบที่ 1
 342. เครื่องแปลสัญญาณ HDMI แบบที่ 2
 343. เครื่องาสลับสัญญาณภาพ
 344. เครื่องคอมพิวเตอร์
 345. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
 346. เครื่องส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย
 347. LED Smart TV ขนาด 60 นิ้ว
 348. LED TV ขนาด 32 นิ้ว
 349. เครื่องพิมพ์ All in One ชนิดเลเซอร์
 350. เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาด 3 KVA
 351. เครื่องเล่น Blu - ray
 352. ตู้ Rack ขนาด 19 นิ้ว 42 U
 353. เครื่องรับ - ส่งวิทยุ VHF / FM (MOBILE)
 354. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
 355. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบ (Ultrabook แบบที่ 1
 356. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบ Ultrabook แบบที่ 2
 357. เครื่องพิมพ์สีชนิด Laser ขนาด A3
 358. เครื่องพิมพ์สีชนิด Multifunction ขนาด A4
 359. เครื่อง Scanner
 360. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน
 361. เครื่องพิมพ์ชนิด DotMetrix แบบแคร่สั้น
 362. เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นชนิดหมึกฉีด
 363. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดขาวดำ
 364. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 750VA
 365. เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นชนิดหมึกฉีด
 366. ขาตั้งไมโครโฟน
 367. กล่องกันน้ำ(Housing)
 368. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
 369. วิทยุ VHF/FM แบบมือถือ
 370. เครื่องรับ-ส่งวิทยุ HF/SSB ชนิดเคลื่อนที่
 371. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล
 372. เครื่องสำรองไฟฟ้า
 373. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสำหรับงานประมวลผล
 374. เครื่องสแกนเนอร์
 375. เครื่อง Hard Disc Drive
 376. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสำหรับสำนักงา
 377. เครื่องโทรทัศน์แบบ LED
 378. จอแสดงผบแบบ LED Smart TV
 379. เครื่องขยายเสียงแบบสเตริโอ (Power Amplifier)
 380. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาด3,500 ANSI Lumens
  (Projector)
 381. เครื่องปรับแต่งเสียง 31 ช่วงความถี่ แบบสเตอริโอ (Epualizer)
 382. เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixing Consoles)
 383. เครื่องเล่น DVD
 384. จอ LCD TV ขนาด 32 นิ้ว
 385. จอรับภาพแบบแขวนสำหรับโปรเจคเตอร์ ขนาด 120 นิ้ว
 386. ไมโครโฟนแบบมือถือแบบมีสาย
 387. ไมโครโฟนมือถือแบบไร้สาย
 388. ตู้ลำโพงแบบติดผนัง (Surface Mount Speaker)
 389. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน
 390. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
 391. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 1. NoteBook สำหรับสำนักงาน
 2. คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานพร้อม
  เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA
 3. เครื่องพิมพ์ MultiFunction ชนิดฉีดหมึก แบบติดตั้ง
  ถังหมึกสำรอง
 4. เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด(InkJet)สำหรับกระดาษ A3
 5. เครื่องพิมพ์แบบ Retranfer
 6. เครื่องพิมพ์เลเซอร์สีชนิด LED แบบ Network
 7. เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ
  แบบที่ 1
 8. เครื่องสแกนเนอร์สี สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ
  ศูนย์บริการ แบบที่ 2
 9. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน
  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว)
 10. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 750 VA
 11. เครื่องพิมพ์Multifunction แบบ ฉีดหมึก(Ink Jet)
 12. กล้องถ่ายภาพนิ่ง
 13. เลนส์ถ่ายภาพ
 14. กล้องถ่ายวิดีโอ
 15. ขาตั้งกล้องถ่ายภาพ
 16. เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล
 17. เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ (CD-DVD Blu-Ray Disc)
