หน้าหลัก
 
ภาพกิจกรรม
 
ติดต่อเรา

 

   
         
 
 

วีดิทัศน์ประกอบการใช้งาน

   เพื่อให้หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบันทึกความเข้าใจ
หรือความตกลงในรูปแบบอื่นๆ ร่วมกับมิตรประเทศ
 และผู้สนใจได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัด
ทำเอกสารความร่วมมือต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วสามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนมีความชัดเจนส่งผล
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
 
   

 

       
         

คู่มือการจัดทำบันทึกความเข้าใจและบันทึกความตกลงหรือความร่วมมือด้านการส่งกำลังบำรุงร่วมกับ กระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ         ( คลิ๊ก )

 
  คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือ    
ด้านความมั่นคง ระหว่าง กระทรวงกลาโหมกับมิตรประเทศด้าน        
การส่งกำลังบำรุงฉบับนี้มีเนื้อหาครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่                         
เริ่มกระบวนการ ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำข้อตกลง
การพิจารณาร่างและการแก้ไข การขอความคิดเห็นของกระทรวง
การต่างประเทศและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบการ
 พิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนั้นหน่วยงานต่างๆจึงสามารถใช้
คู่มือฉบับนี้ประกอบ การดำเนินงานของหน่วยงานได้
 
 
   

 

         
     
                            คณะผู้จัดทำ         KM กบ.ทหาร LINE GROUP  

 

 

Contact us กนผ.สสร.กบ.ทหาร เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 02-575-6252 E-mail : j4.policy@gmail.com