กลับสู่หน้าหลัก 

เมื่อ 11 พ.ค.65 พล.ร.ท. ศิริชัย กาญจนบดี ร.น. จก.กบ.ทหาร  ตรวจสอบ รับทราบข้อมูลและปัญหาข้อขัดข้อง  อาคาร สลก.ทหาร ร่วมกับ ยบ.ทหาร,สยย.ทหาร  และ
   สนพ.ยบ.ทหาร ถ.รัชดาภิเษก เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ  ...อ่านต่อ...
เมื่อ 6พ.ค.65 เวลา1030 พล.ร.ท. ศิริชัย  กาญจนบดี ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะตรวจความก้าวหน้า ติดตาม เร่งรัด และรับทราบข้อมูล ข้อขัดข้อง งานก่อสร้างอาคาร
  บ้านพักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่ เมืองทองธานี  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ..อ่านต่อ...
เมื่อ 6 พ.ค.65 เวลา0920 พล.ร.ท. ศิริชัย  กาญจนบดี ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะตรวจความก้าวหน้างาน  ติดตาม เร่งรัด และรับทราบข้อมูล ข้อขัดข้อง  งานก่อสร้าง
  อาคารสำนักงานและที่จอดรถของ ผท.ทหาร ณ พื้นที่ ผท.ทหาร ถ.ลาดพร้าว กรุงเทพฯ..เพิ่มเติม..
เมื่อ 5 พ.ค.65 เวลา1000 พล.ร.ท. ศิริชัย  กาญจนบดี ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯตรวจความก้าวหน้า ติดตาม เร่งรัด และรับทราบข้อมูล ข้อขัดข้อง  งานก่อสร้างบ้านพัก
  ข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่ รร.ชท.สปท. เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  ..เพิ่มเติม..
เมื่อ 5 พ.ค.65 เวลา0900 พล.ร.ท. ศิริชัย  กาญจนบดี ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯ ตรวจความก้าวหน้างาน เพื่อติดตาม เร่งรัด และรับทราบข้อมูล ข้อขัดข้อง งานก่อสร้าง
  บ้านพักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่ ศรภ. เขตบางเขน กรุงเทพฯ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 3 พ.ค.65 เวลา1020  พล.ร.ท. ศิริชัย  กาญจนบดี ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯตรวจความก้าวหน้า ติดตาม เร่งรัด และรับทราบข้อมูล ข้อขัดข้อง งานปรับปรุงขยายถนน
  ผิวจราจรฯ พื้นที่ สส.ทหาร  เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ..เพิ่มเติม...
เมื่อ 3 พ.ค.65 เวลา0900  พล.ร.ท. ศิริชัย  กาญจนบดี ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯตรวจความก้าวหน้า ติดตาม เร่งรัด และรับทราบข้อมูล ข้อขัดข้อง งานก่อสร้างบ้านพัก
  ข้าราชการ บก.ทท.ฯ พื้นที่.นาวง และเวลา 0940 ณ พื้นท ี่ทุ่งสีกัน 3 และ 4 (ใหม่) เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯ   ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 28 เม.ย.65 เวลา1330 พล.ร.ท. ศิริชัย  กาญจนบดี ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯรับฟังการบรรยายสรุปด้านการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเยี่ยมชม
  อาคารบ้านพักรับรอง 30 ห้อง ที่ บก.ทท. ส่งมอบให้ สลน. ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.ชลบุรี  ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 28 เม.ย.65 เวลา1000 พล.ร.ท. ศิริชัย  กาญจนบดี ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯตรวจสภาพที่ดินในความปกครอง ดูแล และใช้ประโยชน์ของ บก.ทท เพื่อป้องกันและ
  แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน ตามนโยบายด้านการส่งกำลังบำรุงของ ผบ.ทสส.พื้นที่เขาบ่อยา  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 5 เม.ย.65 เวลา1100  พล.ร.ท. ศิริชัย กาญจนบดี ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะ ติดตามความความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง สนพ.ยบ.ทหาร (ส่วนหน้า) พร้อมตรวจเยี่ยม
  โรงอาหาร  และ สถานที่กำจัดขยะ  ของ บก.ทท.  พื้นที่ แจ้งวัฒนะ ...เพิ่มเติม...
เมื่อ 1เม.ย.65 เวลา0900 กำลังพล กบ.ทหาร ร่วมพิธีรับ-ส่ง หน้าที่  จก.กบ.ทหาร โดย พล.ร.ท. ศิริชัย กาญจนบดี ร.น.  รับหน้าที่จาก พล.ร.อ. เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น 
  ณ โถง ลิฟต์ A กบ.ทหาร ...เพิ่มเติม...
เมื่อ 25 ก.พ.65 เวลา0930 พล.อ.ต. เวช สุวรรณเวียง รอง จก.กบ.ทหาร (1) ประธานคณะทำงานจัดทำระบบสารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุง ของ บก.ทท.เป็นประธานการประชุม
  คณะทำงานขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองกรค์ดิจิทัลร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาผลการออกแบบหน้าจอแสดงผลและการรายงานด้านการ
  ส่งกำลังบำรุง ตามงานพัฒนาระบบสารสนเทศการพัฒนาประเทศ เพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ณ ห้องประชุม 2กบ.ทหาร พร้อมผ่านระบบออนไลน์   ..เพิ่มเติม...
เมื่อ 1ก.พ.65 เวลา0930 พล.ร.ต.เบ็ญจคัพภ์ เวศม์วิบูลย์ ร.น. ผอ.สบส.กบ.ทหาร เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาสารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์ และ ที่ห้องประชุม 2 กบ.ทหาร  การสัมมนาเป็นการนำแบบฟอร์มคำอธิบายกระบวนการทำงาน (Function Template) มาจัดทำร่างขอบเขต
  งาน (TOR) งานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนภารกิจด้านการส่งกำลังบำรุงตั้งแต่17-31 ม.ค.และ1 ก.พ.65 ผลการดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย...เพิ่มเติม...