กลับสู่หน้าหลัก 

เมื่อ 28 ก.ย.64 เวลา 1300 พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร ตรวจความพร้อมการจัดซื้อ/จ้าง ในงบประมาณเพิ่มเติม งป.2565 และรับฟังการดำเนินการด้านที่ดิน
  ของหน่วย ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  ...เพิ่มเติม...
เมื่อ 27ก.ย.64 เวลา 0900 พล.ร.ท.เกริกไชย  วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ VTC กับ สนภ.5 นพค.51 - 55 และ วส.921 การตรวจความพร้อม
  การจัดซื้อ/จ้าง ในงบประมาณเพิ่มเติม งป.2565 และรับฟังการดำเนินการด้านที่ดินของหน่วยณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี  ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 20 ก.ย.64 เวลา 1330  พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น.  จก.กบ.ทหาร คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม บก.ทท.ฯ พร้อมคณะตรวจเตาเผาขยะลดมลพิษของ บก.ทท. พื้นที่ แจ้งวัฒนะ..เพิ่มเติม...
เมื่อ 20 ก.ย.64 เวลา 1030 พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร ตรวจเร่งรัดการดำเนินการการใช้ประโยชน์อาคารพักสวัสดิการ บก.ทท.ทุ่งสีกัน  4 ก่อนการส่งมอบงาน ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 20 ก.ย.64 เวลา 0930 พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร เดินทางมาให้การต้อนรับ พล.ร.อ.เจริญพล คุ้มราษี ร.น. รอง เสธ.ทหาร(๓) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม บก.ทท.
  ในการตรวจเตาเผาขยะลดมลพิษ ณ บ้านพักสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ ทุ่งสีกัน 3  ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 17 ก.ย.64 เวลา 1030 พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะ ตรวจความพร้อมการจัดซื้อ/จ้าง ในงบเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ให้กับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16
  สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์   ...เพิ่มเติม...
 เมื่อ 15 ก.ย.64 เวลา 0830 พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธานการประชุมฯและตรวจความพร้อมการจัดซื้อ/จ้าง ในงบเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-
  2565 ให้กับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 32 33 34 35 36 วศ.914 และ หน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 3  ผ่านระบบประชุมทางไกล VTC ณ หน่วยพัฒนาการ เคลื่อนที่ 31
  อ.ปัว จ.น่าน  ...เพิ่มเติม..
เมื่อ13 ก.ย.64 เวลา 1400 พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะตรวจความพร้อมการส่งกำลังบำรุงให้กับ สถานีโทรคมนาคมทหารอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  ...เพิ่มเติม...
เมื่อ 10 ก.ย.64 เวลา 1000 พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะตรวจความพร้อมการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง งบเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ บ้าน
  พักรับรอง 17 หาดเจ้าสำราญ ศรภ.บก.ทท. อ.เมือง จ.เพชรบุรี ..เพิ่มเติม..
เมื่อ 8 ก.ย. 2564 เวลา 0820 พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และนพค.46 มอบถุงยังชีพให้กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ เวลา 0900
  ตรวจความพัฒนาพร้อมการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการบุกรุกที่ดินหน่วยการเคลื่อนที่ 46สำนักงานภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
  กองบัญชาการกองทัพไทย ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 7 ก.ย.64 เวลา 1300  พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะตรวจความพร้อมการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการบุกรุก
  ที่ดิน ของหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 4สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ...เพิ่มเติม...
เมื่อ 30 ส.ค.64 เวลา0900 พล.อ.ต. เวช สุวรรณเวียง รอง จก.กบ.ทหาร(2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร/ผู้แทนฯ
  ครั้งที่2/64 ผ่านระบบออนไลน์ (RTARF meeting)เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯครั้งที่1/64และรายงานผลการดำเนินการจัดทำโปรแกรมกำหนดหมายเลข
  สิ่งอุปกรณ์ทางทหารของ ทท.(RCS) รวมทั้งพิจารณากำหนดแผนการดำเนินงานการจัดทำโปรแกรม RCS  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี ผู้แทน กห.,ทบ.,ทร.และ ทอ. ร่วมประชุมฯ..เพิ่มเติม..