 18. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Switch 24 Port 10-100-1000
  Gigabit Switch
 19. ชุดสำรองไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ (POWER RACK)
 20. กล่องบรรจุเครื่องมือสื่อสารแบบเคลื่อนที่
 21. วิทยุ VFH-FM แบบมือถือ
 22. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิดLEDชนิดสีสำหรับกระดาษ
  ขนาด A3
 23. เครื่องพิมพ์แบบพกพา
 24. โทรทัศน์ LED ขนาด 55 นิ้ว สำหรับงานปฏิบัติการสนาม
 25. ชุดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) แบบ HD 1080P
 26. กล้องถ่ายวิดีโอพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
 27. ชุดถ่ายทอดภาพและเสียงไร้สาย
 28. อุปกรณ์ตัดต่อวิดีโอแบบพร้อมเคลื่อนย้าย
 29. เครื่องประมวลสัญญาณภาพและเสียง
 30. กล้องถ่ายภาพสำหรับการปฏิบัติงานสนาม
 31. เครื่องฉายภาพทึบแสง
 32. เครื่องบันทึกเสียงสัญญาณโทรศัพท์
 33. Computer All in One
 34. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall)
 35. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเคือข่าย
 36. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานปฏิบัติการแบบที่ 1
 37. เครื่องโทรศัพท์ สำหรับงานปฏิบัติการ
 38. โทรทัศน์ LED ขนาด 55 นิ้วสำหรับงานปฏิบัติการ
 39. อุปกรณ์รับสัญญาณไร้สาย
 40. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย แบบไร้สาย แบบที่ 1
 41. เครื่องคอมพิวเตอร์ Work Station
 42. เครื่องคอมพิวเตอร์ Laptop Work Station
 43. อุปกรณ์จัดการเส้นทาง Router
 44. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบ Layer 3
  สำหรับงานปฏิบัติการ
 45. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบ Layer 2
  สำหรับงานปฏิบัติการ
 46. เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต สำหรับงานปฏิบัติการ
 47. กล้องวงจรปิดระบบดิจิตอล
 48. อุปกรณ์สลับสัญญาณภาพแบบ VGA
 49. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับทำ Virtual Machine
 50. กล้องวงจรปิด(IP Camera)แบบติดตั้งภายในอาคาร
 51. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
 52. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2KVA
 53. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
 54. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง
 55. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
 56. กล้องถ่ายวิดีโอ
 57. Router
 58. เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
 59. Optical Spectrum Analyzer
 60. Network Analyzer
 61. เครื่องตรวจสอบเคเบิลใยแก้วนำแสงแบบ OTDR
 62. ชุดเชื่อมต่อเคเบิลใยแก้วนำแสง
 63. Wireless Presentation Adapter
 64. ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน (Head Set)
 65. ตู้จัดเก็บอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย
 66. โปรแกรมการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการภาษา
 67. กล้องวิดีโอดิจิตอล
 68. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
 69. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย
 70. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเคือข่ายไร้สาย
 71. ระบบเครื่องช่วยฝึกยิงอาวุธปืนเล็กยาว
 72. ระบบจำลองการฝึกยิงอาวุธปืนเล็กยาว
 73. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
 74. เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังชั่น
 75. จอแสดงผล
 76. โทรศัพท์ทางไกลแบบ IP
 77. อุปกรณ์เชื่อมต่อไร้สาย Wi-Fi ภายใน
 78. รถปฏิบัติการ
 79. เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF-FM ชนิดติดรถยนต์
 80. เครื่องโปรแกรมความถี่วิทยุ
 81. เครื่องทวนสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล(Digital Repeater)
 82. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF-FM ชนิดมือถือ
 83. อุปกรณ์สลับสัญญาณ (Ethernet Switch)
 84. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดติดตั้งคงที่แบบอินฟราเรด
