กลับหน้าหลัก กลับหน้าหลัก

   
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งป.2564 งานเช่ารถยนต์จากเอกชนใช้สำหรับงานราชการใน บก.ทท. (ระยะที่3)
แผนปฏิบัติราชการ กบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติราชการ กบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนปฏิบัติราชการ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร พ.ศ.2563-2565
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างผู้รับจัดบริการขนส่ง สป.เอ็ฟ.เอ็ม.เอส ให้แก่กองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ กบ.ทหาร
  (ลงประกาศเมื่อ 28 ม.ค.63)
แผนปฏิบัติราชการ กบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติราชการ กบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนปฎิบัติราชการ กบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของ บก.ทท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของ บก.ทท.    ประจำปี งป.60
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งป.60 กบ.ทหาร  (ลงเมื่อ 15 ก.ย.59)
แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ บก.ทท ประจำปีงบประมาณ 2560