เมื่อ 24 ส.ค.64 เวลา 1330 พล.ร.ท. เกริกไชย  วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร ตรวจสอบความก้าวหน้าการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาเรื่อง ควันและกลิ่น เตาเผาขยะลดมลพิษ บก.ทท.
  (พื้นที่แจ้งวัฒนะ) พร้อมการวัดค่าสารโลหะหนักและมลพิษ   ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 20 ส.ค.64 เวลา1100 พล.ร.ท. เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร ตรวจเยี่ยมพื้นที่ส่งมอบร่วมกับ สส.ทหาร -สสก.ทหาร ณ พื้นที่รั้งทุ่งสีกัน 4  หลังทุ่งสีกัน 1..เพิ่มเติม..
เมื่อ 20 ส.ค.64 เวลา1030 พล.ร.ท. เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะเยี่ยมชมเตาเผาขยะ ทุ่งสีกัน ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 20 ส.ค.64 เวลา1000 พล.ร.ท. เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะตรวจเยี่ยมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านพัก ข้าราชการ บก.ทท.ฯ ทุ่งสีกัน3-4
  อาคารที่พักสัญญาบัตร  เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 18 ส.ค.64 เวลา1100 พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร นำคณะผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบแนวทางการใช้พื้นที่ในการดำเนินการใช้ประโยชน์ร่วมกันกับ
  บริษัทเอกชน และหน่วยงานราชการ บริเวณที่ดินพื้นที่ เขาบ่อยา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี...เพิ่มเติม..
เมื่อ3 ส.ค.64 เวลา 1030 พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการจัดสร้างเตาเผาขยะของ รร.เตรียมทหาร ณ รร.เตรียมทหาร
  อ.บ้านนา จ.นครนายก   ...เพิ่มเติม..
  เมื่อ 30 ก.ค.64 เวลา1330 พล.ร.ท.เกริกไชย   วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร ทดสอบการทดลองใช้เตาเผาขยะ ของ บก.ทท. พื้นที่แจ้งวัฒนะ ...เพิ่มเติม..
กำลังพลชุดจิตอาสา ของ กบ.ทหาร ปฏิบัติงานร่วม กับชุด CCRT บก.ทท. ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน เขตสะพานสูง เขตหนองจอกและเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 8ก.ค.64 เวลา1100 พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนออนไลน์ หลักสูตรนายทหารส่งกำลังบำรุงชั้นต้น (นกบ.ชั้นต้น)
  บก.ทท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256464 ณ ห้องประชุม กจก.สบส.กบ.ทหาร..เพิ่มเติม..
เมื่อ 5 ก.ค.64 เวลา 0900 พล.อ.ต.เวช สุวรรณเวียง รอง จก.กบ.ทหาร 2 เป็นประธานและร่วมการสัมมนาระบบสารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ณ ห้องประชุม กบ.ทหาร1 พร้อมทั้งผ่านระบบออนไลน์ (RTARF MEETING) ..เพิ่มเติม..
เมื่อ 1 ก.ค.64 เวลา0930 พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะตรวจการดำเนินการคลังอาวุธ และคลังกระสุน เพื่อการพิจารณาปรับปรุงในภาพรวม
  ของ กองพันระวังป้องกัน สน.บก.ทท. และ เวลา1100 สำรวจความก้าวหน้าการดำเนินการ พื้นที่เตาเผาขยะ  สถานที่ ที่ สส.ทหาร  จะขอพื้นที่เพื่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
   ทดแทนอาคาร hanga ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 24มิ.ย.64 เวลา0830 พล.ร.ท.เกริกไชย  วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะตรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ สน.ทท.สส.ทหาร ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  และ เวลา1400 ตรวจเยี่ยม นพค.34 สนภ.3 นทพ. อ.เมือง จ.พิษณุโลก ..เพิ่มเติม..