 85. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดสีแบบหมุน ส่าย ก้ม เงย
 86. อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้องวงจรปิด
  (Pan Tilt Zoom)
 87. อุปกรณ์การตั้งค่าของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
  (Workststion)
 88. จอแสดงภาพขนาด 46 นิ้ว
 89. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1,000 VA
 90. เครื่องมือเฝ้าตรวจพื้นที่ระยะไกล
 91. เครื่องรับโทรทัศน์
 92. กล้องถ่ายวิดีโอ
 93. เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 94. อุปกรณ์เก็บข้อมูลการใช้งานระบบเน็ตเวิร์ค
 95. โปรแกรมระบบสารสนเทศกระบวนการรักษาพยาบาล
 96. จอแสดงผล LED แบบที่ 1
 97. จอแสดงผล LED แบบที่ 2
 98. ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือพร้อมเครื่องรับ
 99. เครื่องขยายเสียง
 100. ลำโพงคอลัมน์
 101. เครื่องประมวลผลชนิดพกพา
 102. เครื่องมือบันทึกภาพและเสียง
 103. กล้องถ่ายภาพนิ่ง พร้อมอุปกรณ์เสริม (เลนส์ซูมและแฟลช)
 104. เครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร์)
 105. วิทยุมือถือ VHF-FM
 106. กล้องตรวจการณ์ชนิดติดตั้งคงที่ แบบที่ 1
 107. กล้องตรวจการณ์ชนิดติดตั้งคงที่ แบบที่ 2
 108. กล้องตรวจการณ์แบบหมุน ส่าย ก้ม - เงย และขยายภาพ
 109. อุปกรณ์บันทึกภาพ
 110. เครื่องควบคุมระบบกล้องตรวจการณ์พร้อมระบบควบคุม
  และบริหารจัดการ
 111. จอรับภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 40 นิ้วสำหรับแสดงภาพ
  จากกล้องตรวจการณ์
 112. อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
 113. เครื่องสำรองไฟฟ้า
 114. ตู้สำหรับเก็บเครื่องควบคุมและอุปกรณ์ (SERVER PACK)
 115. ลำโพงแบบมีเครื่องขยายเสียงในตัวพร้อมไมโครโฟน
  แบบเคลื่อนที่
 116. จอรับภาพ
 117. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
 118. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
 119. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
 120. เครื่องคอมพิวเตอร์แทบเลทแบบที่ 1
 121. เครื่องคอมพิวเตอร์แทบเลทแบบที่ 2
 122. เครื่องคอมพิวเตอร์แทบเลทแบบที่ 3
 123. Mobile Phone แบบที่ 1
 124. Mobile Phone แบบที่ 2
 125. เครื่องเล่นมัลติมีเดียไฟล์ดิจิตอล
 126. ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบงานเว็บไซต์
 127. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
 128. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
 129. เมาส์ปากกาสำหรับการวาดภาพ
 130. เครื่องฉายภาพไร้สาย (Wireless Projector)
 131. กล้องถ่ายวิดีโอ
 132. ระบบสื่อสารโทรคมนาคมหลักIP (Main IP - PABX)
 133. ระบบสื่อสารโทรคมนาคมย่อย (Remote IP -PABX)
 134. เครื่องวัดกำลังออกอากาศ
 135. ชุดเครื่องมือซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
 136. ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุง สป.สาย ส.
 137. เครื่องรับ-ส่งวิทยุVHF-FMชนิดติดตั้งรถยนต์
 138. เครื่องรับ-ส่งวิทยุVHF-FMชนิดมือถือ
 139. เครื่องตรวจวัดสายนำสัญญาณ
 140. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับเครื่องแม่ข่าย
 141. อุปกรณ์ขยายช่องสัญญาณของเครื่องแม่ข่าย
 142. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับแสดงภาพถ่ายดาวเทียม
 143. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับงานแสดงข้อมูล
 144. อุปกรณ์ตรวจสอบระบบคลังข้อมูล
 145. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานจัดการข้อมูล
 146. เครื่องพิมพ์ชนิดติดตั้ง TANK หมึก
 147. เครื่องตรวจหาแนวสายและปลายสายสัญญาณ
 148. อุปกรณ์แสดงข้อมูล
 149. เครื่องทวนสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล (Digital Repeater)
 150. เครื่องรับ-ส่งวิทยุ UHF-FM ชนิดมือถือ
 151. เครื่องรับ-ส่งวิทยุ UHF-FM ชนิดติดรถยนต์
 152. ชุดครอบหูประกอบวิทยุ แบบตัดเสียงรบกวน แบบที่ 1
 153. ชุดครอบหูประกอบวิทยุ แบบตัดเสียงรบกวน แบบที่ 2
 154. เครื่องพิมพ์Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)
