>>>กรมส่งกำลังบำรุงทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ทดแทนการสูญเสียพนักงานราชการ  งป.64 รายละเอียดคลิกที่นี่<<<  

 

 

พลเรือโท เกริกไชย    วจนาภรณ์
เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร
" ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส  รวดเร็ว ทันเวลา สำเร็จ "
 
นโยบาย รมว.กห.  
นโยบาย ผบ.ทสส./ผบ.ศบท. งป.65
นโยบาย จก.กบ.ทหาร

 

 
งานพัฒนาระบบราชการ กบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งานพัฒนาระบบราชการ กบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แนวทางการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ บก.ทท. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
  ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
 

 

สมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วม   

 
รวมข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวรของ บก.ทท. ทั้งหมด
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร ของ บก.ทท. งป.63    จำนวน 48 รายการ
 
หลักสูตรนายทหารส่งกำลังบำรุงชั้นต้น(นกบ.ชั้นต้น)บก.ทท. งป.64
 

 

มัลแวร์เรียกค่าไถ่ "WannaCry" 
ก้าวทันไอที
ความรู้ที่เกี่ยวข้องทางทหาร
English Tips of The Day
คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุม
    ระหว่างประเทศ

แต่งตั้งคณะทำงานปฎิบัติการประหยัดน้ำ ของ กบ.ทหาร
 
 
กบ.ทหาร เป็นผู้แทน บก.ทท. ร่วมกิจกรรม
  การประชุมหารือกรรมการฯ
 
 “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน”
การจัดทำรายละเอียดผังแม่บทฯ
 
ในส่วนที่หน่วยต้องดำเนินการเอง
 
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบอนุรักษ์  
 
 พลังงานในงานอาคารควบคุมภาครัฐ
 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
นโยบาย บก.ทท. ด้านสิ่งแวดล้อม
 
 
มติ คณะรัฐมนตรี 23 มิ.ย.63... รายละเอียดเพิ่มเติม...คลิกตามหัวข้อ...
 
 
 
 
 
     
KM กบ.ทหาร (Knowledge Management)
การบันทึกความเข้าใจและบันทึกความตกลงหรือความร่วมมือ
  ด้านการส่งกำลังบำรุงร่มกับ กห.มิตรประเทศ(KM)
 
 
 
 

กร.ทหาร
สยย.ทหาร
สสก.ทหาร
สน.บก.ทท.
สบ.ทหาร
สจร.ทหาร
ยบ.ทหาร
สปท.
ผท.ทหาร
กง.ทหาร
ชด.ทหาร
ศรภ.
สตน.ทหาร
สธน.ทหาร
นทพ. 
ศซบ.ทหาร (ร่าง)  

  "วิธี Download ไฟล์ Click ขวา เลือก Save link as..."

 
การระดมทรัพยากรเครื่องจักรกลวัสดุและอุปกรณ์
    ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ
แผนการระดมสรรพกำลัง
 
 
การควบคุมและตรวจรับงานก่อสร้าง
ข้อกำหนด กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
การควบคุมและตรวจรับงานก่อสร้าง ชย.ทร.
ประสบการณ์ในการควบคุมงานและตรวจการจ้างงาน
หน้าที่ของกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
คำสั่ง บก.ทท. 270/60
ระบบภูมิสารสนเทศที่ดินกองบัญชาการกองทัพไทย   
 
 ประมวลกฎหมายที่ดิน
 แนวทางการจัดการที่ดินป่าไม้
 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ

 

โลโก้ กบ.ทหาร

 

 

 

 
กบ.ทหาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ
ทดแทนการสูญเสียพนักงานราชการ  งป.64  กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1อัตรา
และ กลุ่มงานบริการ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียด.. คลิ๊กที่นี่..
 