ระหว่าง วันที่ 15-17,22-24 มิ.ย.64 พล.อ.ต.เวช   สุวรรณเวียง  รอง จก.กบ.ทหาร (2)หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล  เป็นประธานการประชุม
  พิจารณาและดำเนินการพัฒนากระบวนการทำงาน (Business Process ModelNation: BPMN) ร่วมกับคณะทำงานฯ ระบบวงรอบส่งกำลังบำรุง  ณ ห้องประชุม
  กบ.ทหาร 1และ ห้องประชุม  กบท.สบส.กบ.ทหาร  ชั้น 4  อาคาร บก.ทท. ..เพิ่มเติม..
เมื่อ 22 มิ.ย.64 เวลา0900  พล.ร.ท. เกริกไชย  วจนาภรณ์ ร.น.จก.กบ.ทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล กบ.ทหาร ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น ณ โถงลิฟต์ เอ
  ชั้น 4 กบ.ทหาร ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 17 มิ.ย.64 เวลา 0900 พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร นำกำลังพลร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ณ วัดบางหลวง ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  ...เพิ่มเติม..
 เมื่อ14 มิ.ย.64 เวลา1430 พล.ร.ท.เกริยกไชย  วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะตรวจการดำเนินการคลังอาวุธและกระสุน ของ ศรภ.บก.ทท.เพื่อเป็นข้อมูลการจัดทำ
  แผนหลักในการปรับปรุงคลังอาวุธและกระสุนของ บก.ทท. ณ ศรภ.ฯ  ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 11 มิ.ย.64 เวลา1130  พล.ร.ท.เกริกไชย  วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในด้านการส่งกำลังบำรุงที่เกี่ยวกับ  ที่ดิน  บ้านพักประจำ
   หน่วย คลังอาวุธและกระสุน ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก  ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 10 มิ.ย.64 เวลา 0930  พล.ร.ท. เกริกไชย  วจนาภรณ์ ร.น.จก.กบ.ทหาร และคณะเยี่ยมชมการดำเนินการจัดการคลังกระสุนและวัตถุระเบิด ณ จ.นครสวรรค์ ...เพิ่มเติม...
เมื่อ 7 มิ.ย.64 เวลา0900 พล.ร.ท.เกริกไชย  วจนาภรณ์ ร.น. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารส่งกำลังบำรุงชั้นต้น (นกบ.ชั้นตัน)  บก.ทท. ประจำปี
  งบประมาณ พ.ศ.2564 ณ บริเวณโถง ลิฟต์ เอ กบ.ทหาร ชั้น 4 อาคาร บก.ทท. ...เพิ่มเติม...
เมื่อ 31 พ.ค.64 เวลา 0900 พล.ร.ท.เกริกไชย  วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง (จกบ.) บก.ทท.ประจำปี งป.64
  และมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรฯ ณ บริเวณโถงลิฟต์ เอ ชั้น4  กบ.ทหาร   ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 27พ.ค.64 เวลา 0930 พล.อ.ต.เวช   สุวรรณเวียง  รอง จก.กบ.ทหาร (2)เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลเพื่อพิจารณากำหนดแผน
  ดำเนินงาน ณ ห้องประชุม กบ.ทหาร (1) และผ่านระบบออนไลน์  ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 25พ.ค.64 เวลา 0900 พล.อ.ต.เวช   สุวรรณเวียง รอง จก.กบ.ททหาร (2)เป็นประธานการประชุมแถลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการของ บก.ทท.ประจำปี
  งบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม กบ.ทหาร (1) อาคาร บก.ทท.ชั้น4 ..เพิ่มเติม..
เมื่อ 24พ.ค.64 เวลา 0900 พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธานการประชุมแถลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม กบ.ทหาร (1) อาคาร บก.ทท. ชั้น 4  ...เพิ่มเติม...
