กลับหน้าหลัก กลับหน้าหลัก

หนังสือ กบ.ทหาร ที่ กห 0305/987 ลง 15 ส.ค.61 รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบราชการของ กบ.ทหาร
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติราชการกำลัง บก.ทท.
ระเบียบ บก.ทท.ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการกำลังพล บก.ทท. พ.ศ.2559
การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความโปร่ง ต่อต้านการทุจริต
รายงานผลการตรวจประเมินผล กพร. ของส่วนราชการ ใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการกำลังพล บก.ทท.  วันที่ 3 ก.ค.61 ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร