กลับหน้าหลัก กลับหน้าหลัก    ...หน้า 3

มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณี บริษัท โทรมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)
  เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ
แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขายาเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
   มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) กรณีภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย 
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์
แนวทางปฎิบัติในการจัดทำร่่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์อื่น
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)
  เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไ
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการ
  ความร่วมมือป้องกาันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตุการณ์ และการจัดทำรายงาน ตามมาตรา 17 และ18
  แห่ง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัศดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ขอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ ต้องการส่งเสริมหรือสนับสบุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563(ว.845)
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ บก.ทท. กรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน ตามคู่มือการปฏิบัติที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างกำหนด(ว845)
ข้อหารือแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน
การคืนหลักประกันการับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
แบบฟอร์มรายงานการสังเกตการณ์และแบบฟอร์มชี้แจงข้อเท้จจริงรายงานการสังเกตการณ์
การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ตรงกับวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563
ขออนุมัติแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง งานที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างของ ปล.กห.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเหล่าทัพฯ ...
แนวทางปฎิบัติสำหรับการนำข้อตกลงคูณธรรมมาใช้กับโครงการที่ดำเนินการตราม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 โดยอนุโลม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
อนุมัติยกเวันและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับบที่ 2) พ.ศ.2563
ข้อหารือการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563
แจ้งเปลี่ยนรูปแบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Rcept)
   
 
หน้า (1)  (2) (3)