  เมื่อ 20 พ.ค.64 เวลา 1200 พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะร่วมกับ กรมธนารักษ์, ยก.ทหาร, สยย.ทหาร  สำรวจที่ดิน บริเวณพื้นที่   เขาบ่อยา
  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อพิจารณาการขอเช่าพื้นที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ บก.ทท.เพื่อใช้ประโยชน์จากบริษัทเอกชน  ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 17 พ.ค.64 เวลา1100  พล.ร.ท.เกริกไชย  วจนาภรณ์  ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะตรวจเยี่ยมและรับทราบความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงาน และที่จอดรถตาม
  โครงการย้ายส่วนราชการกรมแผนที่ทหาร ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 17 พ.ค.64 เวลา 0930 พล.ร.ท.เกริกไชย  วจนาภรณ์  ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะตรวจเยี่ยมศูนย์กีฬาและสนามกีฬา บก.ทท. พื้นที่ 17 รามอินทรา และโครงการก่อสร้าง
  อาคารพักสวัสดิการกำลังพล ศรภ.บก.ทท.เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 12 พ.ค.64 เวลา 1100 พล.ร.อ.อนุสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. รองประธาน คกนท.64 และ พล.ร.ท.เกริกไชย  วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร นำคณะผู้เกี่ยวข้องสำรวจบริเวณ 
  พื้นที่ เขาบ่อยา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อพิจารณาการขอเช่าพื้นที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ บก.ทท. เพื่อใช้ประโยชน์จากบรษัทเอกชน  ...เพิ่มเติม..
 เมื่อ 5 พ.ค.64 เวลา 0900 พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการและรายการพัฒนาและ
  เสริมสร้างขีดความสามารถ ของ บก.ทท.  ...เพิ่มเติม... 
เมื่อ 27 เม.ย.64  พล.ร.อ.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. รอง ปธ.คกนท.64 และพล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร ตรวจเยี่ยมการประกอบเลี้ยงอาหารและมาตรการในการป้องกัน
  การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ ศูนย์สนับสนุนเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด 19  ศปม. (พื้นที่ ยบ.ทหาร) โดยมี พล.ท.อรรถนพ  ลาภชุ่มศรี จก.ยบ.ทหาร ให้การต้อนรับ    ...เพิ่มเติม..
 เมื่อ23 เม.ย.64 เวลา 0930-1230 พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ บก.ทท. (ระยะที่ 3) พื้นที่ทุ่งสีกัน 3-4 ,
  พื้นที่นาวง,งานก่อสร้าง บก.รร.ชท.สปท.ฯ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและการดำเนินการแก้ไข   ...เพิ่มเติม..
   เมื่อ 8 เม.ย.64 เวลา1300  พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. เป็นประธานประชุมการกำหนดประชุมความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ
  การเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน ครั้งที่ 2/64 ณ ห้องประชุมยก.ทหาร ชั้น B อาคาร บก.ทท.  ...เพิ่มเติม...
เมื่อ 7เม.ย.64 เวลา 1030 พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯ ตรวจภูมิประเทศสำหรับการเตรียมความพร้อมสถานที่การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน
  ณ ลานพระราชวังดุสิต  ...เพิ่มเติม...
เมื่อ 5 เม.ย.64 เวลา 1300 พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯเดินทางไปตรวจความพร้อม รถยนต์ และ จักรยานยนต์ ในส่วนรับผิดชอบของ กบ.ทหาร  
  ณ บริเวณพื้นที่จอดรถ และ อาคารจอดรถ 10 ชั้น บก.ทท. พื้นที่ แจ้งวัฒนะ  ...เพิ่มเติม..
     เมื่อ 5 เม.ย. 64 เวลา 1100 พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร ได้กรุณาให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนหลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง
  จกบ.(บก.ทท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 2 กบ.ทหาร ..เพิ่มเติม..
เมื่อ 1 เม.ย.63 เวลา 1430   กำลังพล กบ.ทหาร  ร่วมพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร โดย พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. รับหน้าที่จาก พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์  ร.น.
   ณ โถงทางเดิน ลิฟต์ A  กบ.ทหาร...เพิ่มเติม...
  เมื่อ 30 มี.ค.64 พล.ร.ท.อนุสารณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร มอบโล่รางวัลบุคคลดีเด่นให้กับข้าราช กบ.ทหาร และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ กบ.ทหาร
  ณ ห้องโถงลิฟท์ เอ    ...เพิ่มเติม...
 เมื่อ 30 มี.ค.64  กบ.ทหาร เป็นเจ้าภาพการจัดงานวันคล้ายวันสถาปณา กพ.ทหาร ขว.ทหาร ยก.ทหาร กบ.ทหาร โดยมี พล.ร.อ.ช่อฉัตร กระเทศ ร.น. รอง ผบ.ทสส.(3)
  เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องนเรศวร ชั้น 1 บก.ทท. ...เพิ่มเติม..
