Homeประวัติหน่วยวิสัยทัศน์ภารกิจการจัดหน่วยผู้บังคับบัญชาติดต่อราชการ
...“กล้าหาญ มุ่งมั่น ร่วมกันก้าวไกล โปร่งใส ไร้คอรัปชั่น"...  

 

หมายเลขโทรศัพท์ สำคัญ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร

ส่วนราชการ/ตำแหน่ง โทร.ทหาร โทร.ทศท.
สำนักงาน จก.กบ.ทหาร 572 1459  
 • จก.กบ.ทหาร
572 1401 0 2575 6095
 • นายธง.จก.กบ.ทหาร
572 1402 0 2575 6243
 • ฝสธ.จก.กบ.ทหาร
572 2403 0 2475 8219
สำนักงาน รอง จก.กบ.ทหาร (1) 572 1406 0 2575 6039
 • รอง จก.กบ.ทหาร (1)
572 1405 0 2572 1460
สำนักงาน รอง จก.กบ.ทหาร (2) 572 1404 0 2575 6040
 • รอง จก.กบ.ทหาร (2)
572 1403  
> แผนกการเงิน    
 • หน.การเงิน
572 1411 0 2575 1411
กองกลาง กบ.ทหาร 572 1410 0 2575 6096
 • ผอ.กกล.กบ.ทหาร
572 1409 0 2575 6041
 • แผนกกำลังพล
572 1413  
 • แผนกส่งกำลัง
572 1412  
> กองโครงการและงบประมาณ กบ.ทหาร 582 1249 02 572 1952
 • ผอ.กคง.กบ.ทหาร>
572 1408 0 2575 6097
 • ศูนย์ปฏิบัติการระบบบริหารการเงินการคลัง (GFIMS)
582 1255  
> สำนักส่งกำลังบำรุงร่วม (สสร.กบ.ทหาร) 582 1266 0 2575 6382
 • ผอ.สสร.กบ.ทหาร
583 1413 0-2575 6382
 • รอง ผอ.สสร.กบ.ทหาร
583 1417 0 2582 1251
0 2575 6384
กองนโยบายและแผน (กนผ.สสร.กบ.ทหาร) 572 1415 0 2575 6252
 • ผอ.กนผ.สสร.กบ.ทหาร
572 1414 0 2575 6042
กองยุทธบริการระหว่างประเทศ (กยป.สสร.กบ.ทหาร) 572 1425 0 2575 6103
 • ผอ.กยป.สสร.กบ.ทหาร
572 1424 0 2575 6038
กองบริการ (กบก.สสร.กบ.ทหาร) 572 1421  
 • ผอ.กบก.สสร.กบ.ทหาร
572 1420 0 2575 6101
กองส่งกำลัง (กสล.สสร.กบ.ทหาร) 572 1417  
572 1980
 • ผอ.กสล.สสร.กบ.ทหาร
572 1416 0 2575 6099
สำนักบริหารสิ่งอุปกรณ์ (สบส.กบ.ทหาร) 582 1265 0 2575 6277
583 1416
 • ผอ.สบส.กบ.ทหาร
572 1464 0 2573 5239
 • รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร
583 1416 0 2582 1266
กองบริหารสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร (กบท.สบส.กบ.ทหาร) 572 1429 0 2575 6043
 • ผอ.กบท.สบส.กบ.ทหาร
572 1428  
กองขนส่งและเคลื่อนย้าย (กขค.สบส.กบ.ทหาร) 572 1419 0 2575 6100
 • ผอ.กขค.สบส.กบ.ทหาร
572 1418  
กองจัดการ (กจก.สบส.กบ.ทหาร) 572 1427 0 2575 6102
 • ผอ.กจก.สบส.กบ.ทหาร
572 1426  
กองสรรพกำลัง (กสก.สบส.กบ.ทหาร) 572 1423 0 2575 6044
 • หน.กสก.สบส.กบ.ทหาร
572 1422  

กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.ทหาร 572 1429

 
หน้าหลัก : ประวัติหน่วย : วิสัยทัศน์ : ภารกิจ : การจัดหน่วย : ผู้บังคับบัญชา : ติดต่อราชการ : ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงล่าสุด 11 October, 2018
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.ทหาร 572 1429
อีเมล์ : j4@rtarf.mi.th
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ web
analytics ตั้งแต่ 18 ธ.ค.56