เมื่อ 25 พ.ย.64 เวลา1000 พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะ
ตรวจที่ดินในการปกครองดูแลของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ ถานีโทรคมนาคมทหาร
เขายายเที่ยง  จ.นครราชสีมา  ...เพิ่มเติม..
 เมื่อ 24 พ.ย.64 เวลา1300 พล.ร.ท.เกริกไชย   วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะ
ตรวจความพร้อมงานโครงการ และงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ณ สนภ.5 นทพ. อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา   ..เพิ่มเติม..
เมื่อ 23 พ.ย.64เวลา0930 พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น.จก.กบ.ทหาร  ตรวจเยี่ยม
 สำนักงานประสานความช่วยเหลือทางทหารกับต่างประเทศ (JUSMAGTHAI )
..เพิ่มเติม..
เมื่อ 22 พ.ย. 64 เวลา1300 พล.ร.ท.เกริกไชย  วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร
พล.อ.ท.อดิศร อุณหเลขกะ ปช.ทหาร เป็นประธานการประชุมรายงานเสนอความต้องการ
งป.เพิ่มเติมระหว่างปี งป.65 ของส่วนราชการใน บก.ทท. ณ ห้องประชุม กบ.ทหาร 1
อาคาร 1 ชั้น 4   ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 18 พ.ย.64 เวลา0930 พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร เป็นประธาน
การประชุมแนวทางการพิจารณาการจัดหารถยนต์ประเภทต่างๆ ของ กบ.ทหาร ในปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม กบ.ทหาร 1  ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 17 พ.ย.64 เวลา1300 พล.ร.ท.เกริกไชย  วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะ
เดินทางไปตรวจสภาพอาคารสวัสดิการบ้านพักทุ่งสีกัน 2 อาคาร 25 ในความรับผิดชอบ
ของ กบ.ทหาร  ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 17 พ.ย.64 เวลา1000 พล.ร.ท.เกริกไชย  วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะ
เดินทางไปตรวจเยี่ยม กบ.ทอ. เพื่อรับทราบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบ
ประมาณพ.ศ.2563-พ.ศ.2564 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
และปํญหาข้อขัดข้องในการดำเนินการที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ฝสธ.1 บก.ทอ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 16 พ.ย.64 เวลา 1300 พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะ
เดินทางไปตรวจความพร้อมงานโครงการ และงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ณ กรมสื่อสารทหาร และ เวลา 1440 เดินทางไปตรวจสภาพอาคารสวัสดิ
การบ้านพักทุ่งสีกัน 3 -4 ในความรับผิดชอบของ กบ.ทหาร ...เพิ่มเติม..
เมื่อ 15 พ.ย.64 เวลา1300 พล.ร.ท.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร และคณะ
เดินทางไปตรวจเยี่ยม กบ.ทร. เพื่อรับทราบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบ
ประมาณพ.ศ.2563 - 2564 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
และปํญหาข้อขัดข้องในการดำเนินการที่ผ่านมา  ณ บก.ทร. วังนันทอุทยาน กรุงเทพฯ
...เพิ่มเติม..
 
-กำหนดการอบรมสัมมนาติดตามประเมินผลด้านการส่งกำลังบำรุงของ ส่วนราชการใน บก.ทท.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-กบ.ทหาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสียพนักงาน
ราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1อัตรา และกลุ่มงานบริการ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียด..คลิ๊กที่นี่
-ประกาศ บก.ทท. เรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว งดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร
และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ กบ.ทหาร... รายละเอียดเพิ่มเติม..
-ประกาศ...กบ.ทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือน เป็นพนักงานราชการ...รายละเอียดเพิ่มเติม..
-ขออนุมัติรับทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ
-คำสั่งเปิดการฝึกอบรมและให้บุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง(จกบ.) บก.ทท. งป.64
 
 
   กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

 

- ยินดีต้อนรับเข้าสู่นิทรรศการเสมือนจริง 360 องศา

http://www.worldenvironment2021.bangkok.go.th/

 

World Environment Day I เปลี่ยน...เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

.
 
 
 
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
กรมการสรรพกำลังกลาโหม
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย บก.ทท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ บก.ทท. จำกัด (สอ.บก.ทท.)
กรมบัญชีกลาง
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.)

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
สำนักงานคณะกรรมการข้่อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE)
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
กรมสรรพากร
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบกรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

หน้าหลัก : ประวัติหน่วย : วิสัยทัศน์ : ภารกิจ : การจัดหน่ว : ผู้บังคับบัญชา : ติดต่อราชการ

ปรับปรุงล่าสุด 25 November, 2021
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.ทหาร 572 1429
อีเมล์ : j4@rtarf.mi.th
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ web
analytics ตั้งแต่ 18 ธ.ค.56