  พร้อมถังเติมหมึก
 155. ชุดไมโครโฟนไร้สาย
 156. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเครือข่ายชนิดติดตั้งอยู่กับที่
 157. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเครือข่ายชนิดติดตั้งอยู่กับที่
  แบบโดม
 158. เครื่องบันทึกภาพ
 159. เครื่องสำรองไฟฟ้า แบบที่ 1
 160. เครื่องสำรองไฟฟ้า แบบที่ 2
 161. เครื่องประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสัมผัส
 162. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 163. เครื่อง DVR
 164. อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย แบบที่ 1
 165. อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย แบบที่ 2
 166. อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย แบบที่ 3
 167. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับป้องกันภัยเครือข่าย
 168. ชุดอุปกรณ์บริหารเหตุการณ์สำหรับห้องยุทธการข่าว
 169. ระบบสนับสนุนการปฏิบัติการฐานข้อมูลด้านการข่าว
  เพื่อบริหารเหตุการณ์
 170. ระบบควบคุมยานพาหนะต่อต้านการก่อการร้าย
 171. ระบบแสดงผลการยิงระยะไกล
 172. ระบบเป้าพลิก - เคลื่อนที่(ประจำที่)สำหรับสนามยิงปิน
 173. เครื่องสำรองข้อมูล (External Hard Disk)
 174. เครื่องโทรสาร
 175. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 24 นิ้ว
 176. ชุดสำรองไฟฟ้าสำหรับระบบบริหารจัดการเครือข่าย
  ขนาด 10 KVA
 177. อุปกรณ์เลือกสัญญาณจอภาพ (Selector Switch)
 178. ชุดเครื่องมือปฏิบัติการด้านการข่าวส่งสัญญาณ
  แบบไร้สาย
 179. ระบบสัญญาณไร้สายสำหรับรับ - ส่งข้อมูล
 180. ระบบ Digital Minilab พร้อมอุปกรณ์
 181. ระบบการเฝ้าตรวจและเฝ้าระวังการติดต่อสื่อสาร
 182. LED TV ขนาด 60 นิ้ว
 183. LED TV ขนาด 22 นิ้ว
 184. ระบบเฝ้าระวังและติดตามเป้าหมาย
 185. ระบบเครื่องมือตรวจป้องกันการจารกรรม
  ทางเสียงและภาพ
 186. ระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพแบบเคลื่อนที่
 187. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล
 188. โทรศัพย์ผ่านดาวเทียม
 189. ระบบวิเคราะห์และผลิตข่าวกรอง
 190. ระบบดักรับและค้นหาตำแหน่งการติดต่อสื่อสาร
  ผ่านโทรศัพย์ดาวเทียมทางยุทธวิธี
 191. ชุดวิทยุแบบ Multiband (G-A) ระบบส่งภาพและเสียงแบบมือถือ
 192. ชุดวิทยุ Multiband (G-A) ระบบส่งภาพและเสียง
  แบบประจำที่
 193. กระเป๋าเครื่องมือช่างโทรศัพย์
 194. สว่านไฟฟ้าพร้อมดอกสว่าน
 195. เครื่องถ่ายทอดทวนสัญญาณระบบวิทยุรวมการ
  แบบดิจิตอล (Repeater)
 196. เครื่องควบคุมและบริหารสถานีปลายทาง (Site Controller)
 197. เครื่องสำรองไฟฟ้า
 198. ชุดอุปกรณ์ระบบสายอากาศ
 199. เครื่องลูกข่าย ชนิดติดตั้งแบบเคลื่อนที่
 200. อุปกรณ์ชุดเชื่อมต่อสถานีปลายทาง
 201. เครื่องลูกข่าย ชนิดมือถือ
 202. ชุดไมโครโฟนประธานพร้อมลำโพง
 203. ชุดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุมพร้อมลำโพง
 204. ชุดควบคุมและแหล่งจ่ายไฟ
 205. อุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณดาวเทียม
 206. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยเครื่องยนต์ดีเซล
 207. อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall
 208. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ Endpoint
  Protection สำหรับองค์กร พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูล
  ทางด้านการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องข่าย
 209. ระบบ Video Wall
 210. ระบบรับและกระจายสัญญาณโทรศัพย์ภายในอาคาร
 211. ระบบสลับและกระจายสัญญาณภาพและเสียง
 212. อุปกรณ์ควบคุมการทำงานระบบเครือข่าย
 213. อุปกรณ์บริหารจัดการอุปกรณ์กระจาย
  สัญญาณแบบไร้สาย
 214. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย
 215. อุปกรณ์สลับสัญญาณ
 216. กล้องภายในอาคาร
 217. เครื่อง Digital Vidio Recorder
 218. เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS)

 

 1. กล้องส่องสองตา
 2. เครื่องแปลงสัญญาณภาพ Composite Video เป็น RGB แบบ Scaler