>>>ประกาศ กบ.ทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ...รายละเอียดคลิกที่นี่...  <<<  

 

 

พลเรือโท ศิริชัย กาญจนบดี
เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร
" รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา "
 
นโยบาย รมว.กห.  
นโยบาย ผบ.ทสส./ผบ.ศบท. งป.65
นโยบาย จก.กบ.ทหาร

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
งานพัฒนาระบบราชการ กบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งานพัฒนาระบบราชการ กบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แนวทางการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ บก.ทท. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
  ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
 

 

สมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วม   

 
รวมข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวรของ บก.ทท. ทั้งหมด
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายสื่อสาร ของ บก.ทท. งป.56-58
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร ของ บก.ทท. งป.63    จำนวน 48 รายการ
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร ของ บก.ทท. งป.64    จำนวน 101 รายการ
 
หลักสูตรนายทหารส่งกำลังบำรุงชั้นต้น(นกบ.ชั้นต้น)บก.ทท. งป.64
 

 

มัลแวร์เรียกค่าไถ่ "WannaCry" 
ก้าวทันไอที
ความรู้ที่เกี่ยวข้องทางทหาร
English Tips of The Day
คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุม
    ระหว่างประเทศ

 
โหลดไฟล์ คำนวณค่าไฟฟ้ามาตรฐานรายหน่วย ค่า K
ขออนุมัติแนวทางลดใช้พลังงานไฟฟ้าฯ ปี 2565
แต่งตั้งคณะทำงานปฎิบัติการประหยัดน้ำ ของ กบ.ทหาร
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบอนุรักษ์พลังงานในงานอาคารควบคุมภาครัฐ
 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ..คลิกรายละเอียด..
นโยบาย บก.ทท. ด้านสิ่งแวดล้อม
 
 
มติ คณะรัฐมนตรี 23 มิ.ย.63... รายละเอียดเพิ่มเติม...คลิกตามหัวข้อ...
 
 
 
 
 
     
KM กบ.ทหาร (Knowledge Management)
การบันทึกความเข้าใจและบันทึกความตกลงหรือความร่วมมือ
  ด้านการส่งกำลังบำรุงร่มกับ กห.มิตรประเทศ(KM)
 
 
 
 

กร.ทหาร
สยย.ทหาร
สสก.ทหาร
สน.บก.ทท.
สบ.ทหาร
สจร.ทหาร
ยบ.ทหาร
สปท.
ผท.ทหาร
กง.ทหาร
ชด.ทหาร
ศรภ.
สตน.ทหาร
สธน.ทหาร
นทพ. 
ศซบ.ทหาร (ร่าง)  

  "วิธี Download ไฟล์ Click ขวา เลือก Save link as..."

 
การระดมทรัพยากรเครื่องจักรกลวัสดุและอุปกรณ์
    ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ
แผนการระดมสรรพกำลัง
 
 
การควบคุมและตรวจรับงานก่อสร้าง
ข้อกำหนด กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
การควบคุมและตรวจรับงานก่อสร้าง ชย.ทร.
ประสบการณ์ในการควบคุมงานและตรวจการจ้างงาน
หน้าที่ของกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
คำสั่ง บก.ทท. 270/60
ระบบภูมิสารสนเทศที่ดินกองบัญชาการกองทัพไทย   
 
 ประมวลกฎหมายที่ดิน
 แนวทางการจัดการที่ดินป่าไม้
 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ

 

โลโก้ กบ.ทหาร

 

 

 

 
ประกาศ กบ.ทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ...รายละเอียดคลิกที่นี่...
 
