กลับหน้าหลัก กลับหน้าหลัก    ...หน้า 2

บัญชีนวัตกรรมไทย (ก.พ.64)
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียน บัญชีนวัตกรรมไทย เดือน ก.พ.2564
แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 .
  มาตรา 102 วรรคหนึ่ง(2) กรณีภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย
การแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำหรับกรณีการขึ้ีนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า
แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อมูลตกลงคุณธรรม(Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ
แจ้งการใช้งาน "รายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา" ของหน่วยงานของรัฐ สำหรับบริหารจัดการและวิเคราะห์ตามบัญชีรายการยา และเพื่อการกำหนดราคาอ้างอิ
  เวชภัณฑ์ยาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)
แนวทางปฎิบัติในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19
   (Coronavirus Disease 2019(Covid-19)) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Govermen Procuement Procurement:e-GP)
แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Govermen Procuement Procurement:e-GP)
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน ต.ค.63
แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ บก.ทท. (แก้ไขเพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ที่เป็นกิจการร่วมค้า
การแก้ไขข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ
  ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตุการณ์)
กณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
แจ้งการใช้งาน "รายงานข้อมูลการจัดเวชภัณฑ์ยา" ของหน่วยงานของรัฐ สำหรับบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตามบัญชีรายการยาและเพื่อการกำหนด
  ราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)
แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
  อิเล็กทรอนิกส์(e-GP)
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
แนวทางปฎิบัติในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19
   (Coronavirus Disease 2019(Covid-19)) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Govermen Procuement Procurement:e-GP)
เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
การขอยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดแนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ
  สำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคโควิด 19 ของ กห. เมื่อมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน .....
บัญชีนวัตกรรมไทย ต.ค.63
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และขออนุมัติแนวทางการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ นขต.กห. และเหล่าทัพ
  งานที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง ของ ปล.กห. และแนวทางทางการบันทึกข้อมูลจัดซื้อ/จ้าง (PO) ตรวจรับและสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ GFMIS
  ของ สร. และ นขต.สป. มาเพื่อทราบและปฎิบัติ (ถึง สร.,บก.ทท.,ทบ.,ทร.,ทอ.)     
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และขออนุมัติแนวทางการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ นขต.กห. และเหล่าทัพ
  งานที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง ของ ปล.กห. และแนวทางทางการบันทึกข้อมูลจัดซื้อ/จ้าง (PO) ตรวจรับและสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ GFMIS
  ของ สร. และ นขต.สป. มาเพื่อทราบและปฎิบัติ (ถึง บก.ทท.และ เหล่าทัพ)     
บัญชีนวัตกรรมไทย 1903 เรื่อง ปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย
บัญชีนวัตกรรมไทย
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย เดือน กันยายน 2563
บัญชีนวัตกรรมไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายรายะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผบกระทบจากกรณีโรคเชื้อไวรัส
  โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( Coronavirus Disease 2019(DOVID-19)
การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แลซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติ
  กำหนดให้วันที่ 4 และวันที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
การแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ 2564
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน
แนวทางและวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการจำดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
   
   
 
หน้า (1) (2) (3)