กลับหน้าหลัก กลับหน้าหลัก   ...หน้า1

ขอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ ต้องการส่งเสริมหรือสนับสบุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563(ว.845)
การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน มิถุนายน 2563
บัญชีนวัตกรรมไทย
การประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการคำนวนมูลค่าโครงการร่วมลงทุน
การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา
ข้อหารือการมอบอำนาจในการดำเนินการตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
แนวทางปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงานการระบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหย่วยงานของรัฐ
  กรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ
แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าสารของทางราชการ
บัญชีนวัตกรรมไทย 30 เม.ย.63
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (Covid - 19))
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน มี.ค.63
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e-GP) เนื่องจากเหตุโรคติดเชื้อ
  ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid - 19))
การติดตามความคืบหน้าการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
บัญชีนวัตกรรมไทย
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019หรือโรคโควิ19
  (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  มาตรา103วรรคหนึ่ง(2)หรือ(4)
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement:e-GP)
การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับ การป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติด
  เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
ขอเปลี่ยนข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำประปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-Goverment Procurement e-GP)
การสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จ.กาญจนบุรี
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Goverment Procurement:e-GP)
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Goverment Procurement:e-GP)
บัญชีนวัตกรรมไทย ที่ นร.0731.2/ ว42
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์(Goverment Procurement:e-GP)
การมอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
บัญชีนวัตกรรมไทย
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม
การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง
การขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐฯ
ข่าว สงป.กห ด่วนมาก ที่ กห ๐๒๐๘๓๓๙๗ ลง ๑๘ ธ.ค.๖๒
สำเนาหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) ๐๔๓๓.๓ว ๕๘๓ ลง ๒๐ ธ.ค.๖๒ เรื่อง การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการ
  ยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการฯ
สำเนาหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๙.๒ว ๕๘๕ ลง ๒๓ ธ.ค.๖๒ เรื่อง แนวทางและวิธีแฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม
สำเนาหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ว ๕๖๕ ลง ๔ ธ.ค.๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐกรณีบัตรหมดอายุฯ
สำเนาหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓๕๗๘๑๖ ลง ๑๖ ธ.ค.๖๒ เรื่อง การขออนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
สำเนาหนังสือ กวจ. ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔ว ๕๗๗ ลง ๑๓ ธ.ค.๖๒ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ
สำเนาหนังสือ สำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๓๑.๒ว ๒๒ ลง ๒๙ พ.ย.๖๒ เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พ.ย. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ
การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว 371 ลง 5 ส.ค.62 ฯ
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างชลประทาน
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง (5 ส.ค.62)
แนวทางการปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน ( สงป.กห. ที่ กห.0208/3233)
การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินราคางานตุ้นทุนต่อหน่วยของงานก่อสร้างชลประทาน
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องโครงการความโปร่งใสการก่อสรางภาครัฐ
แนวทางปฏิบัตในิการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และขออนุมัติแนวทางการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ นขต.กห.และเหล่าทัพ ที่มีวงเงิน
  อยู่ในอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง ของปล.กห.
บัญชีนวัตกรรมไทย (26 ก.ย.62)
การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติ
  กำหนดให้วันที่ ๔-๕ พ.ย.๒๕๖๒ เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู็ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
แนวทางปฏิบัติตามข้อตรวจพบ-สังเกตุข้อ สธน.ทหาร
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายชื่อก่อสร้าง
บัญชีนวัตกรรมไทย
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
รายงานผลการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างของ กห.
แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
บัญชีรายชื่อที่นั่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรส่งกำลังบำรุงทหารของ บก.ทท.รุ่นที่ 5/63
กรมบัญชีกลาง กำหนดสินค้าสินค้าสำหรับการดำเนินการด้วย e-market
บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน ก.ค.62
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ก.ค.62
บัญชีนวัตกรรม ฉบับเพิ่มเติม มิ.ย.62
ขออนุมัติให้ใช้ ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยการส่งกำลังอาวุธปืน เครื่องกระสุนและวัตถุระเบิด พ.ศ.2562
แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งฃาติกำหนด
บัญชีนวัตกรรมไทย พ.ค.62
การพิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ เพื่อรับรางวัล “เพชรพัสดุ” จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณี
คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้ วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2542 เป็นวันหยุดราชการ
การดำเนินการคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุเพื่อรับรางวัล "เพชรพัสดุ" จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
แนวทางการปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการการพัฒนาระบบยาแหน่งชาติกำหนด
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
บัญชีนวัตกรรมไทย  
การกำหนดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของ กห.
สงป.กห. เลขรับ 2714/62 เรื่อง บัญชีนวัฒกรรมไทย
แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้างกรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา(BOQ)มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)
การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่ิงก่อนการคืนหลักประกันสัญญา
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียด งานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานราคา (BQQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน
แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญ
อนุมัตินโยบาย ผบ.ทสส. ด้านส่งกำลังบำรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ บก.ทท.
การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 168 กรณีการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
ที่มีกฎหมายธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นกำหนดให้ไม่ต้องวางหลักประกันสัญญา
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ข้อ 215 วรรคหนึ่ง(1) 
การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 183 
สำนักงบประมาณ ที่  0731.2/ว41 เรื่อง บัญชีนวัฒตกรรมไทย   
สำนักงบประมาณ ที่  0731.2/ว52 เรื่อง บัญชีนวัฒตกรรมไทย   
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กำหนด  ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2)   
การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพกรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP 
กรมบัญชีกลาง เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๑   
แนวทางการปฏิบัติกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมานในปีใหม่
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560
การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุงของ บก.ทท. รุ่นที่ 4/62 ประจำปีงบประมาณ 2562  
การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 162  วรรค 1 ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือประกาศ
  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)
ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 (3)   
การยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรายปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถที่มีมาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา 19
แห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม
แนวทางปฏิบัติในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย  
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ   
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
แจ้งการใช้รหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์ (e-GP)   
แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผูยื่นขอเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล 
โหลด File -ข้อมมูลประกอบการประชุมชี้แจงผู้ปฎิบัติงงานในบทบาทกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  29 ส.ค.61   
   
   
หน้า (1)  (2) (3)