 เมื่อ 23มี.ค.64 เวลา0930 พล.ร.ท.อนุสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร
  ณ ห้องประชุม กบ.ทหาร (1) ชั้น 4 อาคาร 1 บก.ทท. ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ...เพิ่มเติม...
เมื่อ12 มี.ค.64 เวลา1300 พล.ต.พิสิษฐ์ ลิขิตสุภิณ ผอ.สสร.กบ.ทหาร เป็นประธานการประชุมกรรมการพิจารณาผังแม่บทอาคารสิ่งก่อสร้างและการใช้ประโยชน์พื้นที่
  ของส่วนราชการใน บก.ทท. ...เพิ่มเติม..
  เมื่อ 19 มี.ค.64 เวลา0930 พล.ต.พิสิษฐ์ ลิขิตสุภิณ ผอ.สสร.กบ.ทหาร/ ผู้แทน บก.ทท.และคณะฯเข้าเยี่ยมชม รง.ซย.กรซท.ศซส.สพ.ทบ.
  เพื่อรับทราบกระบวน การผลิตการควบคุมคุณภาพ และผลิตภัณฑ์ของโรงงาน ที่สามารถผลิตสนับสนุนความต้องการของ บก.ทท. ตามที่นำเรียนในที่ประชุม
  ผบ.เหล่าทัพ ครั้งที่ 3/2564  ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 19 มี.ค.64  กำลังพล กบ.ทหาร จำนวน  5 นาย   เข้าร่วมบริจาคโลหิต (กองทัพไทยบริจาคโลหิตแก้ COVID-19) ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ให้บริจาค
  โลหิตได้ จำนวน 3 นาย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 1,350 มิลลิลิตร (ซีซี) ..เพิ่มเติม..
 เมื่อ 18 มี.ค.64 เวลา 0900 พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม สน.ทท.เขาคอหงส์
  เพื่อรับทราบปัญหาการทรุดตัวของดินและการแก้ไขปัญหา เพื่อให้หน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 17 มี.ค.64 เวลา1400 พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯเดินทางไปตรวจเยี่ยม นพค.45 สนภ.4 นทพ.
   ...เพิ่มเติม..
  เมื่อ 17 มี.ค.64 เวลา1030 พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น.จก.กบ.ทหาร และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม สนภ.4 นทพ.  ...เพิ่มเติม..
  เมื่อ 16 มี.ค.64  พล.ต. พิสิษฐ์  ลิขิตสุภิณ  ผอ.สสร.กบ.ทหาร / หน.ปชท.บก.ทท.เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่าง
  ปชท.บก.ทท.และJUSMAGTHAI ในหัวข้อThai-US Military Engagement ณ ห้องประชุม jusmagthaiถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ
  โดย ผู้เข้าร่วมประชุม ฝ่ายไทย ประกอบด้วย ผู้แทน สนผ.กห.,กบ.ทบ. ,กบ.ทร., กบ.ทอ., กพ.ทหาร,ขว.ทหาร , ยก.ทหาร , กบ.ทหาร ,
  กร.ทหาร และ สปท. ...เพิ่มเติม..
  เมื่อ 15 มี.ค.64   พล.ต. กฤษฎา วราทร รอง จก.กบ.ทหาร (1) ,พล.ต. พิสิษฐ์ ลิขิตสุภิณผอ.สสร.กบ.ทหาร
  ,น.อ.สกาย เภกะนันทน์ ร.น.รอง ผอ.สสร.กบ.ทหาร,พล.ร.ต.เบ็ญจคัพภ์เวศม์วิบูลย์ ร.น. ฯลฯข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีฯ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 12 มี.ค.64   กำลังพล ของ กบ.ทหาร จำนวน  5  นาย  เข้าร่วมบริจาคโลหิต(กองทัพไทยบริจาคโลหิตแก้ COVID19)
  ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ให้บริจาคได้จำนวน 3 นาย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน  1,350  มิลลิลิตร (ซีซิ) ...เพิ่มเติม..
  เมื่อ 4 มี.ค.64 เวลา 1330 พล.ร.ท.อนุสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร.และคณะฯตรวจเยี่ยม สปท.
  เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องการบริหารจัดการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยในพื้นที่ สปท.ตามนโยบายผบ.ทสส.
  สำหรับการติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ที่อยู่ในอำนาจ ผบ.ทสส  ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 4 มี.ค.64 เวลา 1000 พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯตรวจเยี่ยม กบ.ทอ.
  สำหรับการติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ที่อยู่ในอำนาจ ผบ.ทสส. และ ปลัดกระทรวงกลาโหม
  เพื่อแก้ไขปัญหาและเร่งรัดให้ทันกรอบระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป  ...เพิ่มเติม..
 เมื่อ 3 มี.ค.64 เวลา 1345 พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯตรวจเยี่ยม กบ.ทร.
  สำหรับการติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ที่อยู่ในอำนาจผบ.ทสส.และปลัดกระทรวงกลาโหม
  เพื่อแก้ไขปัญหาและเร่งรัดให้ทันกรอบระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ...เพิ่มเติม..
  เมื่อ 3 มี.ค.64 เวลา 1000 พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯตรวจเยี่ยม กบ.ทบ. สำหรับการติดตาม
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ที่อยู่ในอำนาจ ผบ.ทสส.และปลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อแก้ไขปัญหาและเร่งรัดให้ทันกรอบ
  ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 1 มี.ค.64 พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร ร่วมกับ พล.ท.อรรถนพ  ลาภชุ่มศรี จก.ยบ.ทหาร
  และคณะฯตรวจเยี่ยมกองสูทกรรม ยบ.ทหารเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาสถานที่ประกอบเลี้ยงเพื่อดำเนินการปรับปรุง
  สวัสดิภาพให้กับกำลังพล บก.ทท. ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 1 มี.ค.64 พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร กรุณาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง
  จกบ.(บก.ทท.)  ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564  ณ บริเวณห้องโถง ลิฟท์ เอ กบ.ทหาร  ...เพิ่มเติม..
  เมื่อ 23 ก.พ.64 พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการเกาะกูด
  เพื่อรับทราบภารกิจในการปกป้องประเทศด้านฝั่งตะวันออกและรับทราบอุปสรรคข้อขัดข้องด้านความเป็นอยู่
  ของกำลังพลและระบบสาธารณูปโภคที่กองทัพไทยให้การสนับสนุน ...เพิ่มเติม..
    เมื่อ 22 ก.พ.64  พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯเดินทางไปตรวจเยี่ยม นพค.14 สนภ.1 นทพ.
  เพื่อรับทราบการจัดทำแผนแม่บทฯ อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคตามนโยบาย ผบ.ทสส.ปัญหาการบุกรุกที่ดิน
  มาตรการประหยัดพลังงาน และการจัดเก็บขยะ ...เพิ่มเติม...
เมื่อ 15 ก.พ.64 พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น.จก.กบ.ทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมรร.ชท.สปท. เพื่อรับทราบแผนการ
  ซ่อมบำรุงอาคารที่พักระยะเวลา 5 ปี รวมทั้งงานแก้ปัญหาเสาเข็มงานก่อสร้าง บก.รร.ชท.สปท. ...เพิ่มเติม...
เมื่อ 8 ก.พ.64 พล.ต.กฤษฎา วราทร  รอง จก.กบ.ทหาร (1)  เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
   กพ.ทหาร  ขว.ทหาร  ยก.ทหาร  กบ.ทหารและ สลก.บก.ทท. ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม กบ.ทหาร 1 ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 4 ก.พ.64   กำลังพล กบ.ทหาร   จำนวน 6 นาย  เข้าร่วมบริจาคโลหิตณ ศูนย์รับบริจาคเลือด ศิริราช 
  โรงพยาบาลศิริราช   ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 3 ก.พ.64 พล.ร.ท.อนุสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะ เดินทางไปตรวจพื้นที่สำหรับการแก้ปัญหา
  การจอดอากาศยานของกองทัพไทย ณ กองบินภาพถ่ายทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร บก.ทท.   ...เพิ่มเติม..
  เมื่อ 29 ม.ค.64 พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯตรวจเยี่ยม
  กิจการบ้านพัก 17 หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและให้คำแนะ
  นำแนวทางการปรับปรุงรวมทั้งแนวคิดในการบริหารจัดการภายใน  ...เพิ่มเติม...
