การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุงของ บก.ทท. รุ่นที่ 5/63ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
จัดสัมมนาพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   จัดอบรมสัมมนาติดตามประเมินผลด้านการส่งกำลังบำรุงของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
การอบรมโปรแกรมกำหนดหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ตามระบบ RCS สำหรับ AdMIN และUSER ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ประชุมสัมมนาระบบสารสนเทศด้านส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
สัมมนาระบบสารสนเทศด้านส่งกำลังบำรุง ประจำปี 2562
อบรมหลักสูตรการกำหนดหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ตามระบบ NCS (NATO)
จัดสัมมนาพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562