ความยุติธรรมและโปร่งใส

กลับสู่หน้าหลัก

ข้อมูลพื้นฐาน
 
โครงสร้างหน่วย
 
ข้อมูลผู้บริหาร
 
อำนาจหน้าที่
 
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 
ถาม - ตอบ
 
social networks
การบริหารงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
  รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานปฎิบัติงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
  งบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
  หรือการจัดหาพัสดุ
  รุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
  ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริ
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามตามดำเนินการ
  ป้องกันการทุจริต รอบ 3 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามตามดำเนินการ
  ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผล
  ประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