 เมื่อ 28 ม.ค.64 เวลา1030 พล.ร.ท.อนุสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯตรวจเยี่ยมนพค.13 สนภ.1
  นทพ.เพื่อรับทราบภารกิจ ปัญหาการบุกรุกที่ดิน อาคารที่พักกำลังพล ปัญหาการจัดการขยะ และปัญหาข้อขัดข้อง
  ด้านการส่งกำลังบำรุง..เพิ่มเติม..
เมื่อ 28 ม.ค.64 กำลังพล กบ.ทหาร จำนวน 10 นาย เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์​บริจาค
  โลหิต​ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ  ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 28 ม.ค.64 เวลา0830 พล.ร.ท.อนสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯ
  ตรวจเยี่ยมสถานีโทรคมนาคมทหาร จ.เพชรบุรี เพื่อรับทราบภารกิจและปัญหาข้อขัดข้อง
  ด้านการส่งกำลังบำรุง   ...เพิ่มเติม...
เมื่อ 19 ม.ค.64 เวลา0930 พล.อ.สุพจน์  มาลานิยม เสธ.ทหาร/ประธานกรรมการคณะกรรมการพิจารณา
  ผังแม่บทฯได้กรุณาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผังแม่บทฯ ณ ห้องประชุม บก.ทท.
  ชั้น 4 บก.ทท. โดยมีคณะกรรมการฯผู้แทนหน่วย จำนวน 9 หน่วยเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบVTC
  ...เอกสารประกอบการประชุมฯ...
 เมื่อ 13 ม.ค.64 พ.อ.เลิศชาย สกุลสัตตบุษย์  รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร และคณะฯ ตรวจเยี่ยมบ้านพัก
  กำลังพล กบ.ทหาร พื้นที่ทุ่งสีกัน 2 และ เมืองทองธานี อาคารหมายเลข T13, T14 เพื่อรับทราบ
  ปัญหาความเป็นอยู่และข้อขัดข้องต่างๆของกำลังพล กบ.ทหาร...เพิ่มเติม..
   เมื่อ12 ม.ค.64 พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯ ตรวจเยี่ยม
  ปชท.บก.ทท. และ JUSMAGTHAI เพื่อรับทราบภารกิจและความร่วมมือระหว่างประเทศ
  ในด้านการฝึก การศึกษา และความร่วมมือในการส่งกำลังบำรุงระหว่างประเทศ...เพิ่มเติม..
  เมื่อ 11 ม.ค.64 พล.ร.ท.อนุสรณ์   ศรีศิริวิบูลย์  ร.น. จก.กบ.ทหาร และ คณะฯ ตรวจเยี่ยม
  อาคารบ้านพัก พื้นที่ เมืองทองธานี อาคารหมายเลข  T13 และ T14 เพื่อรับทราบปัญหา
  ความเป็นอยู่ของกำลังพล บก.ทท. อีกทั้งรับทราบโครงการปรับปรุงฯ อาคารที่พัก อาคาร
  จอดรถ และการจัดการด้านขยะ   ...เพิ่มเติม...
  เมื่อ 5 ม.ค.64 1330 พล.ร.ท.อนุสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหารได้กรุณาเป็นประธาน
  การประชุมจัดทำแผนการซ่อมบำรุงบ้านพักสวัสดิการประจำหน่วย  ณ ห้องประชุม   
  กบ.ทหาร(1) ) ชั้น 4 บก.ทท. โดยมีผู้แทนหน่วย จำนวน 9 หน่วย  เข้าร่วมประชุม
  เพื่อพิจารณาจัดทำแผนการซ่อมบำรุงบ้านพักสวัสดิการประจำหน่วย 5ปี (2565–2569)
  ต่อไป  ....เอกสารการประชุม....เพิ่มเติม..
  เมื่อ 5 ม.ค.64 พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯ ตรวจเยี่ยม
  ยบ.ทหาร เพื่อเยี่ยมชมคลัง ยบ.ทหาร (พื้นที่บางซ่อน) และโครงการก่อสร้างอาคารคลัง ยบ.ทหาร  ...เพิ่มเติม..