กลับหน้าหลัก กลับหน้าหลัก

โหลดบัญชีความต้องการทางทหารที่ต้องระดมทรัพยากรจากฝ่ายพลเรือน
โหลด File -ข้อมมูลประกอบการประชุมชี้แจงผู้ปฎิบัติงงานในบทบาทกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  29 ส.ค.61   
ร่างระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ.2561  
การดำเนินการคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฎิบัติงานด้านการพัสดุเพื่อรับรางวัล"เพชรพัสดุ"จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย   
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ  มกราคม 2561 
กบ.ทหาร จัดอบรมและสัมมนาติดตามประเมินผล  ด้านการส่งกำลังบำรุง บก.ทท. ครั้งที่ 2 
แนวทางการปฏิบัติในการใช้รถยนต์เช่า ตามโครงการเช่ารถยนต์จากเอกชน สำหรับใช้งานในราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย 
กบ.ทหาร จัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ด้านการส่งกำลังบำรุง ครั้งที่ 1 (25-26 พ.ค.60)
กบ.ทหาร รับสมัครนายทหารประทวน สังกัด กบ.ทหาร  สอบคัดเลือกเป็นนายทหารสัญญาบัตร งป.๖๐ 
การอบรมสัมมนาติดตามประเมินผลด้านการส่งกำลังบำรุงของ บก.ทท. ครั้งที่ 1 
คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร    
การอบรมสัมมนาคิดคามประเมินผลด้านการส่งกำลังบำรุง ของ บก.ทท. ครั้งที่ 1 ประจำปี งป. พ.ศ.2560
เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมดำเนินการขนส่งสิ่งอุปกรณ์  สป. เอฟ.เอ็ม.เอฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง บก.ทท รุ่น 2/60
แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ (สำนักนายกรัฐมนตรี)
แนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์   
ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด กบ.ทหาร   
แผนผังแสดงกระบวนการจัดการ ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ของ กบ.ทหาร
ตารางแสดงกลุ่มงานตามพันธกิจของ กบ.ทหารและผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
มาตรฐานระยะเวลาการปฏิบัติงาน