คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร ของ บก.ทท. งป.63 จำนวน 48 รายการ
เอกสารอ้างอิง
  อนุมัติ ผบ.ทสส.
  รายการ
 คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร บก.ทท. ในความรับผิดชอบของ นทพ.        สายช่าง
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร บก.ทท. ในความรับผิดชอบของ นทพ.        สายการสัตว์
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณถาวร์ บก.ทท. ในความรับผิดชอบของ ยบ.ทหาร    สายพลาธิการ
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร บก.ทท. ในความรับผิดชอบของ ยบ.ทหาร    สายแพทย์
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร บก.ทท. ในความรับผิดชอบของ สส.ทหาร    สายสื่อสาร
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร บก.ทท. ในความรับผิดชอบของ สยย.ทหาร   สายยุทธโยธา
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร บก.ทท. ในความรับผิดชอบของ สสก.ทหาร   สายพลาธิการ เครื่องดนตรี