Homeประวัติหน่วยวิสัยทัศน์ภารกิจการจัดหน่วยผู้บังคับบัญชาติดต่อราชการ
...“กล้าหาญ มุ่งมั่น ร่วมกันก้าวไกล โปร่งใส ไร้คอรัปชั่น"...  
     
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็น DIGITAL Joint Logistics ภายใน พ.ศ.2565 และ มุ่งสู่การเป็น SMART Joint Logistics ภายใน พ.ศ.2580”
 
 
พันธกิจ (Mission)
1.พัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุงและการส่งกำลังบำรุงร่วม รวมทั้งการระดมสรรพกำลัง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการร่วม
2.บริหารจัดการงานพัสดุ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ อย่างโปร่งใส ถูกต้อง ทันเวลาและสามารถตรวจสอบได้
3.อำนวยการขนส่งเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ให้มีความสะดวก รวดเร็ว คุ้มค่าประหยัด และเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น รวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ
4. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านการส่งกำลังบำรุงกับมิตรประเทศ รวมทั้งประสานการรับความช่วยเหลือทางทหารระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน
5.ปรับปรุง พัฒนา กฎ ระเบียบ คำสั่ง และกระบวนงาน รวมทั้งฐานข้อมูลด้านส่งกำลังบำรุง
 
 
ค่านิยมหลัก (Core Values)
 
1. ทหารอาชีพ ความมุ่งมั่นในการทำดีที่สุดในการปฏิบัติงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความภูมิใจในการทำงาน ประกอบด้วย
        - ความมีวินัย (Disciplinary)
        - ความเป็นผู้นำ (Leadership)
        - ความซื่อสัตย์ (Integrity)
        - การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result – based)
        - การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
2. ความจงรักภักดี (Loyalty) คือการยึดมั่นในความรักชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และการแสดงออกซึ่งการปกป้องเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันหลักของชาติ รวมทั้งน้อมนำพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ และการดำเนินชีวิต
3. ความกล้าหาญ (Courage) คือลักษณะนิสัยที่เข้มแข็ง เพื่อที่จะสร้างเกียรติยศต่อการตัดสินใจว่าผิดหรือถูกและความไม่เกรงกลัว ในการเผชิญหน้า
ต่อภยันตรายใด ๆ กล้าแสดงออกอย่างเข้มแข็งและเปิดเผยต่อสิ่งไม่ถูกต้อง ยอมรับการวิจารณ์ ยอมรับต่อข้อผิดพลาด และปรับปรุงตนเอง ให้มีผลลัพธ์
จากการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา
4. การทำงานเป็นทีม (Teamwork) คือการทำงานร่วมกันด้วยความเคารพเชื่อถือ มีจุดมุ่งหมายร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีการร่วมกันด้วยความเคารพเชื่อถือ 
มีจุดมุ่งหมายร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีการร่วมกันระดมความคิดอย่างมีหลักการและเหตุผล ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในการทำงานร่วมกัน
วัฒนธรรมองค์กร
 
กบ.ทหาร ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านการส่งกำลังบำรุงของกองบัญชาการกองทัพไทย ได้ยึดถือแนวทางการบริหารราชการ เป็นวัฒนธรรม
ขององค์กรที่ว่า “รวดเร็ว ทันเวลา ประหยัด โปร่งใส”
 
เป้าประสงค์ขององค์กร
 

เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์หลักขององค์กร เป็นขอบข่ายของผลสัมฤทธิ์หลักที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต มี 11 ข้อ ดังนี้

 1. การส่งกำลังบำรุงมีความพร้อมและทันสมัย
 2. การจัดซื้อจัดจ้างของ บก.ทท. มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นมาตรฐาน
 3. ผลสำเร็จของความร่วมมือในด้านการส่งกำลังบำรุงกับมิตรประเทศ
 4. ความสำเร็จในการบริหารจัดการด้านการการส่งกำลังบำรุง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บังคับบัญชาได้ทุกระดับชั้น
 5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นมาตรฐาน และ แก้ปัญหาได้ตรงจุด
 6. พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 7. มีการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
 8. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดโครงสร้าง การฝึกอบรม ปลูกฝังค่านิยม มีความต่อเนื่อง
 9. การจัดการความรู้ เพื่อเป็นองค์กรแหล่งการเรียนรู้
 10. ระบบฐานข้อมูลด้านส่งกำลังบารุง และ ICT ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
 11. มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA อย่างต่อเนื่อง
 
 
ค่านิยมองค์กร
 
ค่านิยม วัฒนธรรมการทำงาน

S (Service Mind)

บริการดี

ถูกต้อง

พร้อมให้บริการ มาตรฐานเป็นเลิศ
M (Morality) มีคุณธรรม ซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้
D (Development) นำสู่การพัฒนา ทันเวลา ก้าวไกลอย่างมืออาชีพ
 
 
 
 
 
หน้าหลัก : ประวัติหน่วย : วิสัยทัศน์ : ภารกิจ : การจัดหน่วย : ผู้บังคับบัญชา : ติดต่อราชการ 

ปรับปรุงล่าสุด 9 December, 2019
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.ทหาร 572 1429
อีเมล์ : j4@rtarf.mi.th
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ web
analytics ตั้งแต่ 18 ธ.ค.56