กลับหน้าหลัก กลับหน้าหลัก

การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  -การจัดซื้อจัดจ้างขั้นเทพ
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  -การจัดอัตราสิ่งอุปกรณ์
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  -การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิง่อุปกรณ์ของ บก.ทท.
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  -การจัดทำผังแม่บท อาคาร สิ่งปลูกสร้างของ บก.ทท. ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไร้มลพิษ
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  -แนวทางพัฒนากำลังพลตามแนวทางรับราชการของกำลังพล กบ.ทหาร
  -คู่มือการจัดทำเอกสารเพื่อเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  -การจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือบันทึกความตกลงด้านการส่งกำลังบำรุงร่วมกับ กห. มิตรประเทศ
  -การจด ปลด แก้ไข ยกเว้นการใช้ทะเบียนรถยนต์ทหาร
  -การนำระบบ RCS ไปใช่ในการฝึก กฝกบ.กฝร.
  -การระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารของ กบ.ทหาร
  -คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติโดยวิธี FMS และ G to G )
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  - (แผนการจัดทำ KM จำนวน 5 เรื่อง)
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  - (แผนการจัดทำ KM จำนวน 5 เรื่อง)
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  - (แผนการจัดทำ KM จำนวน 5 เรื่อง)
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
  - (แผนการจัดทำ KM จำนวน 5 เรื่อง)
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
  - (แผนการจัดทำ KM จำนวน 1 เรื่อง)