คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร ของ บก.ทท. งป.60 จำนวน 83 รายการ
   
เอกสารอ้างอิง
      อนุมัติ ผบ.ทสส.
      ขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานกลั่นกรองมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ของ บก.ทท.
      การจัดทำ สป.ถาวร
      คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ 648/52 เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ของ บก.ทท.
      คำสั่ง บก.ทท.(เฉพาะ) ที่ 213/60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ของ บก.ทท.
      คำสั่งคณะกรรมการมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ของ บก.ทท.(เฉพาะ) ที่ 1/60 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะ สป. ของ บก.ทท.
      คำสั่งคณะกรรมการมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ของ บก.ทท.(เฉพาะ) ที่ 2/60 เรื่อง แต่งตั้งคณะะทำงานกลั่นกรองมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะ สป. ของ บก.ทท.
คำนำ
สารบัญ
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร บก.ทท. ในความรับผิดชอบของ นทพ.
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร บก.ทท. ในความรับผิดชอบของ ยบ.ทหาร สายพลาธิการ
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณถาวร์ บก.ทท. ในความรับผิดชอบของ ยบ.ทหาร สายขนส่ง
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร บก.ทท. ในความรับผิดชอบของ ยบ.ทหาร สายแพทย์
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณถาวร์ บก.ทท. ในความรับผิดชอบของ สส.ทหาร
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร บก.ทท. ในความรับผิดชอบของ ผท.ทหาร
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร บก.ทท. ในความรับผิดชอบของ สยย.ทหาร
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณถาวร์ บก.ทท. ในความรับผิดชอบของ สสก.ทหาร สายกีฬา
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณถาวร์ บก.ทท. ในความรับผิดชอบของ สสก.ทหาร สายดนตรี
เอกสารอ้างอิง
รายนามผู้จัดทำ
การกำหนดหมายเลขลำดับ สป.บก.ทท. งป.60
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานกลั่นกรองมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ของ บก.ทท.
การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร
ขั้นตอนในการจัดทำมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ของ บก.ทท. (Flowchart)