กลับหน้าหลัก กลับหน้าหลัก

รายงานผลการปฏิบัติและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส ที่ 2
รายงานผลการปฏิบัติและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส ที่ 1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน(งป.64)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน(งป.63)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณรอบ 5 เดือน
แผนการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561