เมื่อ 22 มิ.ย.65 เวลา 0900 พล.ร.ท. ศิริชัย  กาญจนบดี ร.น.จก.กบ.ทหาร พร้อมคณะฯ
ตรวจเยี่ยมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ประจำพื้นที่ นทพ. (นาวง) กับพื้นที่ทุ่งสีกัน 1 และ 2
...อ่านต่อ...
เมื่อ 20 มิ.ย.65  เวลา 0900  พล.ร.ท. ศิริชัย  กาญจนบดี ร.น. จก.กบ.ทหาร พร้อมคณะฯ
ตรวจเยี่ยมอาคารสวัสดิการ บก.ทท.ประจำพื้นที่ ศรภ. โดย ศรภ. เป็นหน่วยรับผิดชอบ
...อ่านต่อ...
เมื่อ 17 มิ.ย.65 เวลา 0930  พล.ร.ท. ศิริชัย  กาญจนบดี ร.น.จก.กบ.ทหาร และ
พล.ท. ธนินทร์  พู่ทองคำ จก.ยบ.ทหาร พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมอาคารสวัสดิการ
บก.ทท. ...อ่านต่อ...
เมื่อ 16 มิ.ย.65 เวลา 0930  พล.ร.ท. ศิริชัย  กาญจนบดี ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯ
ประจำพื้นที่ลาดกระบัง (บ้านพักส่วนกลาง)และ ประจำพื้นที่ ผท.ทหาร (บ้านพักหน่วย)
....อ่านต่อ...
เมื่อ 13 มิ.ย.65 เวลา1030 พล.ร.ท. ศิริชัย  กาญจนบดี ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯ
ตรวจความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้าง อาคาร บก.รร.ชท.สปท. เพื่อติดตาม เร่งรัด และ
รับทราบข้อมูล  ..อ่านต่อ...
เมื่อ 26 พ.ค.65 เวลา1300  พล.ร.ท. ศิริชัย  กาญจนบดี ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯ
 ตรวจสภาพที่ดินในความปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์ของ บก.ทท.
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน ...อ่านต่อ...
เมื่อ 25พ.ค.65 เวลา1345 พล.ร.ท. ศิริชัย  กาญจนบดี ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯ
ตรวจสภาพที่ดินในความปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์ของ บก.ทท.
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน ...อ่านต่อ...
มื่อ 25 พ.ค.65 เวลา0900 พล.ร.ท. ศิริชัย  กาญจนบดี ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะฯ
ตรวจสภาพที่ดินในความปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์ของ บก.ทท.
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน ...อ่านต่อ...
 
 
 
-กำหนดการอบรมสัมมนาติดตามประเมินผลด้านการส่งกำลังบำรุงของ ส่วนราชการใน บก.ทท.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-กบ.ทหาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสียพนักงาน
ราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1อัตรา และกลุ่มงานบริการ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียด..คลิ๊กที่นี่
-ประกาศ บก.ทท. เรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว งดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร
และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ กบ.ทหาร... รายละเอียดเพิ่มเติม..
-ประกาศ...กบ.ทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือน เป็นพนักงานราชการ...รายละเอียดเพิ่มเติม..
-ขออนุมัติรับทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ
-คำสั่งเปิดการฝึกอบรมและให้บุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง(จกบ.) บก.ทท. งป.64
 
 
กิจกรรม นิทรรศการ    
" กองบัญชาการกองทัพไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในการจัดการขยะ "

 

 
 
 
  Bang Sue Model
 
  นโยบายและการจัดการขยะ
       ( การจัดการขยะ คพ. (กองทัพไทย))
 
  การบริหารจัดการขยะในอาคาร
 สวัสดิการ บก.ทท. (ธนาคารขยะ)
     
  บรรยาย นิทรรศการ
 
   
ภาพนิทรรศการฯ

กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
กรมการสรรพกำลังกลาโหม
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย บก.ทท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ บก.ทท. จำกัด (สอ.บก.ทท.)
กรมบัญชีกลาง
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.)

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
สำนักงานคณะกรรมการข้่อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE)
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
กรมสรรพากร
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบกรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

หน้าหลัก : ประวัติหน่วย : วิสัยทัศน์ : ภารกิจ : การจัดหน่ว : ผู้บังคับบัญชา : ติดต่อราชการ

ปรับปรุงล่าสุด 22 June, 2022
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.ทหาร 572 1429
อีเมล์ : j4@rtarf.mi.th
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ web
analytics ตั้งแต่ 18 ธ.ค.56